Právní poradna logo

Regulační plán obce

Datum:13. 03. 2023 v 17:41
Poslední aktivita:27. 03. 2023 v 15:06
Zhlédnuto:1703x
0

Jak postupovat při vytváření regulačního plánu obce? Obec má schválený územní plán, kde jsou specifikovány oblasti pro bytovou výstavbu. Obec by ráda zhotovila regulační plán, aby dala investorům jasná pravidla, jak a co kde stavět.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

pravidla pro vydání regulačního plánu jsou obsažena v §§ 61 – 74 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), obsahové náležitosti pak v §§ 19, 20 a v příloze č. 19 k vyhlášce o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Regulační plán se vydává z podnětu (může podat kdokoliv, následně o pořízení musí rozhodnout zastupitelstvo) nebo na žádost (pouze v případě, že to územní plán připouští, v takovém případě o pořízení zastupitelstvo nerozhoduje, ale žadatel hradí náklady na zpracování regulačního plánu).

Podnět, který může podat kdokoliv, musí obsahovat zejména údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu a přehled územních rozhodnutí, která mají být plánem nahrazena. Na pořízení regulačního plánu z podnětu není právní nárok – o pořízení regulačního plánu z podnětu rozhoduje zastupitelstvo, přičemž v případě zamítnutí návrhu pak není možnost se vydání domáhat jinak.

Žádost o vydání regulačního plánu lze vydat pouze v případě, že to územní plán připouští. V takovém případě o pořízení nerozhoduje zastupitelstvo – pokud žádost splňuje všechny podmínky, přistoupí se rovnou k pořízení regulačního plánu. Náklady na pořízení ale hradí žadatel.

Jakmile je připravený návrh regulačního plánu, postupuje se obdobně, jako v případě vydání územního plánu. Musí se nařídit veřejné projednání, umožnit podání připomínek, námitek a stanovisek a na základě jejich vypořádání regulační plán buď přepracovat, nebo předat zastupitelstvu k vydání.

Váš dotaz je poměrně obecný a nevyplývá z něj, zda jste v postavení obce či investora. Pokud byste měl zájem o konkrétnější právní radu týkající se vydání regulačního plánu, zkuste Váš záměr trochu rozebrat. V obecné rovině je postup vydání regulačního plánu poměrně přehledně zpracován právě v § 61 a násl. stavebního zákona.

S pozdravem

Mgr. Vítek Švejda, právník

Odpovědět na dotaz