Novely zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Dne 7. 3. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 35/2018 Sb. zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Je jím novelizován zákon o zpravodajských službách České republiky, zákon o Bezpečnostní informační službě, zákon o Vojenském zpravodajství, zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o kybernetické bezpečnosti.

Důvodová zpráva osvětluje, jak je Poslanecká sněmovna oprávněna vykonávat na základě zvláštních zákonů kontrolu nad některými činnostmi, přičemž jde o činnosti, které jsou natolik specifické a citlivé, že by jejich protiprávní výkon mohl zasáhnout do ústavně garantovaných práv a svobod. Má jít zejména o kontrolu výkonu činností zpravodajských služeb, nakládání s utajovanými informacemi a o kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. K tomuto účelu Poslanecká sněmovna zřizuje zvláštní kontrolní orgány, jejichž velikost však doposud nebyla řešena vždy jednotně. Některé zákony stanovily konkrétní počet členů takových orgánů pevně, jiné naopak počet členů vůbec neupravovaly.

Tam, kde je počet členů stanoven pevným číslem, přitom vyvstala obava, že nebude garantováno, aby v takovém zvláštním kontrolním orgánu zasedli reprezentanti všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně. Právě to je však vnímáno jako problém. V zájmu komplexnosti kontroly výkonné moci je totiž považováno za nutné, aby byly v těchto kontrolních orgánech zastoupeny všechny politické strany a politická hnutí, jejichž zástupci byli do Poslanecké sněmovny zvoleni. Pokud je však takových politických stran nebo hnutí více než 7, dosavadní právní úprava tomu bránila.

Proto zákonodárce přichází s právě publikovanou novelou. Jejím prostřednictvím má být zajištěna možnost všech politických stran a hnutí, jež byly do Poslanecké sněmovny zvoleny, plně se podílet na kontrole vybraných činností. Nový způsob vymezení má tedy umožnit účast na činnosti zvláštního kontrolního orgánu alespoň jednomu poslanci za každou politickou stranu či politické hnutí, jejichž zástupci byli zvoleni, přitom ale stále ještě zachovat racionální celkový počet členů těchto zvláštních orgánů. Je třeba totiž brát rovněž ohled na skutečnost, že se dané osoby v rámci své činnosti seznamují s utajovanými či jinak citlivými informacemi. Proto je dle důvodové zprávy potřeba zvažovat veškerá rizika s tím spojená a omezit neúměrný nárůst těchto členů.

Právě publikovaná novela tedy upravuje ty zákony, jež předpokládají zřízení zvláštních kontrolních orgánů a které doposud pevně stanovily jejich velikost. Nyní dochází k jejich úpravě ve smyslu popsaného trendu.

Zákon nabyl své účinnosti dnem 7. 3. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze