Právní poradna logo

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, pane Plačku,

Na základě Vašeho dotazu jsem zpracoval následující odpověď.

Počítač Vám byl Policií ČR pravděpodobně zajištěn postupem vyjádřeným § 79 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) („TŘ“) a v čl. 60 Závazného pokynu Policejního prezidenta č. 30/2009 Sb. („Pokyn“). Pokud došlo k zajištění věci v souladu se zákonným postupem, to znamená že došlo k sepsání protokolu s podrobným popisem zajištěné věci, který jste podepsal a obdržel potvrzení o zajištění věci, byly splněny náležitosti vyžadované právními předpisy.

Věc se podle § 80 TŘ vrátí tomu, jemuž byla odňata. Podle článku 66 Pokynu „Není-li zajištěné věci pro trestní řízení nadále třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí či zabrání, postupuje policejní orgán podle právního předpisu“. Je-li tedy trestní řízení pravomocně skončeno a není-li zajištěné věci nadále třeba pro účely trestního řízení, mohl byste požadovat vydání věci, eventuelně náhradu škody, která Vám vznikla jejím nepřiměřeně dlouhým zajištěním, jinak řečeno nesprávným úředním postupem, byla-li zajištěna po nepřiměřeně dlouhou dobu.

Věcí, jež může být zajištěna, se podle § 77b odst. 1 TŘ rozumí mimo jiné věc, která může sloužit pro důkazní účely, nebo která je nástrojem trestní činnosti. Podle § 79 odst. 4 TŘ se na obranu proti odnětí věci použiji ustanovení § 78 odst. 4 až 7 TŘ.

Podle § 78 odst. 7 TŘ má každá osoba, již byla věc odňata, žádat o vrácení takové věci, i pokud nepřichází v úvahu její vrácení podle § 80 TŘ. Orgán, který věc zajistil, je povinen bezodkladně o této žádosti rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, je možné žádat znovu po uplynutí třicetidenní lhůty. Žádost byste měl odůvodnit co možná nejpodrobněji, při opětovném podání žádosti zákon neukládá povinnost měnit důvody, podle nichž se osoba domáhá vydání věci.

Podle rozhodnutí Ústavního soudu, sp.zn. I. ÚS 3511/14 „Soud jakožto orgán veřejné moci nemůže, byť veden dobrým úmyslem, překračovat svou pravomoc a meze stanovené mu zákonem. Pakliže vydá příkaz k odnětí věci důležité pro trestní řízení dle § 79 odst. 1 trestního řádu na prostředky, které nebyly určeny ke spáchání trestného činu nebo nebyly k němu užity nebo nebyly výnosem z trestné činnosti, porušuje princip uplatnění státní moci jen v případech a v mezích stanovených zákonem dle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Tím zároveň porušuje právo vlastnit majetek dle čl. 11 odst. 1 Listiny.“

V případě počítače a harddisku je ale situace složitější. Z právního hlediska je podstatné to, co zajišťující orgán sledoval zajištěním předmětného počítače.

Šlo-li pouze o zajištění souborů, které v počítači byly, tedy de facto data a soubory vepsané na harddisku ve smyslu § 77b odst. 1 písm. a) TŘ, je možné, že zajišťující orgán zajištěním celého počítače (i hardwaru) překročil své pravomoci a dostal se tak do sporu s výše citovaným rozhodnutím, protože předmětem zajištění jsou soubory sloužící pro důkazní účely.

Jde-li ale o trestnou činnost spojenou s využitím počítače jako nástroje trestné činnosti ve smyslu § 77b odst. 1 písm. b) TŘ, je možné dovodit, že počítač byl zabaven proto, že sloužil jako nástroj trestné činnosti. To znamená, že z něho byly odesílány zprávy, byl na něm nainstalován závadový program apod. V tomto případě je z technického hlediska potřebné přezkoumat i předmětný počítač, přesněji IP adresu sítě, příp. Mac adresu počítače, který má být ztotožněn s trestným činem, proto policejní orgán přistoupil k jeho zajištění. Za této situace přichází do úvahy žádost o vydání věci, není-li její zajištění již účelné.

Pro nedostatek informací od Vás nemůžeme jednoznačně posoudit, zda policejní orgán překročil meze stanovené mu zákonem a překročil tak své pravomoci.

Pokud by policejní orgán jednal jako orgán činný v trestním řízení, lze využít výše uvedených možností, tj. žádosti dle § 78 odst. 7 TŘ nebo stížnosti dle § 79a odst. 5 TŘ.

Pokud policejní orgán jednal jakožto správní orgán, lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád („SŘ“).

Podání popsaných stížností či žádostí nepodléhá soudnímu ani správnímu poplatku. Za prostudování spisu a následné podání stížnosti či žádosti účtuje naše advokátní kancelář odměnu 2.500,- Kč/hod. + DPH.

 
OdpovědělFrantišek Tikal

20. 11. 2021 v 21:38

Odpovědět na dotaz