Právní poradna logo

nezávislost inspektora

Datum:31. 03. 2022 v 18:10
Poslední aktivita:19. 04. 2022 v 09:24
Zhlédnuto:2538x
0

Dobrý den .

Pracuji na pozíci Inspektor/auditor certifikačního orgánu. Zaměstnavatel nám dáva podepsat nový "popis funkce" - viz příloha. Kromě jiného máme nést odppovědnost za finační a právní stránku zakázky. Podle ČSN EN ISO/IEC 17020 (6.1.11) má být inspektor nezávislý.

Mám stanovený roční plán 3 200 000 Kč (2ééé,- Kč na každou hodinu výkonu).. Když odečtu 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, účast na zasedání v mezinárodní komisi, předepsané školení, porady a vzdělávání, zůstane mi na výkon práce 205 pracovních dnů, t.j. 1640 hodin. Při našem předepsaném plánu jsem na hraně (1600 hod x 2000,-Kč sazba ). K služebním cestám využíváme soukromé vozidlá. Cesta k zákazníkovi je cca 2 hodiny, pak 8 hodin auditní činnosti a cesta zpátky 2hod. Celkem jsem mimo trvalé pracoviště 12 hodin. Vím, že cesta v autě se nepočítá, mám pouze diéty a cestovní náhrady. Náhradní volno, ani příplatky nám zaměstnavatel neposkytuje. Podklady tak musíme zpracovávat po večerech, o víkendech.

Prosím o odpověď na otázky :

1. Může zaměstnavatel od nás vyžadovat finanční a právní odpovědnost ? Když mám plnit plán a získavat zakázky je to v rozporu

2. Je možnost požadavat po zaměstnavateli náhradu za služební cesty ?

Pťikladám kopii popisu funkce :

Charakteristika - Vykonává obchodní, odborné a realizační činnosti v souladu s předmětem činnosti společnosti, při těchto činnostech je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, další předpisy a pokyny k jeho činnosti se vztahující. Při svých činnostech je povinen postupovat hospodárně a účelně s cílem minimalizace vlastních nákladů při dosažení objektivního výsledku.

Úkoly, povinnosti, zodpovľdnosti, pravomoci -

zodpovídá zejména za:

• dodržování platných směrnic, pokynů a nařízení zaměstnavatele

• dodržování požadavků dokumentace systému QM v rozsahu své působnosti

• průběžné sledování aktuálnosti normativních dokumentů, které při své činnosti používá

• společně s QM se spolupodílí nebo poskytuje součinnost při řešení vzniklých situací vztažených na jeho práci (např. stížnosti nebo požadavky na dopřesnění zákazníků apod.)

• dbá na to, aby měl platné monitoringy v rámci svých odborných rolí při realizaci zakázek a proaktivně řeší monitoringy, u kterých se blíží vypršení termínu jejich platnosti.

• za správnost a kompletnost realizace zákazníkem objednané služby a kvalitu výstupů, vč. navazujících kroků (jsou-li, např. realizaci dozorového auditu)

právní a finanční správnost jím navrhovaných nabídek a obchodních smluv tak, aby nevystavoval zaměstnavatele případných rizikům. Využívá aktuální šablony nabídek a smluv z řídící dokumentace.

zodpovídá za hospodářský výsledek zakázky v případě jednoduchých zakázek zpravidla realizovaných jedním, tím samým, inspektorem (pokud taková nabídka nebyla schválena nadřízeným pracovníkem v rámci schvalovacího procesu)

• předkládá nadřízenému návrhy nabídek a obchodních smluv ve smyslu směrnice P540- 006 popisující Proces obchodu a dle schválených limitů společnosti a v souladu s interními procesy

• prostřednictvím informačního systému či jinou zaměstnavatelem akceptovanou formou vede veškeré záznamy vážící se k jemu svěřené zakázce a zodpovídá za správnost a úplnost vedení těchto záznamů (dokumentace k zakázce dle obsahu složky zakázky, nabídky apod.). Zodpovídá za to, že tyto záznamy jsou v rozsahu požadované interními směrnice uloženy nebo archivovány na přidělených uložištích.

• termínové a odborné splnění úkolů vyplývající z jemu přidělené zakázky k realizaci

• správnost a úplnost fakturačních podkladů a souvisejících výkazů, předání pokynu k fakturaci zakázky

• včasné, správné a úplné předávání podkladů o své činnosti (pracovní výkaz, vyúčtování pracovních cest apod.),

• ekonomicky efektivní plánování pracovních cest

formální a právní správnost ukončení jemu svěřené zakázky

• dodržování pravidel BOZP během realizace zakázek a používání předepsaných OOOP na pracovišti dle interních postupů

• pravidelnou aktualizaci plánu inspekcí / návštěv klientů dle požadavků zaměstnavatele (např. MS Outlook, interní informační systém apod.)

• dodržování Etického kodexu společnosti, zachování nestrannosti a věrohodnosti výkonu své činnosti, při zachování důvěrnosti informací, které při této činnosti získá

• Sdílí s Nadřízeným, nebo team leaderem daného pracoviště svůj kalendář v Outlooku pro přehled o činnostech inspektora.

• Aktivně se účastní pravidelných výměn zkušeností pro prodlužování a zvyšování své odbornosti

• Aktivně se seznamuje se změnami v rámci společnosti, divize IS a jednotlivých BU a dodržuje jejich nařízení.

• Dle potřeby předává své znalosti získané v průběhu pracovního poměru dalším kolegům. Po dohodě s nadřízeným pracovníkem se spolupodílí na zaškolovacím procesu.

Vedle výše uvedeného je povinen se zúčastňovat akcí k dalšímu vzdělávání, na které je vyslán. Kromě oficiálních akcí se u inspektora předpokládá i jeho aktivní přístup ke stálému zvyšování kvalifikace,.

Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný čas a hlavně zdraví

Peter Ondruš 721909202

Odpovědi (1)

0

K otázce č. 1:

Zákoník práce stanoví v § 346b, že zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. Domníváme se, že formulacemi „právní a finanční správnost jím navrhovaných nabídek a obchodních smluv tak, aby nevystavoval zaměstnavatele případných rizikům“ a zejména „zodpovídá za hospodářský výsledek zakázky“ by tento zákaz porušen být mohl. Zaměstnanec v pracovněprávním poměru je z povahy tohoto vztahu v podřízeném postavení vůči zaměstnavateli, jeho povinností je především pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci. Odpovědnost za výsledek a související rizika nese zaměstnavatel.

Finanční a právní správnost zakázek by měla být zajištěna zaměstnanci na odpovídajících pozicích s odpovídající kvalifikací (tj. finanční manažer/právník) a zaměstnanec, který se podílí na přípravě konkrétní nabídky a jejím plnění, by pak měl respektovat jejich pokyny a podklady. V této souvislosti tak zaměstnavatel jistě může požadovat např. to, aby zaměstnanec používal předem schválené vzory smluv a formulářů. Pokud by první formulací bylo myšleno pouze to, že při přípravě nabídky musí zaměstnanec respektovat např. minimální zaměstnavatelem stanovenou hodinovou odměnu nebo minimální marži a bylo mu řádně vysvětleno, jak s těmito údaji při přípravě nabídky pracovat, je dle našeho názoru takový požadavek legitimní. Odpovědnost za výsledek pak na zaměstnance přenášet nelze v žádném případě.

Dle našeho názoru by uvedené formulace měly být upřesněny, aby bylo jasné, co se po zaměstnanci skutečně požaduje, a že nedochází k přesunu podnikatelského rizika na zaměstnance. Pokud by Vámi rozporovaná doplnění popisu práce měla být vykládána takto široce, pak nemohou být základem pro Váš případný postih ze strany zaměstnavatele.

K otázce č. 2:

V případě pracovní cesty se doba strávená na pracovní cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů (typicky doba strávená cestováním), která spadá do směny, považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nekrátí.

Pokud tedy doba strávená na cestě zasahuje do pracovní doby, náleží zaměstnanci za tuto dobu mzda. Pokud by měl např. zaměstnanec stanovenou pracovní dobu od 8:00 do 16:00 a na pracovní cestu vyrazil v 8:00 a na cestě strávil 2 hodiny, bude mu za tyto 2 hodiny náležet mzda. Pokud se z pracovní cesty bude vracet po 16:00, za tuto dobu již zaměstnanci mzda náležet nebude, jelikož se neuskutečňuje ve stanovené pracovní době. Pro posouzení, zda za dobu strávenou na cestě zaměstnanci náleží mzda, je tedy třeba vycházet z toho, jak je stanovena pracovní doba zaměstnance.

Jiná možnost náhrady by připadala v úvahu, pokud by se pracovní cesta či její část považovala za práci přesčas. Ve výše uvedeném případě, pokud by zaměstnanec pracoval (plnil pracovní úkoly) na pracovní cestě po 16:00, byla by tato doba považována za práci přesčas. Zda bude tento přesčas proplacen, závisí na konkrétním ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (např. pokud má zaměstnanec v pracovní smlouvě dohodnuto, že jeho odměna je stanovena již s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu až 150 hodin za rok, nebudou mu přesčasové hodiny do tohoto rozsahu proplaceny). Stejně by měla být z hlediska případných přesčasů posuzována také práce po večerech nad rámec pracovní doby a o víkendech.

Celková doba trvání pracovní cesty jinak samozřejmě ovlivňuje nárok na cestovní náhrady v souladu se zákoníkem práce.

Michal Zahradník, advokát

Dana Provázková, advokátní koncipient

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz