Právní poradna logo

Narušování veřejného pořádku - bivakování bezdomovce na veřejně přístupném místě

Datum:05. 03. 2024 v 12:45
Poslední aktivita:11. 03. 2024 v 14:23
Zhlédnuto:404x
0

Dobrý den,

rád bych se zeptal, kdo nese zodpovědnost a případně jaké právní možnosti má v otázce narušování veřejného pořádku - bivakováním bezdomovce na veřejně přístupném místě?

Konkrétně jde o situaci, kdy se zhruba před týdnem v těsné blízkosti autobusové zastávky a místního supermarketu (a také bytové zástavby) "ubytoval" bezdomovec pod přístřeškem (restaurační zahrádkou) dnes již nefunkční restaurace. Majitel objektu je dle všeho ve výkonu trestu a z restaurace se stal squatt. Ubytoval se však stylem, že si "svůj prostor" ohraničil páskou, rozdělal plachtu a plno banánových krabic s jeho očividně vystěhovanými osobními věcmi. Pravidelně jeho nové obydlí navštěvují další lidé bez domova a narkomani.

Situace je tedy taková, že jakákoliv cesta ze zastávky MHD či supermarketu obnáší procházet v jejich bezprostřední blízkosti.

Chci se zeptat, kdo je a zda vůbec je někdo povinen v takové situaci jednat a jaké legislativní možnosti má? Je mi jasné, že Policie asi nic moc nezmůže, protože se dotyčný stejně za pár hodin vrátí. Má nějaké pravomoci městská část, například ve smyslu vyklizení za asistence Policie?

Rozumím, že když někde přespává bezdomovec na lavičce, je situace složitá a těžko řešitelná pro všechny strany, ale zde jde o skutečné rozdělání "tábora" na veřejně přístupném místě (byť fakticky na soukromém pozemku).

Děkuji,

Jiří Pěnčík

Odpovědi (1)

0

Vážený pane Pěnčíku,

co se týká problematiky veřejného prostranství, které je demonstrativním výčtem definováno v § 34 zákona o obcích, má obec v zásadě dvě možnosti, jak problematiku řešit, a to vydáním obecně závazné vyhlášky (OZV), která se bude týkat veřejného pořádku, a/nebo prostřednictvím orgánu obecní policie či Policie České republiky. Při porušení OZV se bude osoba dopouštět přestupku a přestupková agenda spadá výlučně do přenesené působnosti obce.

Obec v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění chrání též veřejný zájem. Obecně závaznou vyhláškou tedy mohou k zajištění udržení čistoty veřejných prostranství stanovit zákazy určitých znečišťujících jednání, resp. stanovit povinnost odstranit znečištění osobě, která ho způsobila.

Z § 38 zákona o obcích vyplývá, že obec nese odpovědnost výhradně za majetek obce a je povinna rovněž pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Za tímto účelem může obec v rámci své samostatné působnosti zřídit jako orgán obce obecní policii, a to formou obecně závazné vyhlášky. Veřejnou službu plní obecní policie jakožto orgán veřejné moci na základě zákonného zmocnění, vybavený specifickými povinnostmi a oprávněními, ve prospěch všech bez rozdílu.

Z Vaší otázky není úplně zřejmé, zda je ohraničené místo ve vlastnictví obce, nebo majitele bývalé restaurace. Pokud je však vymezené místo ve vlastnictví majitele restaurace, obec nemůže ze své iniciativy objekt vyklidit. To, že je majitel ve výkonu trestu nemá vliv na skutečnost, že by obec mohla konat bez jeho souhlasu. Obec se může pokusit s majitelem objektu, který je ve výkonu trestu spojit, o situaci ho informovat a domluvit se s ním na dalším postupu, jak situaci řešit, popř. se jím nechat ke konání zplnomocnit. Dle ust. § 1042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se může vlastník domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje. Ovšem majitel objektu je povinen udržovat čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní. Pokud dojde ze strany majitele k porušení této povinnosti, dopouští se přestupku dle ust. § 66d odst. 1 písm. b) zákona o obcích, který projednává obecní úřad.

S pozdravem

Matzner Legal

 
OdpovědělJiří Matzner08. 03. 2024 v 14:31

Odpovědět na dotaz