Právní poradna logo

Je přípustné, aby žákům ve škole prohledával zavazadla učitel nebo kdokoli jiný než policista?

Datum:30. 06. 2023 v 15:09
Poslední aktivita:06. 07. 2023 v 12:06
Zhlédnuto:3203x
0

Typickým příkladem je situace, kdy se něco ztratí nebo se lze domnívat, že se na půdě školy vyskytuje nežádoucí předmět (např. láhev alkoholu). V tomto směru bych se též rád zeptal, jestli je v případě nalezení přípustné aplikovat automaticky nějaký trest pouze na základě nálezu již bez ohledu na to, jakou cestou se daný předmět do zavazadla dostal (např. mohl být podstrčen jinou osobou)?

Odpovědi (1)

0

Vážený pane Šípku,

děkujeme za Váš dotaz.

Učitelé nejsou oprávněni bez souhlasu žáka prohledávat jeho osobní věci (batohy, tašky či jiná zavazadla, ani kapsy), a to ani v případě, že se domnívají, že má u sebe žák nežádoucí předmět jako je alkohol, cigarety apod.

Nedotknutelnost každého člověka a jeho soukromí zaručuje čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Omezení tohoto práva je možné jen v případech stanovených zákonem.

Nejdůležitější předpis upravující práva učitelů ve vztahu k žákům je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školský zákon učitelům nedává právo prohledávat studentům jejich osobní věci, a to ani tehdy, když se domnívají, že studenti by mohli porušovat právní předpisy nebo školní řád. V případě podezření, že má žák u sebe nepovolené předměty, může učitel žáka vyzvat k jejich předložení. Pokud žák odmítne, učitel nesmí žákovi bez jeho svolení prohledávat osobní věci.

K osobní prohlídce je oprávněna pouze Policie ČR, a to v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a v souladu se zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). V popisovaném případě by se navíc muselo jednat o situaci, kdy by existovalo důvodné podezření, že žák má u sebe věc důležitou pro trestní řízení (tj. především věc, která je nástrojem trestné činnosti). Při podezření z pouhého porušení školního řádu by ani Policie ČR nebyla oprávněna provést prohlídku studenta.

Vzhledem k tomu, že učitelé nejsou oprávněni provádět prohlídku studentů, nemůže být při nálezu nežádoucího předmětu v rozporu s výše uvedeným studentovi uložen žádný trest. Závěrem doplňujeme, že žáky je možné trestat pouze při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem. To znamená pouze tehdy, pokud by porušení školního řádu zavinil přímo trestaný student a nikoli jiná osoba.

Odpovídá: Mgr. Karolína Lukášová, právnička

Odpovědět na dotaz