Právní poradna logo

Zvýšení nájemného

Datum:19. 05. 2022 v 12:42
Poslední aktivita:23. 05. 2022 v 16:56
Zhlédnuto:2364x
0

Dobrý den,

byt ve kterém jsem nájemcem spadá pod nového vlastníka po dědickém řízení. Platí i zde, že nový vlastník může zvednou nájem pouze o 20% ?

Děkuji

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

dle ustanovení § 2249 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") platí, že "Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží."

Předpokladem pro to, aby se mohlo použít toto ustanovení je skutečnost, že mezi nájemcem a pronajímatelem nebylo jiného ujednání ohledně zvyšování nájemného. Toto je potřeba si předně ujasnit.

Ustanovení se nepoužije, jestliže strany vyloučily možnost zvýšení nájemného výslovně.

Návrh zvýšení nájemného ze strany pronajímatele musí být písemný. Z návrhu musí být zjevná vůle změnit výši nájemného určitým způsobem (návrh musí obsahovat výši nájemného po zvýšení).

Zvýšení nájemného je možné navrhnout pouze:

− do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě; zároveň

− navrhované zvýšení spolu s tím, k němuž došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 %.

Srovnatelné obvyklé nájemné vymezuje nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Rozdíl nájemného v době tři roky před datem dojití návrhu na zvýšení nájemného a nájemného po navrženém zvýšení nesmí být větší než dvacet procent. Nájemné po navrženém zvýšení nemůže být tedy vyšší než 120 % nájemného v době před třemi roky.

Návrh dále nesmí být učiněn dříve než dvanáct měsíců od posledního zvýšení nájemného.

Dle ustanovení § 2221 odst. 1 OZ platí, že "Změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka."

Použití ustanovení nezávisí na tom, zda jde o převod, nebo přechod vlastnického práva (tedy například v případě dědění).

Ke změně pronajímatele dochází bez dalšího pouhou změnou vlastnického práva.

Tedy na Vašem závazkovém vztahu plynoucího z nájemní smlouvy se nic nemění a nový pronajímatel je rovněž vázán ustanovením § 2249 OZ.

Odpovědět na dotaz