Články

Nová úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz

Nová úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz K 1. lednu 2019 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění,[1] která zavádí zcela nový systém úhrad zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb.

Nárok nabyvatele podílu v s.r.o. na vyplacení zisku

Nárok nabyvatele podílu v s.r.o. na vyplacení zisku Podle Nejvyššího soudu přechází nárok na vyplacení podílu na zisku na nabyvatele podílu a důvodem neplatnosti usnesení valné hromady může být i rozpor usnesení s dobrými mravy. Nejvyšší soud konstatoval, že je-li podíl v s.r.o. převeden poté, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, ale dříve než je zisk vyplacen, přechází nárok na vyplacení podílu na zisku na nabyvatele podílu jakožto právo plynoucí z účasti na společnosti.

Několik poznámek k interpretaci termínů právo, svoboda a dovolení - II. část

Několik poznámek k interpretaci termínů právo, svoboda a dovolení - II. část Článek se zabývá interpretací normativních modálních výrazů. Jedná se o výrazy povinnost, právo a svoboda, které používá tradiční právní teorie, a výrazy přikázáno, zakázáno a dovoleno, které jsou analyzovány v deontické (normativní) logice. V článku je analyzován modální význam těchto výrazů a jejich vztahy.

Náklady řízení a jejich náhrada v civilních sporech o náhrady při ublížení na zdraví

Náklady řízení a jejich náhrada v civilních sporech o náhrady při ublížení na zdraví Článek se zaměřuje na problematické aspekty spojené s určením výše vybraných nákladů řízení a jejich náhradou ve sporech o náhrady při ublížení na zdraví. Obecné výklady jsou potlačeny, pozornost je směrována především na zodpovězení praktických otázek a na nastínění řešení existujících rozporů.

Finanční záruka ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ČR - Okamžik vzniku práva dlužníka požadovat po věřiteli vrácení plnění, které na jeho úkor neoprávněně získal na základně finanční záruky

Finanční záruka ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ČR - Okamžik vzniku práva dlužníka požadovat po věřiteli vrácení plnění, které na jeho úkor neoprávněně získal na základně finanční záruky Finanční záruka je zajišťovacím institutem upraveným v ust. § 2029 - § 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož úprava je do značné míry převzata z předchozí úpravy v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to bankovní záruky dle ust. § 313 – § 322 obchodního zákoníku.

Malý stavební seriál - díl první: Pomocník pro základní orientaci ve smlouvě, při přípravě a řízení stavby

Malý stavební seriál - díl první: Pomocník pro základní orientaci ve smlouvě, při přípravě a řízení stavby Prioritou není proces zadávání, ani zajištění plnění smlouvy pokutami – prioritou je úspěšné dokončení stavby! K tomu vede řádná příprava, srozumitelné zadání, projektové řízení a spolupráce účastníků výstavby (především objednatele, zhotovitele a projektanta) na základě dobré smlouvy.

Konkurenční doložkavyprázdněný institut pracovního práva?

Konkurenční doložka – vyprázdněný institut pracovního práva? Nejvyšší soud nedávno rozhodoval zajímavý spor [1] týkající se nároku zaměstnavatele z porušení konkurenční doložky bývalým zaměstnancem. Nejvyšší soud v této souvislosti řešil přiměřenost smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce podle zákoníku práce [2] a to, zda požadavek zaměstnavatele při porušení konkurenční doložky na zaplacení smluvní pokuty představuje za daných okolností výkon práva v rozporu s dobrými mravy.

Judikatura

Přijde-li spravedlnost pozdě...

"Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž, jako by byla odmítnuta." dočteme se v Nálezu ústavního soudu týkající se těžce nemocné ženy.

Zaměnitelnost názvů stran

Ústavní soud odmítnul názor Městského soudu v Praze, že registrační úřady ani volební soudy nemají kompetenci přezkoumávat zaměnitelnost názvů registrovaných politických stran a hnutí.

Účast ekologických spolků v řízení

Podle soudů mají ekologické spolky právo na účast pouze v prospektivních řízeních (tj. zda povolit či nepovolit zásah), nikoliv v rízeních sankčních (za nedovolený zásah). Ústavní soud nesouhlasí.

K povinnosti nezletilého hradit ubytování

Ústavní soud se v minulosti zastal nezletilých odsouzených k pokutám za jízdu na černo a za neplacení komunálního odpadu, v případě neplacení poplatku za ubyvování na středoškolské ubytovně to však vidí jinak.

Určení otcovství po 50 letech

Podle ústavního soudu lze o určení otcovství, o kterém již bylo před více než padesáti lety pravomocně rozhodnuto, znovu rozhodnout, jelikož zájem na odhalení osobní identity je důležitější, než právo domnělého otce odmítnout testy DNA.

Obsah zkoušky jako osobní údaj

Písemné odpovědi při zkoušce představují osobní údaje, konstatoval Evropský soudní dvůr ve věci C-434/16. Podle evropského soudu obsah odpovědí studenta odráží úroveň znalostí a schopností v dané oblasti, jakož i případné myšlenkové pochody, úsudek a kritické myšlení. To představuje informace, které jsou citlivé, spadají do soukromé sféry a měly by být chráněny.