Články

Polepšený recidivista?

Polepšený recidivista? Po řadu let klesající kriminalita na straně jedné, na té druhé stále rostoucí počet vězňů, tedy osob pravomocně odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. To je současná realita České republiky.

Platební karty na volnočasové aktivity a stravování mohou pro zaměstnavatele představovat daňové riziko

Platební karty na volnočasové aktivity a stravování mohou pro zaměstnavatele představovat daňové riziko Novým trendem v poskytování zaměstnaneckých benefitů se stává přechod z papírové formy do digitální. Příspěvky na volnočasové aktivity tak mohou nést podobu identifikačních karet či e-ticketů, a relativně nově také formu platebních karet nabízených zaměstnavatelem ve spolupráci s poskytovateli platebních služeb.

Na cestě k autonomním dopravním systémům

Na cestě k autonomním dopravním systémům Technologie autonomních systémů mají potenciál převzít na sebe každodenní lidské činnosti. Jejich implementace však s sebou přináší mnoho otázek, v právní oblasti pak zejména otázku odpovědnosti za způsobené škody a morální dilema při programování budoucího „jednání“ zařízení.

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí v kontextu 12 let jeho aplikace a připravovaného zákona o distribuci v pojišťovnictví, část I.

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí v kontextu 12 let jeho aplikace a připravovaného zákona o distribuci v pojišťovnictví, část I. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na příkladu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, jakým způsobem může ovlivňovat nedostatečně nastavená regulace určitého odvětví způsob jeho fungování.

Odvod zdravotního pojištění při souběhu příjmů

Odvod zdravotního pojištění při souběhu příjmů Pojistné na zdravotní pojištění musí zaměstnavatel odvádět alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Pokud je příjem z pracovního poměru vyšší než minimální mzda, pojistné na zdravotní pojištění se odvádí ze zúčtovaného hrubého příjmu zaměstnance ve výši 13,5 % a ze souběžného „vedlejšího“ pracovního poměru se již nemusí pojistné dopočítávat do minimálního vyměřovacího základu v úrovni minimální mzdy.

Jak financovat firmu prostřednictvím dluhopisů

Jak financovat firmu prostřednictvím dluhopisů V poslední době u firem roste obliba korporátních dluhopisů jako dostupné cesty k získání financí. Ty jsou nabízeny čím dál více i začínajícími společnostmi a start-upy a je o ně značný zájem i ze strany investorů. Ve srovnání s výnosy dluhopisů vydávaných státem nebo jinými investičními příležitostmi je totiž jejich úrok často o poznání zajímavější.

Výpovědi smlouvy musí předcházet řádná výzva ke sjednání nápravy, říká ve svém rozhodnutí Mezinárodní soud pro sport

Výpovědi smlouvy musí předcházet řádná výzva ke sjednání nápravy, říká ve svém rozhodnutí Mezinárodní soud pro sport Prodlení s měsíčními odměnami bývá nejčastějším porušením smlouvy, ke kterému dochází ze strany klubů. Nevyplacení smluvené výplaty po dobu 3 měsíců je pak pro hráče důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy, navíc má pak nárok i na kompenzaci do konce jejího trvání. Výpovědi ale musí předcházet jedna velmi důležitá věc, kterou je výzva ke sjednání nápravy. Tomu, co by taková výzva měla obsahovat, se věnoval i Mezinárodní rozhodčí soud pro sport, který sídlí ve švýcarském Lausanne (CAS).

Judikatura

Odměna advokáta při určování vlastnictví nemovitosti neznámé ceny

U sporu o vlastnictví nemovitosti neznámé ceny lze podle advokátního tarifu za tarifní hodnotu považovat 50 tisíc, podle § 9 odst. 4 písm. b), a nikoliv 10 tisíc, podle § 9 odst. 1 advokátního tarifu.

Péče o silniční zeleň v intravilánu obce

Z pohledu rozdělení kompetencí veřejné správy na státní správu a samosprávu je určitě zajímavý nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2200/15. Spor se týkal toho, kdo odpovídá za údržbu silniční vegetace (kácení stromů u silnice) v intravilánu obce, zda vlastník pozemku (stát, potažmo ŘSD) či obec.

Ochrana osobních údajů v Schengenském informačním systému

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil Ministerstvu vnitra pokutu, že při nahlížení do Schengenského informačního systému nebyl evidován konkrétní zákonný důvod lustrace osob, ale pouze vágní zápisy jako "kontrola osoby" alias "KO".

Provozovatel MHD bez platné smlouvy

Neplatnost veřejnoprávní smlouvy (o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě) nezbavuje obec povinnosti dopravci zaplatit, pokud byla tato služba fakticky poskytována a obec se tomu nijak nebránila, rozhodl Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 10 As 171/2016.

Policejní zákrok proti zábavní pyrotechnice

Nejvyšší správní soud ve věci policejního zákroku proti Slávistům na Čechově mostě, sp. zn. 2 As 216/2016 rozhodl, že tento zásah byl oprávněný, jelikož účastníci pochodu nedbali výzev policie a nebezpečně používali zábavní pyrotechniku.

K prokazování vražedného úmyslu

Otázkou vražedného úmyslu se zabýval Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 1038/17, kdy útok na krk (škrcení) byl posouzen automaticky jako pokus o vraždu, neboť při takovém útoku může dojít k reflektorické zástavě srdce.

Exekuce na výživné a odměna exekutora

V případech vymáhání plnění opakujícího se déle než pět let (typicky výživné) se podle exekučního tarifu odměna exekutora počítá z "pětinásobku hodnoty ročního plnění". Podle Ústavního soudu je to však pouze maximální částka a v případě, že exekuce probíhá kratší dobu, má se počítat s hodnotou skutečně vymáhaného plnění.