Právní poradna logo

Manžel cizinec, žijící mimo EU

Datum:28. 08. 2023 v 10:22
Poslední aktivita:30. 08. 2023 v 08:54
Zhlédnuto:212x
0

Dobrý den,

manžel žije v Dubaji a pochází z Ghany, jezdím za ním často do Dubaje, avšak chtěli bychom spolu žít v České republice. Chtěla jsem se zeptat, zda byste mi mohli poradit, jak a co bude třeba udělat, aby manžel mohl žít se mnou v České republice? O jaké vízum zažádat nebo zda je lepší vše řešit s právníkem, který by mohl pomoct?

Předem děkuji za odpověď

Bačová Lenka

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

je zde několik možností, jak zařídit, aby Váš manžel mohl legálně pobývat v České republice.

První možností je dlouhodobé vízum, neboli vízum typu D. Toto vízum se uděluje cizinci, který bude pobývat na území ČR po dobu delší než 90 dní (max. jednoho roku) za konkrétním účelem. Takovým účelem může být i strpění pobytu na území za účelem vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, popřípadě samozřejmě rodinné účely. Manžel by žádost byl povinen podat osobně na úředním tiskopisu po sjednání termínu. Formulář naleznete na stránkách Ministerstva vnitra, je potřeba na něj nalepit aktuální pasovou fotografii, uvést elektronicky hůlkovým písmem veškeré údaje a doložit prosté kopie všech dokumentů. Cestovní doklad, matriční doklad a doklad potvrzující účel pobytu v ČR musejí být předloženy v originále. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém jazyce, je třeba, aby byly předloženy v úředním překladu do českého jazyka. Při podání žádosti o dlouhodobé vízum může být s žadatelem proveden pohovor. Za přijetí žádosti účtuje zastupitelský úřad (v Dubaji) správní poplatek. Zastupitelský úřad žádost postoupí k vyřízení do ČR, která rozhodnutí o žádosti odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR sdělí zastupitelskému úřadu, který žadatele o vízum vyrozumí o výsledku řízení a v kladném případě vyznačí dlouhodobé vízum do cestovního dokladu. Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum činí v závislosti na účelu pobytu 60–90 dnů, ve zvlášť složitých případech 120 dnů. Před vyznačením dlouhodobého víza je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění pro celou dobu pobytu na území ČR.

Následně je možné podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu, pokud plánujete pobývat na území ČR déle jak 1 rok za stejným účelem, který stále trvá. Tuto žádost je nezbytné podat nejpozději poslední den platnosti dlouhodobého víza typu D (viz výše). Na území jste oprávněn pobývat i po vypršení platnosti víza v průběhu vyřizování Vaší žádosti, až do právní moci rozhodnutí o ní.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu lze podat i přímo, bez dlouhodobého víza typu D. V případě podání žádosti o povolení na zastupitelském úřadě obdržíte vízum nad 90 dní za účelem převzetí povolení k pobytu, se kterým přicestujete do ČR a do 3 pracovních dnů se dostavíte na pracoviště MV ČR ke splnění ohlašovací povinnosti a sejmutí biometrických údajů nutných pro vydání průkazu o povolení k pobytu.

Třetí možností je žádost o povolení k trvalému pobytu, pro kterou obecně platí podmínka pobytu na území po dobu alespoň 5 let. Výjimku tvoří mimo jiné tzv. důvody zvláštního zřetele hodné, ze kterých může manžel občana ČR žádat. Žádost se podává zastupitelskému úřadu nebo ministerstvu, pokud v ČR již pobýváte na základě jednoho z výše uvedených víz. Povolení k trvalému pobytu může být někdy složitější získat, ale vzhledem k uvedeným okolnostem a jejich platnosti by to byla nejvhodnější možnost.

Zákonné požadavky jednotlivých žádostí jsou uvedeny v zákoně č. 326/1999 Sb. U dlouhodobého víza nad 90 dnů se jedná o § 31, popř. § 33. U dlouhodobého víza se jedná o § 55. Pro žádost o povolení trvalého pobytu je důležitý zejména § 70.

S pozdravem

Matzner Legal

JM

Odpovědět na dotaz