Články

Sádlo jako příčina rozvratu manželství

Sádlo jako příčina rozvratu manželství Při studiu judikatury nás napadlo zpracovat letité rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR do podoby krátké napínavé povídky, vhodné například ke zpříjemnění chladného podzimního večera. Touto romantickou krimi povídkou bychom zároveň chtěli populárně naučnou formou poukázat na nadčasovost citovaného judikátu a demonstrovat, že trestní právo řeší problémy každodenního života a že třeba i vepřové sádlo může způsobit krizi manželství.

Změna smluvní pokuty jako podstatná změna smlouvy ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek

Změna smluvní pokuty jako podstatná změna smlouvy ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek O změně smluvní pokuty plynoucí ze smlouvy uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky je nutno uvažovat jako o podstatné změně smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek[1]. Je však ale také potřeba blíže specifikovat, co vše je nutno považovat za změnu smluvní pokuty, resp. změnu smlouvy, ve smyslu uvedeného zákona.

Ženy, mír a bezpečnost: otevřená debata o sexuálním násilí páchaného na ženách během ozbrojených v konfliktů

Ženy, mír a bezpečnost: otevřená debata o sexuálním násilí páchaného na ženách během ozbrojených v konfliktů „Sexuální násilí páchané na ženách bylo v roce 2018 jedním z hlavních hnacích sil násilného přesídlení v Myanmaru a mnoha dalších zemích,“ prohlásila dne 16. dubna 2018 Zástupkyně Generálního tajemníka OSN Amina Mohammed během debaty, která se uskutečnila na půdě Rady bezpečnosti Organizace spojených národů („RB OSN“).

K trestní odpovědnosti soudních exekutorů a jejich vykonavatelů jako úředních osob - část I.

K trestní odpovědnosti soudních exekutorů a jejich vykonavatelů jako úředních osob - část I. Posouzení konkrétních parametrů jednání podezřelých pachatelů v postavení úředních osob z hlediska trestního práva hmotného bývá nezřídka problematické a v teorii i praxi se na něj vyskytují rozdílné názory.

Pět otázek pro Michala Vávru

Pět otázek pro Michala Vávru Moderátor konference Právo ve veřejné správě, která je určena zejména zástupcům orgánů veřejné moci, profesně působí také v Rakousku. Na byrokratické postupy tamních úředníků narazil. "Často jsem nestihl věřit vlastním očím," říká Mgr. et Mgr. Michal Vávra v rozhovoru.

Alkohol na pracovišti – jak a kdy lze provést kontrolu?

Alkohol na pracovišti – jak a kdy lze provést kontrolu? Jednou z hlavních povinností zaměstnance je nepožívat alkoholické nápoje, a to jednak na pracovištích zaměstnavatele, ale i mimo pracoviště - pokud je zaměstnanec v pracovní době. Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda zaměstnanec tuto povinnost dodržuje. Kdy a jakým způsobem tak zaměstnavatel může činit, si přiblížíme v tomto článku.

Žaloba na plnění proti manželovi úpadce v oddlužení

Žaloba na plnění proti manželovi úpadce v oddlužení Může věřitel vymáhat pohledávku, přihlášenou do insolvenčního řízení, po solidárním dlužníkovi – manželovi úpadce?

Judikatura

K povinnosti močit před opačným pohlavím

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti vězně, který v rámci kontroly moči ke zjištění přítomnosti návykových látek odmítal močit před zdravotní sestrou.

Odpovědnost provozovatele parkoviště

Provozovatel parkoviště nemusí odpovídat za škodu na vozidlech tam zaparkovaných.

Právo zastupitele na informace

V čase povolebním je vhodné novým zastupitelům představit judikaturu k § 82 písm. c) zákona o obcích, podle kterého mají právo na informace od zaměstnanců obecního úřadu a právnických osob obcí zřízených.

Vstup na pozemek souseda

Opravňuje nový občanský zákoník ke vstupu na sousedův pozemek za účelem nezbytné údržby vlastní nemovitosti? Podle Nejvyššího soudu ano, ale pokud s tím soused nesouhlasí, je třeba si nejdřív opatřit rozhodnutí...

Příčinná souvislost s pracovním úrazem

I pooperační komplikace mohou být následek pracovního úrazu, za který odpovídá zaměstnavatel.