Právní poradna logo

Jak se bránit "Oznámení o úpravě cen za dodávku elektřiny" v případě FIXNÍ smlouvy s Dodavatelem ?

Datum:15. 12. 2022 v 17:32
Poslední aktivita:28. 12. 2022 v 09:17
Zhlédnuto:4876x
0

Dobrý den,

dodavatel el.energie mi zaslal "Oznámení o úpravě cen za dodávku elektřiny " více jak 10 měsíců před koncem platnosti fixní smlouvy, tedy smlouvy na dobu určitou, což je doba trvání smluvního závazku.

Předpokládám, že stejná, nebo podobná oznámení přicházejí mnoha dalším spoluobčanům a to nejen těm s podobnou fixní smlouvou u uvedené společnosti, tedy všem těm, kteří měli to štěstí, že podepsali včas (před říjnem 2021) smlouvy u společností právě na dobu určitou, tedy "zafixovali" si ceny za dodávky energií a domnívali se, že je tím jejich problém s neúměrným navýšením cen především neregulované části cen energií, alespoň na dobu trvání těchto smluv vyřešen.

Jaké je nyní naše překvapení, že dodavatel nemusí fixní smlouvu a cenu dodávky neregulované části dodržet a může si cenu dovolit jednostranně navýšit ..

V tu chvíli se začneme podrobněji zabývat smlouvou a našimi možnostmi ve smyslu odmítnutí podobného kroku ze strany dodavatele. Hledáme způsoby a precedens, který nám umožní se bránit. Na stránkách ERU , což je úřad, který by nám měl jako první nabídnout pomoc se dozvídáme, že jsme si měli včas dobře přečíst smlouvu s dodavatelem a v případě, že je v ní uvedeno, že si může s cenou dělat v průběhu trvání "co chce", takovou smlouvu neuzavírat. Další informace je, že se s dodavatelem můžeme soudit.

Osobně se domnívám, že toto není pomoc, jakou očekáváme. Jsem přesvědčený, že valná většina smluv od dodavatelů energií obsahuje větší či menší "zadní vrátka", která jim mohou umožnit si s cenami dělat co se jim zamane přesto, že smlouva je uzavřena na dobu určitou a jedná se tedy o fixní smlouvu. Je tomu skutečně tak ? Pokud je dodavateli umožněno se takto v tržním prostředí chovat k zákazníkovi, postrádá smlouva smysl a je to spíše podvodné jednání, možná ale v mezích zákona. To platí zvláště, pokud zákazník nemá na výběr, protože podobnou obezličku používají všichni dodavatelé energií a zákazník smlouvu uzavřít s dodavatelem musí.

Samozřejmě, uvědomuji si, že se jedná o extrémní situaci s vyhrocenými cenami dodávek veškerých energií. Dokážu pochopit stav, kdy se dodavatel dostane do situace, která ohrožuje jeho další existenci a je nucen ceny navýšit, protože jinak by nemohl dodržet smluvní závazky a klientům by nakonec stejně nezbylo nic jiného, než změnit dodavatele, což často představuje Dodavatele poslední instance.

V takovém případě bych ale očekával jinou komunikaci ze strany dodavatele, nikoliv pouhé Oznámení o navýšení ceny.

Nejsme všichni právníci a mnozí netuší jak se mohou nebo mají bránit. Mnoho z nás to vzdá a bojí se soudního sporu, nevěří, že v podobném sporu může uspět a tak prostě jen platí. Jenže mnohým takové navýšení cen způsobí nemalé komplikace, které mohou přerůst v závažné problémy spojené se zadlužením, krizí v rodině apod.

Domnívám se tedy, že je třeba se bránit a žádat o pomoc odbornou hromadně, jako skupina ohrožených občanů, se kterými si podobné společnosti dělají co chtějí, protože si jsou jejich nevýhody vědomy. I kdyby to vše mělo za výsledek jen změnu stávajících zákonů, mělo by to smysl, protože pokud takové jednání opakovaně nepostihne nás, může to zasáhnout třeba naše potomky

Věřím tedy, že pokud budete schopni odpovědět na můj konkrétní dotaz, bude to vítaná informace i pro mnoho ostatních odběratelů energie, kteří mají, nebo budou mít podobný problém.

Nyní konkrétněji k mému dotazu.

Znění mé smlouvy : „Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN“, smlouva je uzavřena na dobu smlouvy /trvání smluvního závazku : „na dobu určitou do 31.10.2023.

Součástí dalšího smluvního ujednání je i „Změna ceny za dodávku a změna jiných podmínek dodávek“, kde se píše, že „Dodavatel je oprávněn změnit ceník kdykoliv v průběhu roku a to zejména v případech, že se významně změní cenové, nebo jiné podmínky na relevantních trzích“.

Zároveň je zde uvedeno, že : „Zákazník má právo do 3. měsíců od uvedení cenových změn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy.

V dopise o „Oznámení o úpravě cen za dodávku elektřiny“ se uvádí informace o Stanovených cenách ze strany Vlády ČR a o „nařízení vlády č. 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci“

Dále je uvedena informace o cenách za dodanou elektřinu dle tohoto nařízení, což zde není nutno rozepisovat.

Následuje text : „Z důvodu změny tržních podmínek na trhu s elektřinou majících povahu mimořádné tržní situace naše Společnost tímto využívá svoje právo na změnu ceny a jiných smluvních podmínek ve Smlouvách, pro které cena za dodanou elektřinu je sjednaná jako pevná cena za energetickou jednotku (dále jen „typ smlouvy FIX“)

Změna Smlouvy nabude účinnosti ode dne 15.01.2023 a bude platit do konce smlouvy nebo do vykonání jiné změny smluvního vztahu týkající se změny sjednané ceny.“

Nakonec jsou vypsány možnosti zákazníka odstoupit od smlouvy a informace, že nám bude zaslán nový předpis zálohových plateb...

Pro mě je tedy nyní podstatné zjistit, zda má Společnost dodavatele energií právo na základě uvedeného, tedy na základě nařízení Vlády ČR č. 298/2022 Sb. navýšit ceny za energii zákazníkovi, s platnou tzv. FIXNÍ smlouvou na dobu určitou, daleko před termínem vypršení doby trvání závazku.

Co se stane, když nebudu s tímto navýšením souhlasit a budu trvat na dodržení původní smlouvy ?

Předpokládám, že mi Dodavatel jednostranně vypoví smlouvu a já budu nucen využít služeb Dodavatele poslední instance, respektive jiného dodavatele, který mi ovšem nenabídne jiné ceny, než právě ty, na jejichž hodnoty se mi stávající dodavatel snaží moje „fixní“ ceny navýšit.

Možná existuje a je pro takto postižené odběratele energií výhodnější možnost hromadné obrany/žaloby, pokud ano prosím o upřesňující informace jak postupovat.

Předem děkuji všem za snahu se proti takovýmto rozhodnutím bránit, nebo je alespoň správně pochopit, děkuji také právníkům z Advokátní poradny za spolupráci.

Přeji klidné prožití svátků i v této složité době.

S pozdravem "odběratel odbojář"

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

v rámci Vaší smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN došlo k ujednání, na základě něhož je dodavatel oprávněn změnit cenu dodávek elektřiny kdykoliv v průběhu roku a to zejména v případech, kdy dojde k významné cenové změně na relevantních trzích. Jak je uvedeno již v § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.:

(1) Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem ceny elektřiny a plynu, vymezuje zákazníky, pro které se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah odběru nebo dodávky elektřiny a plynu, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah a způsob poskytování informací nezbytných k uplatnění stanovených cen elektřiny a plynu.

Momentální situace je tedy vládou kvalifikována jako mimořádná, která významně změní cenové a jiné podmínky na relevantních trzích. Z tohoto důvodu by se dala předpokládat oprávněná aktivace již zmíněného smluvního ujednání. Jiná situace by nastala, pokud by smlouva obdobné ujednání neobsahovala. V takovém případě by dodavatel nebyl k změně ceny oprávněn.

V zásadě lze říci, že zvýšení ceny i v rámci fixované smlouvy je tedy možné, pokud tato změna má základ ve smluvním ujednání mezi dodavatelem a spotřebitelem (typicky v rámci obchodních podmínek). A to i jednostranně ze strany dodavatele. Dodavatel ale má povinnost před touto změnou spotřebitele informovat dle § 11a odst. 2 zákona o energiích:

(2) Zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen prokazatelně a adresně oznámit spotřebiteli a podnikající fyzické osobě uvedené v odstavci 1 nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti způsobem uvedeným ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce 4.

Na základě Vašeho popisu k takovému řádnému informování ze strany dodavatele pravděpodobně došlo.

Spotřebitel na toto oznámení může reagovat dvěma způsoby. Buď akceptuje zvýšení ceny, nebo vypoví závazek s dodavatelem a vyhledá si dodavatele nového. Výpověď závazku se řídí režimem § 11a odst. 4:

(4) Nesouhlasí-li spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 se zvýšením ceny nebo se změnou jiných smluvních podmínek, jsou oprávněni bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek, přičemž taková výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence.

Třetí možností řešení této situace je to, že spotřebitel si bude chtít ponechat fixovanou cenu a bude ochoten se jí domáhat skrze soudní spor.

K otázce ohledně hromadné žaloby. Do 25. 12. 2022 má Česká republika povinnost transponovat směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Tato transpozice spočívá v momentálním přijímání zákona o hromadných žalobách, který bude stanovovat podmínky spotřebitelů se spojit a uplatnit hromadnou žalobu.

Emil Šilhán

Dobrý den, nyní již mohu informovat o tom, jak odpověděl můj Dodavatel el.energie u kterého jsem reklamoval jeho "Oznámení o úpravě cen za dodávku elektřiny " více jak 10 měsíců před koncem platnosti „fixní“ smlouvy. Poté, co jsem rozporoval navýšení smluvních cen a odvolal se jednak na komunikaci předcházející uzavření smlouvy, kdy jsem preferoval "fixní " smlouvu. Dále jsem upozornil na text propagačního letáku k danému typu smlouvy, který mi Dodavatel před uzavřením zaslal a který popisoval taktéž "fixní"smlouvu. Na závěr jsem upozornil na skutečnost, že mě výše uvedené uvedlo v omyl, pokud jak Dodavatel tvrdí, smlouva nemá povahu fixní smlouvy. Nakonec jsem uvedl následující : V Oznámení se odkazujete na "změnu tržních podmínek na trhu s elektřinou majících povahu mimořádné tržní situace", to však nemůže být důvodem k navýšení smluvních cen u typu fixní smlouvy. Žádám vás proto o řádné zdůvodnění toho, že nejste schopni dodržet smluvní podmínky této smlouvy č. E-2021-000XXX. Domnívám se, že nařízení vlády č. 298/2022 Sb. (resp. jeho důsledky na trh s energiemi) nepředstavuje změnu, se kterou je ve smlouvě počítáno." Na tento dopis jsem obdržel následující odpověď : ----------------------------------------------------------------------------- "reagujeme na Váš nesouhlas s navýšením ceny a sdělujeme Vám, že došlo k prověření situace. Velice se omlouváme, k odeslání daného oznámení došlo chybným vygenerováním informačních dopisů. Situace byla již napravena a u Vaší smlouvy evidujeme platnou cenu v původní výši dle uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny." -------------------------------------------------------------------------------------- Jak je vidět, je třeba "neházet flintu do žita" a to i když vyjádření právníků vypadá negativně. Je ale překvapujcící, že Dodavatel energie si může i u udběratelů s "fixní smlouvou", ať už si její platnost vykládá jakkoliv a v podmínkách smlouvy má uvedena různá "zadní vrátka", může jednoduše "zkusit ceny navýšit " a to zcela bez rizika. Proč bez rizika ? Protože když mu na to reagujete negativně a začnete se bránit napíše vám, že to byl omyl. A co když to svoje "Oznámení o navýšení" odeslal VŠEM zákazníkům s tzv."fixní smlouvou" a jen u těch, kteří se brání v odpovědi uvedl, že se jednalo o omyl ? Ti kteří navýšení nerozporovali, dostanou jednoduše navýšené rozpisy záloh ? Tak to je pak PODVOD ! Co na to zákon a jak toto řeší ERU ? To by mě opravdu zajímalo. Doufám, že jsem tím alespoň někomu pomohl... Hodně štěstí a zdraví do celého roku 2023 přeji všem lidem dobré vůle. "Odběratel odbojář"

0

Odpovědět na dotaz