Právní poradna logo

Instalace antény pro příjem 5G internetu bez souhlasu majitele domu

Datum:27. 10. 2022 v 11:28
Poslední aktivita:31. 10. 2022 v 09:15
Zhlédnuto:2108x
0

Dobrý den, požádal bych Vás o radu. Jsem majitelem domu, který jsem dlouhodobě pronajmul. Nájemce na domě nechal instalovat firmou O2 5G anténu pro příjem internetového signálu. Instalace byla provedena, dle mého názoru, neodborně:

- došlo k navrtání dřevěného rámu střešního okna

- došlo k navrtání komínu, který je používán pro odvod spalin z plynového kotle - na něj byla anténa připevněna

Věc se mnou nebyla nijak konzultována, nedal jsem k instalaci souhlas. Nese v tomto případě O2 právní odpovědnost za "poškození" cizí věci? Mohu se po O2 domáhat sjednání nápravy? Nebo O2 v tomto nehraje žádnou roli (přestože instalaci provedli) a já řeším věc pouze s nájemníkem?

Děkuji

JD

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

začnu s Vaším nájemcem.

Nájemce nesměl umístit na předmět nájmu anténu bez Vašeho souhlasu.

Pokud nájemce provedl změny na předmětu nájmu bez toho, aniž by si vyžádal Váš souhlas, máte jako pronajímatel právo žádat, aby nájemce uvedl předmět nájmu do původního stavu a nájemce je povinen Vaší žádosti vyhovět, jinak můžete jako pronajímatel využít svého práva nájem vypovědět.

Shora uvedené vyplývá z ustanovení § 2220 občanského zákoníku, dle kterého platí že:

"(1) Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.

(2) Provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, uvede věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu věci. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby."

Náklady na obnovení původního stavu ponese nájemce. Není rozhodné, že obnova původního stavu je v konkrétním případě pro nájemce nákladnější než provedení změny pronajaté věci. Obnovení původního stavu je ve své podstatě naturální forma náhrady skutečné škody způsobené nepovolenými změnami na předmětu nájmu.

Co se týče společnosti O2, tak pravděpodobně uzavřela s nájemcem jakožto objednatelem smlouvu o dílo. Pokud má dílo vady, tak samozřejmě objednateli náleží práva z vadného plnění, která závisí na skutečnosti, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Tato práva by měla ale náležet nájemci, jelikož tento je objednatelem a tedy smluvní stranou smlouvy o dílo.

Pokud dílo nebylo provedeno řádně a má vady, je samozřejmě možné se domáhat nápravy zákonem stanovenými způsobem, avšak tato práva, jak již bylo výše uvedeno, náleží objednateli.

Základní povinností nájemce je tedy po skončení nájmu vrátit předmět nájmu nepoškozený pronajímateli.

Doporučuji Vám tedy uvedený problém řešit přímo s nájemcem, jelikož on porušil povinnost získat Váš souhlas před provedením shora uvedené změny a je to nájemce, kdo musí předmět nájmu uvést v původní stav. Nájemce se může domáhat nápravy přímo po zhotoviteli, společnosti O2, ale Vy byste měl jakožto pronajímatel splnění povinnosti uvést předmět nájmu v původní stav, vyžadovat po nájemci.

Odpovědět na dotaz