Právní poradna logo

Vývoz jímek z bezodtokových jímek nemovitostí

Datum:02. 11. 2022 v 07:14
Poslední aktivita:08. 11. 2022 v 19:53
Zhlédnuto:2941x
0

V obci, kde není kanalizace ani ČOV, vyváží traktorista, dotovaný zemědělec, fekální jímky na pole bez vystavení dokladů.

Prosím o odpověď, zda je uvedený postup v likvidaci odpadní vody v souladu s platnou legislativou a zda je třeba mít na vývoz jímek nějaké oprávnění. Hrozí majitelům nemovitostí nějaké sankce v případě kontroly, pokud neprokážou patřičné doklady o vývozu jímky?

Odpovědi (2)

0

Nakládání s obsahem jímky upravuje zejména zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

Jímka je určena k akumulaci odpadních vod, musí být vodotěsná, aby nedocházelo k prosakování jejího obsahu, a po naplnění akumulačního prostoru na přípustnou kótu musí být její obsah zneškodněn v souladu se zákonem.

Odpadní vody z bezodtoké jímky je možné odstraňovat pouze dle ust. 38 odst. 8 vodního zákona, a to odvozem na čistírnu odpadních vod. Majitel jímky odpovídá za to, že odpadní vody z bezodtoké jímky budou odváženy buď provozovatelem čistírny odpadních vod nebo osobou oprávněnou k takové činnosti dle živnostenského zákona. Majitel jímky je však nejen povinen tento vývoz zajistit, ale i dokladovat. Doklady o odvozu vystavuje majiteli jímky osoba, která provede odvoz. Z dokladu musí být patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Pokud tedy, jak uvádíte, osoba vyváží obsah jímky na pole bez vystavení dokladů, pak je takový postup zcela zjevně v rozporu se zákonem.

Majitel jímky však neodpovídá za to za to, jak vývozce s odpadní vodou následně naloží. Pokud bude doklad o vývozu jímky obsahovat všechny náležitosti dle vodního zákona, je takový doklad jako podklad pro kontrolu plnění povinností majitele jímky plynoucích z vodního zákona dostatečný.

Kontrolu nakládání s obsahem jímky mohou provádět buď vodoprávní úřad, nebo Česká inspekce životního prostředí. Na výzvu těchto úřadů je majitel jímky povinen předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Pokud vlastník jímky nebude schopen tyto doklady předložit, dopustí se přestupku „nepředložení dokladu o odvozu odpadních vod dle § 38 odst. 8“.

Za přestupek je možné ukládat pokutu, její výše se pak liší v závislosti na tom, kdo je vlastníkem jímky. Fyzické osobě může být vyměřena pokuta až do výše 20.000,-Kč, fyzické osobě podnikající a právnické osobě pak může být uložena pokuta až do výše 100.000,-Kč

 
OdpovědělJiří Matzner08. 11. 2022 v 19:53
0

Laickým pohledem to v pořádku není. Předpokládám, že porušuje minimálně tyto dva zákony: 541/2020 a 254/2001

Odpovědět na dotaz