Právní poradna logo

Význam výmazu otce z rodného listu

Datum:03. 08. 2022 v 11:54
Poslední aktivita:12. 08. 2022 v 09:03
Zhlédnuto:8925x
0

Zdravím a mám dotaz. Můj syn má s přítelkyní dítě. Jeho matka nechala mého syna zapsat do rodného listu jako otce dítěte. Po různých rozepřích a neshodám se nyní rozhodla, že zažádá o výmaz z rod. listu. Co by to pro mého syna znamenalo? Musel by můj syn dále platit výživné a v případě dědění bude mít nárok i můj vnuk?

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

z Vašeho dotazu vyvozujeme, že se jedná o nesezdaný pár a dítě porodila neprovdaná žena. Dále neuvádíte konkrétně, jaká skutečnost by měla být důvodem pro výmaz Vašeho syna z rodného listu dítěte, proto na Váš dotaz odpovídáme v obecné rovině.

V případě, že dítě porodila neprovdaná žena, pak lze otcovství určit souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo u okresního soudu obvykle určeného podle místa bydliště dítěte. Takže z Vámi poskytnutých informací usuzujeme, že k zápisu otce dítěte do rodného listu došlo zřejmě na základě souhlasného prohlášení rodičů dítěte učiněného před matričním úřadem nebo u okresního soudu obvykle určeného podle místa bydliště dítěte.

Souhlasné prohlášení rodičů dítěte je právním jednáním, které může být soudem prohlášeno za neplatné. Neplatnosti tohoto souhlasného prohlášení se však může matka dítěte dovolat jen ve lhůtě pro popření otcovství.

Podle ustanovení § 791 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, („Občanský zákoník“) matka dítěte může popřít, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno, a to ve lhůtě do šesti měsíců od souhlasného prohlášení rodičů, u souhlasného prohlášení učiněného vůči nenarozenému dítěti pak do šesti měsíců od jeho narození.

Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu mimo jiné nevyplývá, k jakému datu došlo k určení souhlasného prohlášení rodičů, nemůžeme se vyjádřit, zda tato lhůta již uplynula. Přesto, i pokud by došlo k uplynutí této zákonné lhůty, může být v souladu s ustanovením § 792 Občanského zákoníku takový návrh ze strany matky dítěte příslušnému soudu podán, neboť pouze soud může rozhodnout, že zmeškání této lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. To, zda soud zmeškání lhůty promine, či nikoli, závisí na uvážení soudu, na prominutí zmeškání lhůty není právní nárok.

Uplynula-li lhůta k popření otcovství některému z rodičů a vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, v případě, že otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale takto určený otec dítěte zjevně nemůže být skutečným, biologickým otcem dítěte. V tomto případě soud také zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti. Dojde-li k popření otcovství, právní jednání učiněná otcem jako zákonným zástupcem zůstávají nedotčena.

Aby mohl být zápis otce z rodného listu dítě vymazán z podnětu matky, musí se matka dítěte zákonným způsobem u soudu domáhat popření otcovství a v tomto řízení být úspěšná.

Pokud by nakonec došlo k výmazu zápisu otce z rodného listu dítěte, tak otec nebude mít k dítěti žádná práva, ale také žádné povinnosti a nebude mít právo na styk s dítětem. Zejména, v případě úmrtí otce nebude mít dítě nárok na sirotčí důchod a také nelze nárokovat finanční příspěvky (výživné) od otce a ani od dalších příbuzných (prarodičů). Otec ztrácí právo zasahovat do jakéhokoliv rodičovského rozhodování ve věcech dítěte (např. volba bydliště, volba školy, správa jmění dítěte apod.) Co se týče zákonného dědictví po otci, pak tento nárok dítěti rovněž zaniká.

Marie Gallistlová, advokátka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz