Články

Český zemský zákoník

Český zemský zákoník Jako třetí a poslední sbírka zemských předpisů zřízená na principu formální publikace v našem právním řádu sloužila k vyhlašování předpisů česká zemská sbírka. Princip formální publikace předpisů v úředních sbírkách právních předpisů byl zaveden do našeho právního řádu po roce 1848. Formální publikací se rozumělo povinné vyhlašování, resp. zveřejňování či zpřístupňování pramenů práva skrze zákonem určené speciální úřední sbírky. Pokud byly takto vyhlášeny, pak teprve mohly nabýt platnosti a účinnosti, resp. v tehdejší terminologii závaznosti.

Nový nástroj pro předvídatelnější rozhodnutí ve věci náhrad nemajetkové újmy na zdraví

Nový nástroj pro předvídatelnější rozhodnutí ve věci náhrad nemajetkové újmy na zdraví Nejvyšší soud ČR ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu zprovoznil novou databázi soudních rozhodnutí týkajících se náhrady nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění) a nemajetkových nároků pozůstalých při usmrcení osoby blízké.

Ne-odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti v digitálním světě

Ne-odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti v digitálním světě Můj příspěvek je o odpovědnosti či neodpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti. Je to téma možná poněkud exotické, ale zároveň dopadající do života a činnosti skoro nás všech, protože například Wi-Fi používáme někdy téměř všichni.

GDPR: nastane s nástupem nové regulace nedostatek pověřenců?

GDPR: nastane s nástupem nové regulace nedostatek pověřenců? S účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] („GDPR“[2] nebo „nařízení“) vznikne správcům i zpracovatelům osobních údajů řada nových povinností. Jednou z nich je dle nového právního rámce stanovená povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů („pověřenec“ nebo „DPO“[3]), která slouží zejména ke kontrole odpovědnosti.

Způsobilost nezletilých udělit souhlas s poskytováním zdravotních služeb

Způsobilost nezletilých udělit souhlas s poskytováním zdravotních služeb Ačkoliv v České republice existuje relativně rozsáhlá literatura k problematice udělení informovaného souhlasu pacientem, soustředí se tato literatura primárně na udělení souhlasu zletilým, svéprávným člověkem.

Promlčení mezi manžely

Promlčení mezi manžely Mezi manžely nedochází obvykle za trvání vztahu k řešení majetkových otázek, vzájemných pohledávek a dluhů. K tomuto vypořádání přistupují manželé většinou až po zániku jejich vztahu, což je zcela pochopitelné a v mnoha případech i žádoucí. Po zániku manželství je však nutné řešit, zda za jeho trvání nemohlo dojít k promlčení vzájemných nároků a tedy i nemožnosti přiznání těchto nároků v rámci případného soudního řízení při uplatnění námitky promlčení.

Rozhovor: Petr Meduna - Neukončím operaci, když mi tam bude ležet pacient, který není zašitý

Rozhovor: Petr Meduna - Neukončím operaci, když mi tam bude ležet pacient, který není zašitý Měli by doktoři ukončovat nedodělané operace? Co znamená restituční tečka pro probíhající řízení? Jaký důsledek by mělo prolomení mlčenlivosti advokáta? Na to vše nám poskytl odpovědi JUDr. Petr Meduna, samostatný advokát a mimo jiné člen kárné komise ČAK a předseda kárného senátu.

Judikatura

Poskytování informací o platech (znovu)

Informace o platech zaměstnanců nelze poskytovat bez dalšího, jak se někdy dovozuje z judikatury Nejvyššího správního soudu.

Co je to chodník?

V řízení o pokutě za stání na chodníku ve věci sp. zn. 6 As 333/2017 se Nejvyšší správní soud musel mj. zabývat otázkou, co je to chodník.

Povinnost zajistit připoutání spolujezdce

Má řidič osobního automobilu povinnost zajistit připoutání spolujezdce bezpečnostním pásem?

K povinnosti obce vydat změnu územního plánu

Stavební zákon v § 5 odst. 6 obci ukládá, aby pořídila změnu územního plánu v případě změny podmínek. V případě, že tak neučiní, nemohou se ale občané domáhat změny územního plánu soudní cestou, neboť s tímto porušením není spojena žádná sankce a kontrolní mechanismus spočívá pouze v dohledu krajského úřadu.