Právní poradna logo

Zastavení exekuce dle zákona 120/ 2001, § 55, odst. 11

Datum:24. 05. 2023 v 14:17
Poslední aktivita:Před hodinou
Zhlédnuto:93x
0

Dobrý den.

Mám dotaz, týkající se zastavení exekuce. Jedná se o případ, kdy zahájení exekuce vůči soukromé fyzické osobě bylo 29.10. 2003. Tato exekuce však nebyla nikdy umořena a to ani částečně. Před touto exekucí totiž měli přednost jiné tzv. přednostní exekuce vůči čSSZ a FÚ. Proto tato exekuce byla tzv. ve frontě.

Můj dotaz tedy zní: Měla být tato exekuce v lednu 2023 zastavena....? A pokud ano, je nutné na toto zastavení upozornit nebo požádat exekutora a nebo se exekuce zastaví automaticky sama....?

viz. znění zákona 120/2001 , § 55 odst. 11

§ 55 - Zastavení exekuce

(11) Složením zálohy podleodstavce 8 nebo jde-li o oprávněného, který byl zproštěn od složení zálohy na další vedení exekuce, se lhůta podle odstavce 7 prodlužuje o další 3 roky. Prodloužit lhůtu podle věty první je možné nejvýše dvakrát. Po uplynutí lhůty podleodstavce 7 prodloužené o dobu podle věty první a druhé exekutor exekuci zastaví. Celková doba po vyznačení doložky provedení exekuce, po kterou nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce, nesmí v nepřerušeném trvání překročit po sobě následujících 12 let od vyznačení doložky provedení exekuce nebo posledního vymoženého plnění, nastalo-li později; do této lhůty se nezapočítávají doby uvedené vodstavci 12. Dojde-li v rozhodné době k částečnému vymožení povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce, běží lhůta uvedená vodstavci 7 větě první znovu od počátku ode dne následujícího po dni, v němž naposledy došlo k částečnému vymožení povinnosti. Po dobu, po kterou trvá prodloužení exekuce, soud nerozhodne o zastavení exekuce pro nemajetnost a návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost zamítne. Jde-li o oprávněného podleodstavce 9, věty druhá až čtvrtá se nepoužijí.

Odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz