Právní poradna logo

Nespravedlivý rozpis směn

Datum:11. 09. 2022 v 08:29
Poslední aktivita:13. 10. 2022 v 14:28
Zhlédnuto:8307x
0

Dobrý den,

rád bych se zeptal na oblast rozpisu směn.

Máme dvanácti hodinové směny, psané podle požadavků pár lidí.

Směny jsou značně nespravedlivé, nepravidelné, tu jeden den směna, dva dny volno, dva dny směna atd.

Firma prý musí přihlížet k oprávněným zájmům pracovníků. Ovšem jen některých. Také jsem nedostal odpověď, podle čeho se posoudí, čí zájem je oprávněnější.

Směny jsou psané každý měsíc od "nuly", nikdy nenavazují na předchozí.

Navrhoval jsem spravedlivý systém krátký/ dlouhý týden. Ten by údajně nemusel být vhodný, protože by jej nemuseli za spravedlivý považovat ostatní pracovníci (myšleno ti zvýhodňovaní).

A to nemluvím o tom, že rozpis směn se dozvídáme tak den dva před koncem měsíce na měsíc další.

Jaká je možnost obrany, když je evidentní, že i vedoucí má ochranu nadřízených?

Děkuji

Jiří Cink

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

dle ustanovení § 81 odst. 1 zákoníku práce platí, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. A skutečně dle odst. 2 citovaného ustanovení zákoníku práce je při rozvržení pracovní doby zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Zaměstnavatel musí nejprve rozhodnout, zda rozvrhne pracovní dobu rovnoměrně, nerovnoměrně či nařídí/sjedná konto pracovní doby.

Dále je zaměstnavatel nucen při tvorbě rozvrhu směn stanovit především délku pracovního týdne, pracovní režim zaměstnance, počátek a konec směn, začátek a konec nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu.

Zaměstnavatel by předně měl přihlížet například k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří pečují o děti. Rovněž musí zaměstnavatel brát ohled na mladistvé zaměstnance, pokud takové má. Mladiství zaměstnanci nesmí pracovat v noci a přesčas, až na určité výjimky.

Je nutné mít na zřeteli, že má-li se jednat o jednu směnu, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin.

Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin dle ustanovení § 82 zákoníku práce, ale to píšete, že je u Vás v pořádku.

Dle ustanovení § 84 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Což ve Vašem případě znamená, že pokud je Vám rozvrh směn zasílán na dobu jednoho měsíce, je potřeba, aby Vás s ním zaměstnavatel seznámil 2 týdny před začátkem daného měsíce.

Co se týče porušování ustanovení o nepřetržité době odpočinku mezi směnami, tak odpočiněk mezi směnami může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, ale jen v případě, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku a je současně splněna jedna z těchto podmínek:

a) jedná se o nepřetržitý provoz, při nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a práci přesčas,

b) v zemědělství,

c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména

1.ve veřejném stravování,

2. v kulturních zařízeních,

3. v telekomunikacích a poštovních službách,

4. ve zdravotnických zařízeních,

5. v zařízeních sociálních služeb,

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Nevím, v jaké oblasti pracujete, proto uvádím všechny možné případy.

Pokud Váš zaměstnavatel porušuje ustanovení o nepřetržité době odpočinku mezi směnami, dopouští se přestupku podle zákona o inspekci práce, za což mu hrozí poměrně vysoká pokuta. Můžete tedy podat podnět ke kontrole.

Takže pokud zaměstnavatel porušuje výše uvedené (tedy nepřetržitou dobu odpočinu mezi směnami a informování o rozvrhu směn 2 týdny dopředu), hrozí mu pokuta, avšak co se týče pracovní doby, tak tu rozvrhuje zaměstnavatel a jeho jedinou povinností v tomto ohledu je přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Odpovědět na dotaz