Právní poradna logo

Soužití s cizincem

Datum:21. 02. 2023 v 08:49
Poslední aktivita:02. 03. 2023 v 14:07
Zhlédnuto:2189x
0

Dobrý den,

mám dotaz ohledně kamarádky. Nějaký rok si píše s cizincem, který není v EU. Chtěla by ho dostat do ČR, aby spolu mohli žít, ale svatbu ani jeden nechtějí. Jen tak oni dva a potom možná časem rodinu, což by se vidělo pak :).

Co potřebuje vyřídit, aby sem mohl přicestovat? Rád by tady i pracoval, založil rodinu.

A není to žádný Afričan nebo třeba Pákistánec, pochází z Kuby.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

na pána jako na občana Kuby se vztahuje povinnost opatřit si vízum. Víza se udělují buďto krátkodobá (tzv. schengenská víza) - tedy na dobu do 90 dnů, zejména za účelem turistiky, sportu, studia, stáže, výzkumu atp. v ČR / schengenském prostoru. Druhým typem jsou víza dlouhodobá, která opravňují k pobytu na území ČR delšímu než 90 dnů (zároveň opravňují k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v schengenském prostoru). Dlouhodobé vízum se uděluje na ambasádě ČR v zahraničí, a to za konkrétním účelem (zejména rodinný, studijní nebo podnikatelský, nikoliv však za účelem zaměstnání) a na předem stanovenou dobu. Na dlouhodobé vízum lze následně navázat povolením k dlouhodobému pobytu, které slouží k pobytu v délce delší než jeden rok.

Z Vámi popsané situace lze usoudit, že by pro bylo nejoptimálnějším řešením získání povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem zaměstnání, k čemuž slouží zejména zaměstnanecká karta, modrá karta a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Zaměstnanecká karta opravňuje cizince jak k pobytu na území ČR, tak k výkonu zaměstnání na území ČR. O zaměstnaneckou kartu je možné si zažádat na ambasádě ČR ve státě, jehož je cizinec občanem. Upozorňujeme, že zaměstnanecká karta se vydává pro konkrétní pracovní místo. K podání žádosti je zapotřebí domluvit si termín na ambasádě a osobně se dostavit – s žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů. Dále je také potřeba doložit zejména vyplněný formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu, platný cestovní doklad, fotografie, dokumenty prokazující účel pobytu (tj. pracovní či obdobná smlouva, popř. povolení k zaměstnání), výpis z rejstříku trestů, a popřípadě potvrzení o ubytování a doklad potvrzující odbornou kvalifikaci zaměstnance. Žádost je zpoplatněná a dokumenty je potřeba předložit s příslušnými ověřeními a legalizací jakož i s úředně ověřeným překladem do českého jazyka (pokud nebudou v českém jazyce). Rozhodnutí je vydáváno zpravidla do 60 dnů.

Další možností je modrá karta, která je obdobou karty zaměstnanecké, avšak určena pro pracovní pozice s vyšší kvalifikací. Opět je potřeba sjednání si termínu a osobně se dostavit na ambasádu – s žadatelem se taktéž provádí pohovor a snímají se otisky prstů. Žadatel o modrou kartu dále předkládá žádost, pas, fotografie, pracovní smlouvu (musí být sjednána zejména na 1 rok se zákonem stanovenou týdenní pracovní dobou (tj. 40 hodin týdně) a obsahovat údaj o sjednané výši hrubé mzdy), doklady k prokázání vysoké kvalifikace, výpis z rejstříku trestů a také potvrzení o ubytování. I tato žádost je zpoplatněná, dokumenty se překládají v českém jazyce, popř. s úředně ověřeným překladem do češtiny a musí být řádně legalizovány. Rozhodnutí o žádosti o modrou kartu je vydáváno ve lhůtě 90 dnů.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance má obdobné náležitosti jako zaměstnanecká nebo modrá karta, doplněno o dokumenty jako je vysílací dopis a další dokumenty prokazující vztah mezi žadatelem a společností.

Ke všem výše uvedeným kartám je, po schválení žádosti, potřeba sjednat cestovní zdravotní pojištění. Jak zaměstnanecká karta, tak modrá karta mají svoje trvání vázané na trvání pracovního poměru, ne však déle než na 2 roky. Před uplynutím doby 2 let, je třeba si zažádat o prodloužení platnosti.

Konečným cílem by mělo být udělení povolení k trvalému pobytu, které je podmíněno 5 lety nepřetržitého pobytu na území ČR.

Přejeme hodně štěstí!

Mgr. Denisa Bučilová, advokátní koncipientka

JUDr. Henrieta Hovanová, advokátka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz