Právní poradna logo

Voucher od cestovní kanceláře

Datum:19. 07. 2021 v 13:31
Poslední aktivita:19. 07. 2021 v 13:44
Zhlédnuto:3188x
0

Minulé léto nám cestovní kancelář kvůli covidu zrušila zaplacený zájezd a místo něj jsme dostali voucher k výběru zájezdu na tento rok. Bohužel ale letos cestovní kancelář nenabízí žádný zájezd, o který bychom měli zájem a odmítá nám voucher proplatit/vrátit peníze. Co můžeme dělat?

Odpovědi (1)

0

V Praze dne 12.7.2021

Věc: Právní analýza – voucher od pořadatele zájezdu

Vážený pane Kramoliši,

reaguji tímto na Váš dotaz vznesený prostřednictvím poradny webového portálu Právní prostor:

„Minulé léto nám cestovní kancelář kvůli covidu zrušila zaplacený zájezd a místo něj jsme dostali voucher k výběru zájezdu na tento rok. Bohužel ale letos cestovní kancelář nenabízí žádný zájezd, o který bychom měli zájem a odmítá nám voucher proplatit/vrátit peníze. Co můžeme dělat?“

V první řadě je třeba se zabývat tím, zda se na Vaši situaci vztahuje obecná úprava dle § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), nebo speciální úprava zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu („Lex Voucher“).

Pakliže pořadatel zrušil zájezd s odkazem na § 2536 (1) b) OZ, tj. kvůli nevyhnutelné a mimořádné okolnosti bránící mu ve splnění závazku (zde epidemie koronaviru), a pokud zájezd měl být zahájen v termínu od 20.2.2020 do 31.8.2020, aplikuje se na daný případ Lex Voucher.

Obecně vzato máte jako zákazník nárok na vrácení plateb uhrazených za zájezd v následujících případech:

  1. Jste speciálně chráněnou osobou ve smyslu § 3 (3) Lex Voucher, tj. např. osoba se zdravotním postižením, uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě. V takovém případě máte nárok poukaz na zájezd odmítnout a pořadatel je povinen Vám platby uhrazené za zájezd dle § 3 (5) Lex Voucher vrátit v penězích bez zbytečného odkladu od doručení tohoto odmítnutí, tedy nemusíte čekat do 15.9.2021.
  2. Jako zákazník požádáte pořadatele zájezdu dle § 6 (3) Lex Voucher o nabídku poukazu na náhradní zájezd, avšak pořadatel Vám nenabídne žádný náhradní zájezd do 30 dnů ode dne doručení Vaší žádosti. V takovém případě ochranná doba pořadatele končí uplynutím této 30-ti denní lhůty, a Vy můžete žádat o vrácení peněz za uhrazený zájezd bez zbytečného odkladu od uplynutí této lhůty, tedy nemusíte čekat do 15.9.2021.
  3. Jako zákazník požádáte pořadatele zájezdu o náhradní zájezd, avšak náhradní zájezd nabízený pořadatelem stejné nebo vyšší kvality prostřednictvím voucheru Vám nevyhovuje. V takovém případě nemáte povinnost daný voucher využít, nýbrž můžete požádat pořadatele o jiný náhradní zájezd. Pokud Vám pořadatel nenabídne žádný zájezd stejné nebo vyšší kvality, který by Vám vyhovoval, musí Vám pořadatel veškeré uhrazené platby vrátit, avšak až ve lhůtě 14 dní od skončení ochranné doby (tj. 31.8.2021), tj. do dne 15.9.2021, srov. § 3 (2) ve spojení s § 6 (5) Lex Voucher. Právní nárok na dřívější vrácení peněz bohužel v takovém případě nemáte.
  4. Jako zákazník požádáte pořadatele zájezdu o náhradní zájezd, avšak náhradní zájezd nabízený pořadatelem je nižší kvality než zájezd původní. Zákon tuto situaci neupravuje, nicméně domnívám se, že v takovém případě máte právo nabídku odmítnout a žádat vrácení plateb uhrazených za původní zájezd bez zbytečného odkladu, tj. bez nutnosti čekání do 15.9.2021.

Problém však spočívá v tom, že pokud by Vám pořadatel v takovém případě odmítl peníze vrátit z důvodu, že nabízený náhradní zájezd je podle něj stejné nebo vyšší kvality, důkazní břemeno ohledně této kvality zájezdu by tížilo Vás jakožto žalobce. Jakost zájezdu je přitom nutno posuzovat individuálně.

Základní kritéria pro posuzování jakosti zájezdu lze nalézt v § 2527 OZ, další kritéria pak mohou být uvedená ve smlouvě o zájezdu, obchodních podmínkách pořadatele, katalogu pořadatele apod, nicméně tuto jakost je třeba posuzovat komplexně. Samotná skutečnost, že zákazníkovi byl nabídnut zájezd do stejné destinace a do hotelu se stejným počtem hvězdiček, kupříkladu ještě neznamená, že se jedná o zájezd stejné jakosti, je nutno vycházet např. i ze vzdálenosti hotelu od pláže.

Shrnutí

Pokud Vám pořadatel nabídl náhradní zájezd sám od sebe, příp. do 30 dnů od Vaší žádosti o vystavení voucheru, a tento náhradní zájezd Vám nevyhovuje, nemáte povinnost voucher využít, avšak právní nárok na vrácení plateb uhrazených za původní zájezd se stane splatným až dne 15.9.2021, nespadáte-li mezi zvlášť chráněné osoby dle § 3 (3) Lex Voucher nebo není-li pořadatelem nabízený náhradní zájezd nižší kvality nežli původní zrušený zájezd.

S pozdravem

Mgr. František Tikal, advokát

Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 - Karlín

tikal@tikallegal.cz

+420 774 308 453

Odpovědět na dotaz