Právní poradna logo

Zvýšení fixní ceny na dva roky na základě § 1765 odst. 1 ObčZ

Datum:17. 10. 2022 v 11:01
Poslední aktivita:25. 10. 2022 v 10:12
Zhlédnuto:3495x
0

Dobrý den,

dodavatel zemního plynu, s kterým mám smlouvu s fixovanou cenou na dva roky, tvrdí, že v rámci § 1765 odst. 1 ObčZ má právo tuto cenu zvýšit a hrozí soudy nebo ať odstoupím bezplatně od smlouvy. O použití § 1765 odst. 1 ObčZ dodavatelem jsem nic nenašel ani na stránkách ERÚ. Pouze na těchto stránkách PP je zmínka. https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/zvysovani-cen-za-plyn-ve-fixnich-smlouvach-dodavatel-musi-prokazat-zakonne-podminky Dodavatel obhajuje aplikaci § 1765 odst. 1 ObčZ a § 1765 odst. 2 ObčZ /dodavatelem prý nedošlo k výslovnému převzetí změny okolností/. Smlouva byla uzavřena v březnu 2021, tedy v době, kdy bylo zainteresovaným z mezinárodní situace, že cena zemního plynu a náklady splnění povinností mohou růst. Jaký je Váš názor na tuto situaci a zda se mohu nadále dožadovat dodržení fixní ceny. Děkuji.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

ustanovení § 1765 představuje výjimku z jedné hlavních zásad soukromého práva, že smlouvy by se měly dodržovat, a mělo by být vykládáno spíše restriktivně. Jeho úprava směřuje zejména na dlouhodobější závazky a jen na „takové extrémní situace, kdy změna okolností přináší překvapivé, zcela šokující, zarážející dopady na postavení stran ve smluvním vztahu, které jakémukoliv rozumnému vyhodnocení a zvážení rizik neodpovídají, a vyvolává tudíž následky, které vzhledem k tomu nelze dotčené straně spravedlivě přičítat.“ (ŠILHÁN, Josef. § 1765 [Podstatná změna okolností a obnovení jednání o smlouvě]. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 223, marg. č. 4.)

Aby se dalo o použití § 1765 uvažovat, musí dojít ke kumulativnímu naplnění 6 podmínek, a to (i) existence změny okolnosti, (ii) nepředvídatelnost změny, (iii) neovlivnitelnost změny, (iv) nepřevzetí rizika změny na sebe, (v) vznik zvlášť hrubého nepoměru v právech a povinnostech a (vi) příčinná souvislost mezi změnou a vznikem zvlášť hrubého nepoměru.

V kontextu tohoto případu nemusíme diskutovat o naplnění bodů i., iii., iv. a vi., jelikož změna okolností objektivně nastala, strany jí nemohly ovlivnit, nepřevzaly riziko změny na sebe a pokud by byl zvlášť hrubý nepoměr vytvořen, pak by za něj mohlo právě zvýšení cen.

Pokud nechcete dodavateli vyhovět, je třeba se opřít o nenaplnění podmínek pod body ii. a v. Nepředvídatelnost změny i zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech se posuzují ve světle výše uvedené citace, jelikož účelem § 1765 není přenesení hospodářského rizika, se kterým je každá smlouva s odloženým plnění spojena, na druhou smluvní stranu. Musí jít o takovou situaci, kdy riziko změny tato strana nemohla předvídat a zahrnout jej již do svého zvažování smluvních podmínek, zejm. ceny, i samotného rozhodnutí o uzavření či neuzavření smlouvy.

Ve Vašem případě bych se opřel dále o to, že posouzení vychází i z postavení dané strany, přičemž se musí přihlédnout k její profesionální povaze oproti postavení Vás jako spotřebitele, který jednak v dané oblasti není odborníkem, jednak požívá zvláštní spotřebitelské ochrany. Je povinností dodavatele jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena (§ 5 OZ).

Závěrem se můžeme věnovat časové souslednosti – pokud k uzavření smlouvy došlo v březnu 2021, kdy už bylo patrné napětí na rusko-ukrajinských hranicích (tzn. ne v době, kdy by vojenský konflikt byl zcela nečekaný), hraje to ve Váš prospěch. Jak uvádí Šilhán: „Extrémní politické či společenské jevy je třeba z hlediska předvídatelnosti jinak hodnotit v oblastech, které vykazují dlouhodobou stabilitu, a jinak v oblastech nestabilních, nebo oblastech, které již známky nestandardního budoucího vývoje vykazují. Ani např. válka či převrat a následné ekonomické dopady nemusejí tedy nutně vůbec automaticky spadat pod nepředvídatelné změny okolností.“ (ŠILHÁN, Josef. § 1765 [Podstatná změna okolností a obnovení jednání o smlouvě]. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 228, marg. č. 36.)

S ohledem na výše uvedené mám za to, že ve Vašem případě dodavateli nesvědčí právo obnovit jednání o smlouvě, a to vzhledem k předvídatelnosti ozbrojeného konfliktu, možnosti dodavatele jakožto odborníka promítnout toto riziko do ceny či jiného ustanovení smlouvy a k nízké intenzitě nerovnováhy práv a povinností.

Mgr. Vítek Švejda

fk
františek kubík

Dobrý den, velmi děkuji za Vaši odpověď a právní vysvětlení, které mě ještě více přesvědčilo nepodlédat tlaku, který na mě, za pomoci různých kliček, dodavatel od srpna 2022 vyvíjí. F. Kubík

0

Odpovědět na dotaz