Články

Změny v mechanismu kontrol překompenzace. Jak se k nim postavit?

Změny v mechanismu kontrol překompenzace. Jak se k nim postavit? V září tohoto roku schválila vláda materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) stanovující rámcově mechanismus kontrol překompenzace provozní podpory na výrobu elektřiny z podporovaných zdrojů. Na základě tohoto materiálu mají probíhat legislativní práce na novele energetického zákona, která umožní tyto kontroly překompenzace provádět.

Novinky v ochranné známce EU

Novinky v ochranné známce EU Od 1. 10. 2017 vstupují v účinnost některá pro praxi zásadní ustanovení nařízení (EU) č. 2015/2424, kterým se mění nařízení ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Nově bude možné přihlásit certifikační ochranné známky EU a dále tzv. netradiční ochranné známky EU, například zvukové nebo čichové.

(R)evoluce v odměňování obecních zastupitelů

(R)evoluce v odměňování obecních zastupitelů Systémová změna v odměňování se od ledna 2018 dotkne zhruba 63 tisíců členů zastupitelstev obcí, krajů, hlavního města Prahy a jeho městských částí, respektive městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst.

Aplikační problémy ve smluvním právu - část I.

Aplikační problémy ve smluvním právu - část I. Téma mého příspěvku je spjato s rekodifikací soukromého práva a není tak „žhavě aktuální“, ale spíše stále ještě aktuální. Protože obdobné téma bylo na konferenci Právo ve veřejné správě pojednáno již v předchozích ročnících, ráda bych se zaměřila na to, co je letos nové (tedy na novelu občanského zákoníku) a dále na to, kde jsou problémy dle mého soudu nejzávažnější a nejmarkantnější.

Novela stavebního zákona - společné řízení od ledna nahradí až tři stávající samostatná řízení

Novela stavebního zákona - společné řízení od ledna nahradí až tři stávající samostatná řízení Dlouho očekávaná novela stavebního zákona, jejímž hlavním cílem mělo být zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení, od 1. ledna nabývá účinnosti. Jaká bude od nového roku realita?

Co je to blockchain?

Co je to blockchain? Blockchain je digitální, distribuovaná[1] a decentralizovaná databáze[2]. Blockchain vytváří svět, kde strany sdílejí údaje a vědí, že údaj, který vidí, je stejný, jako údaj, který vidí ostatní účastníci blockchainové databáze[3].

Zfalšovaná omluvenka

Zfalšovaná omluvenka Rovněž tento článeček se nebude věnovat ničemu jinému, než trestnímu právu, byť by název mohl trochu mást. Nehodlám ovšem ani probírat potíže některé z rodin, jejichž, mírně řečeno, přehlíživý vztah ke vzdělávání vede ke stovkám hodin absencí jejich školou povinných dětí, což přes sociální a přestupkové řízení končí leckdy i u orgánů činných v trestním řízení. Stejně tak se nechci věnovat osudům lenošivých zaměstnanců, kteří na místo pravidelného pracovního výkonu vyhledávají nejrůznější záminky, proč do zaměstnání nepřijít.

Judikatura

Je kázeňské řízení trestním řízením?

Kárné řízení není součástí trestního řízení a proto je trestní řízení, které bylo postoupeno k projednání a rozhodnutí v kázeňském řízení, nezákonné ve smyslu zákona o odpovědnosti státu.

Námitka promlčení a dobré mravy

I stát může porušit dobré mravy, když uplatní promlčení "nepřiměřeně".

Kritéria pro výpověď nepřítomného svědka

Právní věty z rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 2867/16

Zlatý padák jako mimořádná odměna

Nejvyšší soud se zabýval případem bývalého vedoucího odboru v Liberci, kterému bylo v rámci ukončování pracovního poměru dohodou "pro zvýšení motivace při předávání agendy" vyplacena mimořádná odměna ve výši pětinásobku platu.

Judikatura k částečným zákazům hazardu

Pokud se obec rozhodne zakázat hazard pouze na části svého území, zejm. pokud tím zakáže provoz některých stávajících zařízení, musí důkladně zdůvodnit, proč se na určitá území zákaz vztahuje a na jiná nikoliv.

Odměna advokáta při určování vlastnictví nemovitosti neznámé ceny

U sporu o vlastnictví nemovitosti neznámé ceny lze podle advokátního tarifu za tarifní hodnotu považovat 50 tisíc, podle § 9 odst. 4 písm. b), a nikoliv 10 tisíc, podle § 9 odst. 1 advokátního tarifu.

Péče o silniční zeleň v intravilánu obce

Z pohledu rozdělení kompetencí veřejné správy na státní správu a samosprávu je určitě zajímavý nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2200/15. Spor se týkal toho, kdo odpovídá za údržbu silniční vegetace (kácení stromů u silnice) v intravilánu obce, zda vlastník pozemku (stát, potažmo ŘSD) či obec.