Právní poradna logo

Přechod z jednosměnného provozu na vícesměnný (§ 81 ZP)

Datum:26. 05. 2022 v 08:52
Poslední aktivita:07. 06. 2022 v 09:36
Zhlédnuto:3254x
0

Je nějak limitován nařízený přechod ze stávajícího jednosměnného provozu na nepřetržitý/vícesměnný provoz?

Odpovědi (1)

1

Dobrý den,

ačkoli je dotaz velmi obecný, pokusili jsme ve stručnosti postihnout základní body přechodu na vícesměnný/nepřetržitý provoz:

1. Rozlišení nepřetržitého provozu a nepřetržitého pracovního režimu

Nejprve bychom chtěli poukázat na rozdíl mezi nepřetržitým provozem, nepřetržitým pracovním režimem a vícesměnným režimem:

 • nepřetržitým provozem se rozumí provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu [§ 78 odst. 1 písm. g) ZP]; tento tedy charakterizuje povahu provozu zaměstnavatele;
 • nepřetržitý pracovní režim je takový režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, za předpokladu že při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny [§ 78 odst. 1 písm. f) a § 78 odst. 2 ZP]; tento se vztahuje k zaměstnanci a jeho rozvrhu pracovní doby;
 • u vícesměnného režimu se jedná o režim s více směnami v rámci 24 hodin.

To tedy znamená, že v rámci nepřetržitého případně vícesměnného provozu mohou pracovat zaměstnanci jak na jednosměnném či vícesměnném, tak dále i v nepřetržitém pracovním režimu. Ovšem nepřetržitý pracovní režim lze vykonávat pouze v nepřetržitém provozu.

2. Změny rozvržení pracovní doby a seznámení zaměstnance s nimi

Přechod z jednosměnného na vícesměnný, popř. nepřetržitý pracovní režim představuje změnu rozvržení pracovní doby zaměstnanců.

Přesný postup záleží na tom, kde je rozvrh pracovní doby upraven:

 • Rozvržení pracovní doby zaměstnance může být upraveno v rámci pracovní smlouvy (případně jiné dohody se zaměstnancem): v takovém případě nelze změnu udělat jednostranně, ale je zapotřebí vyhotovit dodatek k pracovní (či jiné) smlouvě, který bude tuto změnu reflektovat. V takovém případě se jedná o dvoustranné právní jednání, které taktéž vyžaduje i souhlas zaměstnance.
 • Nejčastěji je rozvržení pracovní doby zaměstnavatelem upraveno v rámci samostatného interního dokumentu (rozvrhu pracovní doby, pracovního řádu, jiného vnitřního předpisu atp.), a v takovém případě může zaměstnavatel tento rozvrh změnit jednostranně změnou příslušného interního dokumentu, s níž je nutné zaměstnance prokazatelně seznámit způsobem obvyklým; se změnou rozvrhu pracovní doby musí být zaměstnanec seznámen nejméně 2 týdny dopředu (nebyla-li s ním sjednána lhůta jiná).

Je dále třeba dodat, že v případě, že by u zaměstnavatele působily odbory, je nutno rozvržení pracovní doby předem projednat s příslušným odborovým orgánem.

3. Na co je třeba dbát při přechodu na vícesměnný / nepřetržitý pracovní režim

 • Týdenní stanovená (tj. maximální) pracovní doba:
 1. V nepřetržitém pracovním režimu: 37,5 hodin týdně;
 2. Ve dvousměnném pracovním režimu: 38,75 hodin týdně;
 • Doba odpočinku

1. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami: v nepřetržitém provozu, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, může být zkrácen z 11 hodin na 8 hodin za předpokladu:

- zaměstnanec je starší 18 let

- následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení.

2. Nepřetržitý odpočinek v týdnu: smí být z 35 hodin zkrácen na 24 hodin, a to za předpokladu:

- zaměstnanec je starší 18 let;

- následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tak, aby celkový odpočinek za 2 týdny činil nejméně 70 hodin.

 • Dny pracovního klidu

U zaměstnance pracujícího v nepřetržitém/vícesměnném pracovním režimu lze nařídit:

- práci na den státního svátku a

- práci v den nepřetržitého odpočinku, jde-li o práci za zaměstnance, který se nedostavil na směnu.

 • Práce v noci
 1. S prací zaměstnance v nepřetržitém/vícesměnném pracovním režimu je obvykle spojena práce v noci.
 2. Pracoviště musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky umožňujícími přivolat rychlou lékařskou pomoc.
 3. Zaměstnanci se musí účastnit stanovených periodických prohlídek, jejichž četnost je 1× za 2 roky, a to bez ohledu na kategorizaci práce podle rizik. Tyto pracovnělékařské prohlídky musí být prováděny výhradně u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb, tj. nelze využít praktického lékaře zaměstnance.
 • Odměňování

S ohledem na to, že v rámci vícesměnného / nepřetržitého provozu se obvykle nelze vyhnout práci v dnech pracovního klidu, případně práci v noci, zaměstnancům vzniká nárok na zákonné příplatky ke mzdě (případně i náhradní volno).

Výše připravený přehled slouží pouze jako obecné vodítko pro případy přechodu na jiný provoz a nenahrazuje komplexní právní poradenství. Pro posouzení konkrétního případu by bylo zapotřebí více podrobností a popis situace.

S přáním hezkého dnePrávní poradna - obrázek k otázce

https://accace.cz/

Odpovědět na dotaz