Právní poradna logo

změna druhu práce; dozor na školním výletě

Datum:01. 06. 2023 v 12:40
Poslední aktivita:14. 06. 2023 v 13:49
Zhlédnuto:355x
0

Dobrý den,

prosím o radu (vysvětlení). Zaměstnanec s pracovní smlouvou na dobu neurčitou bude od 01.09.2023 převeden na jiný druh práce. Je možné tento dodatek k pracovní smlouvě se změnou druhu práce uzavřít na dobu určitou a možná i se zkušební dobou?

Druhý dotaz se týká školního výletu. Třídní učitelka chce jet se svými žáky na výlet, ale nemá druhý pedagogický dozor. Může tento dozor na školním výletě vykonávat osoba, která není zaměstnancem školy a není pedagog? (A pokud ano, musí být finančně ohodnocen?)

Děkuji moc za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Vážená paní Geršlová,

děkujeme Vám za otázky. Odpovíme postupně.

1. Změna druhu práce, doba určitá a zkušební doba

Zákoník práce nezakazuje změnu doby trvání pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou. I z názorů odborné veřejnosti vyplývá, že ujednání o době trvání pracovního poměru lze změnit, a to i tak, jak popisujete (dodatkem k pracovní smlouvě původně uzavřené na dobu určitou). Dojde-li ke změně pracovního poměru původně na dobu neurčitou na pracovní poměr na dobu určitou, je nutné se řídit ust. § 39 zákoníku práce, který stanovuje pravidla pro pracovní poměr na dobu určitou.

Pokud se nemá celý pracovní poměr měnit z doby neurčité na dobu určitou, ale zaměstnanec má jen po určitou dobu vykonávat práci jiného druhu, a po uplynutí této doby se vrátit na svou původní pozici, je i taková varianta možná.

V obou případech ale doporučujeme dbát na správnost textace písemného dodatku, aby bylo jasně zřejmé, co bylo úmyslem stran.

Co se týká zkušební doby, zákoník práce ve svém ust. § 35 odst. 3 jasně říká, že zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Zjednodušeně lze tedy říct, že sjednání zkušební doby se váže na vznik pracovního poměru bez ohledu na jeho pozdější změny, tj. v rámci jednoho pracovního poměru lze sjednat pouze jednu zkušební dobu. Výše uvedené potvrzuje i konstantní judikatura, viz např. NS ČSR 6 Cz 12/83: „Počátek zkušební doby je vždy totožný se vznikem pracovního poměru, a proto je nepřípustné stanovit zkušební dobu se zpětnou platností. Tyto závěry vyplývají ze skutečnosti, že pracovní smlouva, v níž se zkušební doba sjednává, má být uzavřena nejpozději v den sjednaný jako den nástupu do práce, tj. v den vzniku pracovního poměru, a že zkušební doba nemůže být sjednána později, tedy poté, co pracovní poměr již vznikl.“ Resp. NS 21 Cdo 597/2006: „Zkušební doba nemůže být platně sjednána poté, co již vznikl pracovní poměr; nelze ji tedy dohodnout zpětně, ale nejpozději toho dne, který byl sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce.“

2. Dozor na školním výletě

Osoba, která není pedagogem a ani zaměstnancem školy, nemůže vykonávat dozor na školním výletu.

Školský zákon stanovuje, že bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v rámci vzdělávání a souvisejících činnostech zajišťuji školy a školská zařízení; konkrétně je to ředitel, kdo odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole nebo ve školském zařízení.

Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše. Tato skutečnost vyplývá z čl. 10 odst. 5 Metodického pokynu MŠMT ze dne 22.12.2005, č.j. 37 014/2005-25, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jedná-li se o školu zřízenou ministerstvem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, lze odkázat i na čl. 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Z citovaného ustanovení vyplývá, že dohled k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.

Pokud se jedná o základní školské vzdělávání, použije se i vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Z jejího ust. § 3 odst. 1 pak vyplývá, že bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje škola svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

Odpovídá: Mgr. Milan Gašparík, právník

Odpovědět na dotaz