Právní poradna logo

Výplata podílu s.r.o.

Datum:31. 07. 2023 v 12:49
Poslední aktivita:08. 08. 2023 v 15:33
Zhlédnuto:2120x
0

Dobrý den, prosím o informaci zda je možno a po právní stránce není špatně. Výplata podílu u jednatele s.r.o. realizovat v částce 50 tisíc každý 2 měsíc. Srážková daň bude odvedena vždy v řádném termínu. Co si máme všechno pohlídat aby bylo vše v souladu se zákonem?

Děkuji

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, děkujeme za Váš zajímavý dotaz. Odpovědět na něj konkrétně však není možné bez znalosti dalších okolností a situace v dané společnosti, ale i sledovaného záměru. Navíc, je potřeba vybrat jednu z více možností, které právní předpisy umožňují.

Výplata zisku u společnosti s ručením omezeným je upravena především v § 34, § 40 a § 161 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“). Nicméně i jiné právní předpisy upravují výplatu zisku (např. zákon o č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („zákon o ESM“)). Další úprava může být v zakladatelském dokumentu společnosti (ve Vašem případě by specifická úprava v zakladatelském dokumentu musela být, vizte níže).

Právní předpisy pro výplatu zisku stanoví nemálo podmínek, které je nutné dodržet (např. příprava a schválení účetní závěrky, rozhodnutí o výplatě atp.), samotnou výplatu zisku a její výši je nutné také testovat (zejména formou bilančního testu, testu vlastního kapitálu a insolvenčního testu). Konkrétně mezi nejdůležitější pravidla (nikoliv však všechny) patří:

1. zisk se stanoví na základě řádné účetní závěrky (popř. mimořádné účetní závěrky) a valná hromada následně rozhoduje o tom, jak bude se ziskem naloženo. Nejpozději lze rozdělit zisk na základě účetní závěrky pouze do konce účetního období, které následuje po účetním období, za které byla daná účetní závěrka sestavena;

2. částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít dle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních či jiných fondů v souladu se zákonem a zakladatelským dokumentem společnosti;

3. nesmí se rozdělit zisk, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo zakladatelského dokumentu rozdělit;

4. nesmí se vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím společnost přivodila úpadek;

5. společnost má v souladu se zákonem o ESM správně zapsaného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů;

6. podíl na zisku primárně náleží společníkům společnosti a má-li být rozdělen ve prospěch jiné osoby (např. jednatele, zaměstnance) musí to zakladatelský dokument společnosti výslovně umožnit;

7. rozhodnutí jednatele o výplatě podílu na zisku;

8. splatnost podílu na zisku jsou 3 měsíců (od rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti o jeho rozdělení), pokud zákon, zakladatelský dokument nebo samo rozhodnutí nejvyššího orgánu nestanoví jinak.

Výplatu zisku je potřeba dále posoudit i s ohledem na daňové předpisy. Podíl na zisku podléhá (až na výjimky) 15% srážkové dani z příjmů, kterou sráží a odvádí finančnímu úřadu společnost vyplácející podíl na zisku (obdobně i v případě zálohy na podíl na zisku).

Neváhejte se na nás obrátit, rádi s Vámi výplatu zisku ve Vaší konkrétní situaci probereme a nastavíme tak, aby došlo k výplatě zisku v souladu se zákonem.

S pozdravem,

Jiří Absolon, advokát, partner

Martin Jonek, advokátní koncipient

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz