Články

Řešení budoucnosti 160 let staré?

Řešení budoucnosti 160 let staré? Na samém sklonku února tohoto roku uspořádala Veřejná ochránkyně práv kulatý stůl na téma „Elektronické zveřejňování rozhodnutí soudů“. Asi nepřekvapí, že se všichni účastníci shodli na tom, že plošné zveřejňování co nejširšího spektra soudních rozhodnutí by bylo velmi užitečné z celé řady dobrých důvodů.

Dopady nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 41/17 na možnost podání žádosti o přechodný pobyt za situace, kdy cizinec není oprávněn pobývat na území České republiky

Dopady nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 41/17 na možnost podání žádosti o přechodný pobyt za situace, kdy cizinec není oprávněn pobývat na území České republiky Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 41/17 ze dne 27.11.2018 (dále jen „nález“) shledal ustanovení §169r odst. 1 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) protiústavním, a to zejména pro jeho rozpor s ústavně zaručeným právem na soukromí, na rodinný život a na soudní ochranu (z důvodu odepření práva na následný přístup k soudu).

Obchodní tajemství a nová databáze jednotkových cen léčiv

Obchodní tajemství a nová databáze jednotkových cen léčiv Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s AIFP (Asociací inovativního farmaceutického průmyslu) zřídilo databázi jednotkových cen léčiv dodávaných do nemocnic přímo řízených ministerstvem. Jaké důsledky z toho plynou pro dodavatele léčiv?

Duchovní péče ve věznici Vídeň - Josefstadt

Duchovní péče ve věznici Vídeň - Josefstadt Předmětem následujících řádků je duchovní péče, kterou poskytují náboženská společenství a jejich členové ve prospěch obviněných a odsouzených v největší rakouské věznici Vídeň-Josefstadt. Ta se nalézá v centrální oblasti města Vídně, nedaleko historické budovy vídeňské univerzity a kostela zvaného Votivkirche.

Rozhovor - Daniela Zemanová: „Chyby mi neprocházejí, to je pro život jen zdravé.”

Rozhovor - Daniela Zemanová: „Chyby mi neprocházejí, to je pro život jen zdravé.” Justice, jako jedna ze tří složek státní moci, se dnes a denně těší hojné pozornosti odborné i laické veřejnosti. K aktuálně „nejžhavějším“ tématům patří otázky nezávislosti personálního aparátu soudů, mechanismu ustavování soudců do funkce a pozornosti neuniká, nejen ve vztahu k justici, ale k právu obecně, ani otázka jeho genderové neutrality.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti jako exekuční titul - část II.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti jako exekuční titul - část II. Skutečnost, že nájem skončil, či že vlastnické právo bylo převedeno na kupujícího, je třeba, stejně jako všechny jiné podmínky, prokázat při nařízení výkonu rozhodnutí. Na druhou stranu je třeba uvést, že prokázání splnění podmínky skončení nájmu z jiného důvodu než uplynutím času nájmu sjednaného na dobu určitou bude pro oprávněného problematické. O podmínkách nejen ve vztahu k vyklizení je pojednáno níže.

Možnost výdělečné činnosti nezletilých podle občanského zákoníku

Možnost výdělečné činnosti nezletilých podle občanského zákoníku Nezletilí, kteří mají nápad na skvělý podnikatelský projekt, již od účinnosti občanského zákoníku nemusí čekat na den, kdy dosáhnou 18 let. V tomto článku přinášíme přehled možností, které mladí podnikatelé mají.

Judikatura

Zákaz prodeje o svátcích platí

Ústavní soud neshledal nic protiústavního na zákazu prodeje o některých svátcích.

Rozsah přezkumu dovolání státního zástupce

Ústavní soud stanovil limity, kterými je dovolací soud vázán při posuzování dovolání státního zástupce v neprospěch obžalovaných, v mediálně vděčné kauze okolo knihy projevů Adolfa Hitlera.

Zadržování nadměrného odpočtu DPH

Pokud má finanční úřad pochybnosti o oprávněnosti odpočtu DPH pouze pokud jde o určitý typ obchodů, nemůže zadržovat vyplacení odpočtu DPH i z jiných obchodů daňového subjektu.

Doznání a podmíněné propuštění

K podmíněnému propuštění z výkonu trstu odnětí svobody není nutné, aby se pachatel k činu doznal.

Čerpání z webových stránek

Informace publikované na veřejně dostupných webových stránkách nepředstavují notorietu. Každou webovou stránku, ze které se v řízení čerpají poznatky, je třeba zdokumentovat ve spise, jelikož jde o provedený důkaz.

Překlad trestního příkazu

Dnes vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2019 Sb. stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k překladům trestních příkazů do cizího jazyka.