Právní poradna logo

vyhláška č. 384/2021 pro městské útulky

Datum:29. 03. 2023 v 09:49
Poslední aktivita:18. 04. 2023 v 10:24
Zhlédnuto:2388x
0

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o radu ohledně výstavby městského útulku. Naše město nyní řeší projektovou dokumentaci pro stavbu záchytné stanice pro opuštěné psy a kočky. V obou případech budou vybudovány prostory pro karanténu zvířat a následně prostory (buňky nebo kotce) pro zvířata po karanténě. Je nějaký legislativní předpis, který určuje rozměry kotců či jednotlivých prostor? Např. kolik koček může být v určitém prostoru. Kolik m2 zvíře potřebuje v rámci výběhu a vnitřních prostor. Odbor životního prostředí nás odkázal na vyhlášku č. 384/2021 - Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Ta ale v přílohách určuje velikosti prostor u zvířat chovaných za účelem rozmnožování. Má se tedy město touto vyhláškou řídit i v případě stavby záchytné stanice, kde jsou zvířata jen dočasně, než se jim najde nový majitel?

Moc děkuji za odpověď.

Talknerová, v.talknerova@jh.cz

Odpovědi (1)

0

Vážená paní Talknerová,

Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování, na kterou Vás odkázal odbor životního prostředí se dle § 1 odst. 3 písm. d) nevztahuje na zvířata umístěná v útulcích. Aplikovala by se na ně pouze v případě, kdy by byla zvířata chovaná v útulku za účelem jejich rozmnožování. K tomu by ale útulky zakládány být neměly. Pokud se jedná o případ odchycení zvířete březího, nejde o jeho chov za účelem rozmnožování.

Veterinární zákon stanoví sice v § 42 odst. 11, že prováděcí právní předpis stanoví podmínky pro provozování útulku pro zvířata, požadavky na jeho uspořádání, minimální velikost prostoru pro zvířata, podmínky péče o zvířata v útulku pro zvířata a obsahové náležitosti provozního řádu útulku pro zvířata. Takový prováděcí předpis ale zatím přijat nebyl, proto neexistuje žádné právně závazné pravidlo, které by stanovilo detailní podmínky pro provozování útulků.

Podle § 3 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, je útulkem pro zvířata zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům nebo týraným zvířatům. Definice zařízení je pak uvedena v § 3 písm. v) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání následovně: „zařízením se rozumí stavba, budova, komplexy budov nebo jiné prostory, v nichž je provozována činnost se zvířaty; může se jednat o zařízení, která nejsou úplně oplocena nebo zastřešena, jakož i o pohyblivá zařízení“.

Karanténa je upravena v §§ 7 – 9, kdy z § 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Z těchto ustanovení vyplývá, že není žádná speciální úprava odlišná od standardních podmínek, tedy že je potřeba dodržet obecné podmínky pro chov.

Zatím je tedy stanoveno pouze obecně, jaké jsou podmínky pro chov zvířat ve shromažďovacích zařízeních, kterým je také útulek, a to v § 10 vyhlášky 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Konkrétní rozměry karanténních kotců legislativně stanoveny nejsou.

Pakliže Vám Odbor životního prostředí doporučil se řídit uvedenou vyhláškou, pak z ní můžete vycházet, nicméně není pro Vás právně závazná.

Matzner Legal

JM

Odpovědět na dotaz