Právní poradna logo

Družstvo vs. vodovod

Datum:03. 05. 2023 v 15:53
Poslední aktivita:08. 06. 2023 v 12:51
Zhlédnuto:1550x
0

V obci Chlumětín byl v 70. letech min. století vybudován vodovod (budu používat STARÁ VODA). Jelikož jedna studna by nepokryla celou obec, našel se pramen ještě přímo ve vesnici. Tudíž jsou dvě studny. (Obě na obecních pozemcích.) Jedna napájí lidi v horní části obce a druhá v dolní. Proto se ustálil název horní a dolní pásmo. Na této akci se podílelo tehdejší JZD, MNV a občané, kteří jsou na jednotlivé studny napojeni. Každý z těchto tří subjektů se podílel jak finančně, tak i dodáním strojů, materiálu a práce lidí. Jsou o tom sepsány různé dohody o používání vodovodu. Vše je oficiálně povoleno, odběry vod a na vše bylo tenkrát vydáno stavební povolení a projekt. Voda není u žádného z odběratelů měřena (není osazena měřidly). Nikdy neplatili vodné ani stočné. Pouze si vybírali peníze do fondu oprav.

V roce 1996 byl v obci vybudován nový vodovod (NOVÁ VODA), který využívá valná většina z místních lidí. Je osazen vodoměry a lidé platí vodné i stočné. (Původní vodu si většina z lidí nechala stále přivedenou, jako takovou rezervu nebo v rámci šetření ji používá na splachování či zalévání a také se o ni již starají lidé sami a opravy financují z těch peněz co si sami mezi sebou vybírá do fondu oprav. Obec se o tuto vodu "prakticky" nestará.

V roce 2022 dokončena stavba ČOV, obec musí evidovat množství vyčištěné vody. Rapidně se zvýšila cena vodného i stočného, kterou nám už určuje zákon a také je obec povinna z těchto peněz tvořit tzv. rezervu na další budování či opravy. A lidé, kteří teď když je nová voda dražší a mají možnost přepnout kohouty a používat třeba jen starou vodu nám díky tomu, že tuto starou vodu neplatí, vlastně nic do tohoto fondu nepřispívají a doplácí na ně ostatní. (To jak se Chlumětín rozrůstal už nedávalo každému možnost mít jak novou, tak i starou vodu)

A teď ty otázky:

1) Kdo je vlastníkem výše zmíněných starých vodovodů?? Občané?? JZD ani MNV už neexistují?

2) Jak máme účtovat lidem co mají "starou vodu" vodné a stočné. Podle čeho?? Novou máme změřenou vodoměrem, ale stará je neměřená, přesto hojně využívaná a do kanalizace vypouštěná.

3) Lidé napojeni na "starou vodu" tvrdí, že si založí Vodovodní družstvo, kde by si lidé v něm vybírali mezi s sebou vodné a obci platili stočné, které jim určí obec. Lze to??

4) Když si založí družstvo, musí jim obec nějakou smlouvou převést vodovod a kdo pak zajišťuje opravy?

5) Jelikož je to stará voda, nejsou na ní dělány žádné vzorky, měli by být občané na toto nějakým dodatkem upozorněni?

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, 

děkujeme za položení dotazu. V první řadě musíme předeslat, že vzhledem k délce dotazu a komplexnosti situace není v našich silách si situaci nastudovat a odpovědět na všechny dotazy během 45 minut v souladu s podmínkami užívání Právní poradny. Z tohoto důvodu si dovolujeme odpovědět na první zadaný dotaz a ve zbytku Vás bohužel musíme odkázat na využití služeb advokáta.

Píšete, že starý vodovod je využíván především pro zalévání, splachování, úklid apod., tzn. tak, jak by se měla využívat voda užitková. Vzhledem k tomu, že dříve byl starý vodovod jediným zdrojem vody v obci, tedy i vody pitné, vycházíme z toho, že starý i nový vodovod slouží k přívodu pitné vody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto rozlišení je důležité z hlediska toho, zda se na vodovody použije zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody jsou z působnosti tohoto zákona vyňaty). Vliv může mít také to, zda vodoprávní úřad v minulosti rozhodoval ve smyslu § 1 odst. 5 VodKan o tom, zda se na vodovody zákon o vodovodech a kanalizacích použije.

Při určení vlastnictví je dále relevantní, jak komplexní je stavba vodovodů. V případech, kdy se jedná pouze o vodovodní řád (např. spádové vodovody), který je v zemi pouze uložen, se totiž vodovod považuje za věc movitou. V případech, kdy se jedná o složitější soustavu zahrnující čerpací či tlakové stanice a pomocná zařízení, se může jednat již o věc nemovitou či o soubor věcí. Z popsané situace nelze zjistit všechny relevantní okolnosti, nicméně vzhledem ke stáří vodovodu a způsobu jeho zřízení máme za to, že se bude jednat o věc movitou, která není součástí pozemku. 

Vlastnické právo bude v takovém případě vycházet z domluvy, která panovala mezi jednotlivými subjekty v době výstavby vodovodu a z vypořádání či přechodu majetkových práv po zániku těchto subjektů. Zjednodušeně řečeno, vlastníci by měli být právními nástupci původních stavebníků či investorů stavby. V případu je ovšem velké množství proměnných, nadto se dá uvažovat o aplikaci institutu vydržení vlastnického práva či práva odpovídajícího věcnému břemeni.

Ve Vašem případě bych doporučil obrátit se na příslušný vodoprávní úřad s žádostí o vydání podkladů k tomuto vodovodu a s žádostí o určení, zda vodovod podléhá zákonu o vodovodech a kanalizacích. Na základě těchto informací pak bude třeba situaci důkladně posoudit.

S pozdravem

Mgr. Vítek Švejda, právník 

Odpovědět na dotaz