Právní poradna logo

Mravní ohrožování mládeže

Datum:08. 11. 2022 v 15:44
Poslední aktivita:21. 11. 2022 v 15:20
Zhlédnuto:3584x
0

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem, problematiku řešíme ve škole i na obci.

Skupinka dospělých mladíků 19-20 let je v intenzivním kontaktu se zdejší mládeží 12-14 let.

Mimo to, že jeden z nich má již dítě se 16ti letou (starší sestra malých), tak je inspirují směrem k alkoholu a cigaretám.

Skupinka malých jsou z rodin, kde není příliš prostoru na péči o děti a jejich zájmy, takže se potloukají venku.

S nimi často i můj syn, který je zná od malička (nebylo zcela zřejmé, jak se bude rodina vyvíjet a s dětmi jsem trávila dost volného zajímavého času).

Na čas jsem se odstěhovala a po návratu jsem se nestačila divit.

Domluva dospělým a žádosti o navštěvování nízkoprahového klubu nedaleko skončily na planých slibech.

Malí se ve velkých vidí a je to cesta špatným směrem.

Prosím informaci, zda je možné na tyto dospělé podat trestní oznámení za ohrožování mravní výchovy, nebo zda je to pouze moje zodpovědnost (zákaz nefunguje, naplnění času jinými aktivitami částečně problematiku řeší, ale nelze mít 24/7 kontrolu).

Obec nemá dost materiálu pro soudní zákaz v obci se zdržovat.

Děkuji

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

Vašemu popisu by mohl odpovídat trestný čin ohrožování výchovy dítěte, který je blíže specifikován v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“), a to konkrétně v ustanovení § 201 odst. 1 písm. a), b) a c). Pachatelem takovýchto činů může být jakákoliv fyzická osoba, tedy nemusí se jednat jenom o osoby, které mají povinnost o děti pečovat (tj. rodič apod.)

Pachatel se trestného činu dopustí, pokud ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte, tedy osoby mladší 18 let. Nemusí však fakticky dojít ke škodlivému následku, postačí, pokud tento následek alespoň hrozí. Jedná se například o chování pachatele, kterým navádí děti k pravidelné konzumaci alkoholu či jiných návykových látek, k záškoláctví, k zahálčivému životu, k trestné činnosti, k promiskuitě apod.

Aby se pachatel trestného činu dopustil, nemusí konat s úmyslem trestný čin spáchat. Zákon připouští i páchání ve formě nedbalosti (vědomé či nevědomé). Pachatel se tedy může dopustit trestného činu ohrožování výchovy dítěte i v případě, že nevěděl, že svým jednáním může takové ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl [§ 16 odst. 1 písm. b) TZ].

Ve Vašem případě, který zde popisujete, k takové trestné činnosti dojít mohlo. Ovšem, aby takový čin mohl být kvalifikován jako čin trestný, musí dosahovat určité intenzity.

Je tudíž velmi nepravděpodobné, že by k trestnému činu došlo tehdy, kdy se například dvacetiletí budou v partě potulovat, pít alkohol, kouřit a děti je budou sledovat, popřípadě se potulovat s nimi, ale kouření a pití alkoholu se účastnit nebudou. Spáchání tohoto trestného činu se proto musí řádně dokázat a musí dosahovat větší intenzity – například pokud by dospělí dětem obstarávali a nabízeli alkohol či jiné návykové látky, intenzivně nabádali k záškoláctví nebo k trestné činnosti apod. Zkrátka musí jít o konkrétní případy ohrožování výchovy dítěte, které musí být prokázány.

Pokud máte pocit, že k takové trestné činnosti dochází, můžete se s trestním oznámením obrátit na kterékoliv oddělení Policie ČR, které má povinnost oznámení přijmout a bez průtahů vše vyřešit.

Odpovědět na dotaz