Právní poradna logo

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty povinnosti zaměstnavatele

Datum:08. 03. 2023 v 07:47
Poslední aktivita:29. 03. 2023 v 13:04
Zhlédnuto:3505x
0

Zaměstnavatel má 4 zaměstnance z UKR, k 1.6. jim končí platnost zaměstnanecké karty. Potřebuj prodlužit platnosti o 2 roky. Co vše musí tento zaměstnavatel vyřídit? Děkuji moc za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, ke kterému Vám níže zasíláme odpověď.

V prvé řadě bychom Vás rádi upozornili, že oproti prvotnímu podání žádosti o vydání zaměstnanecké kary nejsou zaměstnavateli v případě podání žádosti o její prodloužení zákonem stanoveny žádné povinnosti.

Co se týká samotného prodloužení zaměstnanecké karty, může o něj zaměstnavatel v zastoupení zaměstnance na základě plné moci zažádat, a to při splnění následujících podmínek:

1.

Žádost o prodloužení (tj. vyplněný příslušný formulář dostupný zde - https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3dna) podá příslušném pracovišti Ministerstva vnitra ve stanovené lhůtě, a to nejdříve

120 dnů před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty a nejpozději v poslední den platnosti zaměstnanecké karty;

2.

K žádosti předloží veškeré potřebné náležitosti, a to:

  • cestovní doklad,
  • doklad o zajištění ubytování,
  • pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (resp. dodatek smlouvy či dohody o prodloužení na dobu, na kterou je žádáno o prodloužení zaměstnanecké karty),
  • rozhodnutí Úřadu práce o prodloužení povolení k zaměstnání – pouze u zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s povolením k zaměstnání nebo v případě, že cizinec v průběhu pobytu na základě zaměstnanecké karty změnil pracovní místo na místo, na které je mu vydáno povolení k zaměstnání,
  • doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání – pouze u zaměstnanecké karty s duálním charakterem, a to jen pokud doklad dříve předložený OAMP pozbyl platnosti (např. v případě, že průkaz o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je již neplatný),
  • na požádání může být dále povinen přeložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

3.

Pokud je cizinec nebo zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu (přehled programů zde – https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09MTM%3d), jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti potvrzením vydaným tímto zaměstnavatelem (vzor zde - https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d), lze tímto potvrzením nahradit: doklad o zajištění ubytování, pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí nebo doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

V souvislosti s prodloužením zaměstnanecké karty dále doporučujeme, aby byl zaměstnanci pro tyto účely vyznačen do cestovního dokladu tzv. překlenovací štítek, který slouží jako osvědčení o podání žádosti o prodloužení a je jím deklarována legálnost pobytu na území ČR do doby, než bude o žádosti pravomocně rozhodnuto.

V případě potřeby jsme k dispozici.

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Kateřina Lansdorfová, advokátní koncipientka – lansdorfova@plegal.cz

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

Odpovědět na dotaz