Právní poradna logo

Zápis skutečného majitele

Datum:15. 06. 2021 v 08:36
Poslední aktivita:19. 08. 2021 v 12:48
Zhlédnuto:313x
0

Jsme malá společnost a nemáme zapsaného skutečného majitele. Musíme jej nechat zapsat teď? A co nám hrozí, když to neuděláme?

Odpovědi (1)

0

Z dotazu chápeme, že se jedná o obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku. V úvodu musíme vyjasnit, že povinnost zapsat skutečného majitele do evidence skutečných majitelů („evidence“) není od letošního června novou povinností, ale tato povinnost existovala již dříve podle rejstříkového zákona. Tato povinnost přitom tíží každou společnost, nehledě na její velikost, aktivitu, obrat apod. Pokud jste dosud nikdy zápis neprovedli, je vhodné to napravit co nejdříve, a to nejpozději do 15. 6. 2021. Nový zákon o evidenci skutečných majitelů totiž právě zavádí nové sankce, které jsou s neprovedením zápisu spojené.

Pokuta

Výraznou sankcí je zavedení pokuty až do výše 500.000,- Kč. Sankce dopadá jednak na samotnou společnost, která je jako evidující osoba povinna zápis provést, ale neprovede jej, a jednak na osoby, které jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost evidující osobě k získávání a zaznamenávání aktuálních údajů o skutečném majiteli, ale neposkytnou ji.

Nemožnost výplaty podílu na zisku

Ani další sankce nejsou nevýznamné. V některých případech mohou dokonce představovat přísnější trest za nesplnění povinnosti, než pokuta za přestupek. První z nich je nemožnost vyplacení podílu na zisku, a pokud nebude vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo o jeho výplatě rozhodnuto, zanikne.

Sistace hlasovacího práva

Vedle toho neméně významnou sankcí je nemožnost skutečného majitele, který nebude zapsán do evidence, vykonávat hlasovací práva při hlasování nejvyššího orgánu nebo rozhodovat jako jediný společník, a to ani nepřímo prostřednictvím jiných osob, kterých je rovněž skutečný majitel, nebo které jednají na účet právního uspořádání, jejichž je taktéž skutečný majitel. Za zmínku stojí ochrana, kdy uvedený zákaz neplatí, pokud rozhodující okolnost, díky které se osoba stala skutečným majitelem, nastala v době 15 dnů před hlasováním nejvyššího orgánu či rozhodnutí jediného společníka.

Obdobně jako tíží nemožnost hlasovat, resp. rozhodovat jako jediného společníka nezapsaného skutečného majitele, jsou postihováni i právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají skutečného majitele v evidenci zapsaného.

Rozhodnutí učiněná v rozporu s uvedenými zákazy hlasovat je možné napadnout pro neplatnost.

Nevymahatelnost zastřených právních jednání

Za ani tak sankci, jako ochranu před obcházením evidence lze označit a k Vaší otázce zmínit, že práva a povinnosti z právních jednání, která zastírají osobu skutečného majitele, která vznikla v době, kdy není skutečný majitel zapsán v evidenci, nelze vymáhat (např. se bude jednat o nárok na vydání prospěchu či z porušení povinnosti). To platí, i kdyby se jednalo o smlouvu nebo jiné právní jednání podle cizího právního řádu.

Závěr

Pokud tedy Vaše společnost není dosud zapsaná v evidenci, doporučujeme tak s ohledem na uvedené sankce (pokutu, nemožnost vyplácet podíl na zisku, sistace hlasovacího práv) bezodkladně učinit. Je nicméně možné, že k zápisu do evidence došlo automatickým zápisem podle informací zapsaných v obchodním rejstříku, a proto si předně ověřte, zda tomu tak není ve Vašem případě, a případně jestli jsou propsané informace správné (nelze se později odkazovat na to, že nesprávný zápis byl proveden automaticky bez Vašeho přičinění).

MACEK LEGAL - https://www.macek.legal/

Právní poradna - obrázek k otázce
 
OdpovědělAK Macek Legal

15. 06. 2021 v 08:36

Odpovědět na dotaz