Články

Zanedbání péče o zvíře, není nedbalost jako nedbalost!

Zanedbání péče o zvíře, není nedbalost jako nedbalost! Prý patříme vedle Nizozemců mezi nejvíce cestující národy, tedy v poměru co do počtu obyvatel. Pochopitelně nevím, zda je to pravda, ale já cestuji rád. A protože cestuji až na ojedinělé výjimky autem, znám zejména řadu zemí v Evropě. Jako člověk, který prožil čtyřicet let na Královských Vinohradech, kde ulice byly a jsou posety stopami po lenosti chovatelů, si při svých cestách nemůžu nevšimnout, jak málo psů oproti nám chovají ve městech a obcích jiní Evropané.

ePrivacy: Ochrana důvěrnosti elektronické komunikace

ePrivacy: Ochrana důvěrnosti elektronické komunikace V posledních měsících vrcholí přípravy na květnovou účinnost tzv. GDPR, jež přináší nová a staronová přímo aplikovatelná pravidla v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob. Menší pozornost je však věnována nařízení o respektování soukromého života a ochrany osobních údajů v elektronických komunikacích, označovaného jako nařízení o soukromí a elektronických komunikacích či ePrivacy, které na konci října schválil Evropský parlament.

Hledá se skutečný majitel!

Hledá se skutečný majitel! Dne 1. 1. 2018 vešly v účinnost (prozatím) poslední části novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“; AML – Anti Money Laundering), na základě kterých vzniká i evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob („Evidence“). Statutárním orgánům všech právnických osob tím vzniká povinnost zajistit zápis údajů do Evidence, a zároveň vymezenému okruhu třetích osob vzniká právo do Evidence nahlížet.

Legislativní novinky v objednávání veřejné linkové dopravy

Legislativní novinky v objednávání veřejné linkové dopravy Evropská unie v prosinci roku 2016 rozhodla o novelizaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1370/2007, které stanoví pravidla pro objednávání veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici a silnici. Přestože nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338, které vstoupilo v platnost dne 24. prosince 2017, tvoří součást tzv. tržního pilíře 4. železničního balíčku směřujícího k harmonizaci železniční dopravy napříč Evropskou unií, řada jeho ustanovení se dotýká rovněž uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou. Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s hlavními změnami, které nařízení 2016/2338 přináší z pohledu autobusových dopravců.

Ochrana osobných údajov zamestnancov vo svetle zmien v oblasti ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie, část II.

Ochrana osobných údajov zamestnancov vo svetle zmien v oblasti ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie, část II. Druhá část příspěvku se zabývá zpracováním osobních údajů na základě souhlasu dotčené osoby, a to zejména jeho náležitosmi, postupem při jeho získávání a specifiky v rámci ochrany údajů zaměstnanců.

UEFA představila projekt právní pomoci

UEFA představila projekt právní pomoci Evropská fotbalová asociace (UEFA) se rozhodla podpořit práva jedinců, kteří postrádají finanční prostředky, aby se mohli dostatečně bránit při disciplinárních řízeních před orgány UEFA.

Patové situace při společném podnikání

Patové situace při společném podnikání Konce společného podnikání nebývají jednoduché. Je to často jako v nepovedeném manželství. Na začátku stojí velká myšlenka, nadšení ze spolupráce, důvěra a vize velkých projektů, na konci pak rozčarování z krachu společné budoucnosti, vzájemné obviňování a nechuť dohodnout se i na elementárních záležitostech ohledně ukončení spolupráce. Logické argumenty selhávají a uražená ješitnost brání přijetí jakéhokoli pragmatického řešení.

Judikatura

Územní rezerva představuje zásah do vlastnického práva

Ústavní soud vyvrátil názor, že územní rezerva nemůže nikdy představovat zásah do vlastnického práva, který je třeba nahradit podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

K přípustnosti otázky v místním referendu

Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo publikováno rozhodnutí č.j. Ars 2/2017-60, které se zabývalo místním referendem "Jste pro krytý bazén ve městě Zubří?" jenž bylo městským úřadem odmítnuto mj. pro nejednoznačnost.

Nejlepší zájem dětí vězněných rodičů

Ústavní soud řešil situaci dcery, kterou její otec unesl do zahraničí, za což byl odsouzen a nyní má s ní pouze písemný styk.

Odpovědnost nezletilých za černou jízdu

Rozhodující pro procesní legitimaci nezletilého není to, zda cestoval se svým zákonným zástupcem, ale jeho rozumová vyspělost.