Články

Volební systém u voleb do zastupitelstev obcí (ohlédnutí za komunálními volbami – proč je nebo naopak není pan Novák členem zastupitelstva)

Volební systém u voleb do zastupitelstev obcí (ohlédnutí za komunálními volbami – proč je nebo naopak není pan Novák členem zastupitelstva) Přestože již máme nějaký čas po volbách do zastupitelstev obcí („komunální volby“), pokládáme i tak za přínosné se s odstupem času a nadhledem ohlédnout za nedávnými komunálními volbami, především za jejich systémem, nyní již bez emocí, a také s prezentací některých výsledků.

INFORM: Ochrana osobních údajů z hlediska soudů a praktikujících právníků – Část 1.

INFORM: Ochrana osobních údajů z hlediska soudů a praktikujících právníků – Část 1. Ochrana osobních údajů má řadu specifických odstínů v závislosti na oblasti či situaci, na kterou je aplikována. Členové soudcovských a právnických profesí přitom představují příklad osob, které se potkávají s touto problematikou hned z několika úhlů pohledu; jako zástupci či zaměstnanci správců údajů, jako subjekty údajů i jako profesionálové zastupující či posuzující práva třetích osob.

Směnečný platební rozkaz a směnečné řízení

Směnečný platební rozkaz a směnečné řízení Směnky a jejich zákonné náležitosti podrobně upravuje zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, v platném znění (dále jen „zákon směnečný a šekový“). Směnkou se rozumí listinný cenný papír se zákonem stanoveným obsahem, v němž výstavce buď sám slibuje, že zaplatí jiné osobě určitou peněžitou částku (tzv. vlastní směnka) nebo zaplatit tuto částku určité osobě přikazuje (tzv. cizí směnka).

Veřejné zakázky v závěru roku 2018: Elektronizace, FEN a registrace skutečných majitelů

Veřejné zakázky v závěru roku 2018: Elektronizace, FEN a registrace skutečných majitelů Od 18. října 2018 platí povinná elektronizace ve veřejných zakázkách, a to pro komunikaci v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) a pro zvláštní postupy, tedy dynamický nákupní systém a zadávání zakázek dle rámcových dohod.

Vady stavebního díla, odpovědnost zhotovitele a nároky z vad objednatele - část II.

Vady stavebního díla, odpovědnost zhotovitele a nároky z vad objednatele - část II. Objednatelova práva z vad závisí na tom, zda se vada považuje za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy o dílo. Kdy je porušení smlouvy podstatné a kdy nepodstatné, stanoví OZ v obecné rovině pro všechny druhy smluv v § 2002.

Klamavost obchodní firmy, za situace kdy geografické označení neodpovídá sídlu společnosti

Klamavost obchodní firmy, za situace kdy geografické označení neodpovídá sídlu společnosti Podle § 90 odst. 1 z. v. ř. platí, že nebyl-li návrh na zápis odmítnut podle § 86 z. v. ř., rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do veřejného rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy a zda navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným jménem, popřípadě není-li klamavé.

Bezpečnost práce aneb skladový regál není nábytek, ale technické zařízení

Bezpečnost práce aneb skladový regál není nábytek, ale technické zařízení Zajištění bezpečného pracoviště a pracovních podmínek je jednou ze základních povinností zaměstnavatelů. Úprava bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců při práci je obsažena rovnou v desítkách českých právních předpisů a v bezmála stovce evropských.

Judikatura

Oplodnění post mortem

Ústavní soud nepovolil oplodňění ženy spermatem zesnulého manžela, resp. konstatoval, že je především na zákonodárci, aby stanovil podmínky a pravidla pro vznik života jiným než tradičním způsobem.

Zabavení řidičáku pro neplacení výživného

Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu na výživném z doby nezletilosti nelze ukončit v okamžiku nabytí zletilosti dítěte, ale zpravidla až bude celý dluh vymožen.

Trestné činy zjednání výhody a zneužití pravomoci

Ke spáchání trestního činu zneužití pravomoci úřední osoby nebo zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě postačuje úmysl nepřímý, pokud jde o způsobenou škodu či získaný prospěch.

Osvobození úpadce od soudních poplatků

Ústavní soud se zastal odvolatele, který neměl 400 tisíc na zaplacení poplatku za odvolání, jelikož jeho majetek byl v konkursu. Podle ÚS nemohl dotyčný poplatek zaplatit ani kdyby peníze na něj měl.

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva

Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti...