Právní poradna logo

Ztížení společenského uplatnění

Datum:19. 01. 2023 v 11:30
Poslední aktivita:06. 02. 2023 v 13:35
Zhlédnuto:2258x
0

Dobrý den,

V roce 1995 jsem utrpěl v důsledku dopravní nehody bez spoluzavinění těžká zranění. Bohužel po mnoha letech se u mě projevily značné zdravotní komplikace v přímé souvislosti se zraněními, která jsem utrpěl při původní dopravní nehodě. S pojistitelem jsem se mimosoudně nedohodl na vypořádání nároku ztížení společenského uplatnění a nárok jsem žaloval prostřednictvím soudu. Za ztížení společenského uplatnění jsem od pojistitele dostal náhradu na pojistném plnění celkem 15.000 Kč v roce 1998, dále nic více. V předmětném soudním sporu soud ustanovil znalce z oboru zdravotnictví a tento ohodnotil ztížení společenského uplatnění na celkových 3300 bodů dle vyhlášky č. 440/2001 Sb. tedy za bod 120,-Kč a shledal aktuální zdravotní komplikace v příčinné souvislosti s původními zraněními, která jsem utrpěl v důsledku dopravní nehody. Ovšem s ohledem na skutečnost, že se můj zdravotní stav zhoršil až mnoho let po původním úraze, domnívám se, že jsem značně znevýhodněn ve smyslu náhrady za hodnotu 1 bodu. V dnešní době je hodnota peněz zcela odlišná než v době, kdy se dopravní nehoda stala. Je možné navrhnout soudu nějakou kompenzaci tak, aby mi byl kompenzován vzniklý rozdíl? Je mi známo, že dnes se používá pro výpočet takovéto náhrady zcela odlišný mechanismus, metodika Nejvyššího soudu ČR.

Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

Obávám se, že vzniklého rozdílu mezi reálnou hodnotu plnění nyní a v době, kdy bylo o nároku rozhodnuto, se již nebude možné domoci.

Vzhledem k tomu, že řízení o Vašem nároku na náhradu na pojistném plnění za ztížení společenského uplatnění bylo vedeno v roce 1998, je dané rozhodnutí již určitě v právní moci na základě ustanovení § 159 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.), kdy „ Doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci.“

Na základě právní moci brání projednání nároku překážka věci pravomocně rozhodnuté, tzv. rei iudicatae, ve smyslu ustanovení § 159a odst. 4 o. s. ř., které stanoví, že: „Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu.“ Věcí je zde váš nárok na plnění, o kterém již bylo pravomocně rozhodnuto a týká se stejného předmětu řízení a týchž osob. Tentýž předmět řízení je dán tehdy, jestliže se jedná o tentýž nárok nebo stav vymezený žalobním petitem, který vyplývá ze stejných skutkových tvrzení, jimiž byl už uplatněn.

Výše uvedené potvrzuje i usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 25 Cdo 3014/2018, ze dne 16. 10. 2019, kterým bylo mimo jiné zamítnuto dovolání žalobkyně, která se domáhala náhrady na základě stejného skutkového děje jako v původní žalobě, o které již bylo pravomocně rozhodnuto. Tento rozsudek ale také upozorňuje na to, že pokud by došlo např. ke zhoršení zdravotního stavu v důsledku téže škodné události, muže tím vzniknout nový, samostatný nárok. To by byl tedy jediný možný případ, kdy by se dalo domáhat dalšího plnění náhrady za ztížení společenského uplatnění ze škodné události, o kterém již bylo pravomocně rozhodnuto.

Odpovědět na dotaz