Články

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám V obchodním styku často dochází k situacím, kdy pohledávky nejsou uhrazené dlouhou dobu po splatnosti. Důvodů může být hned několik, a to od platební neschopnosti dlužníka, účelného jednání, až po neshody ohledně výše faktury. Dopad je však u všech těchto situací stejný: věřiteli zůstává v rozvaze pohledávka, která může zkreslit věrný obraz účetnictví společnosti.

Specifika dokazování v daňovém řízení ve vztahu k účasti na podvodu DPH

Specifika dokazování v daňovém řízení ve vztahu k účasti na podvodu DPH Svůj dnešní příspěvek zaměřím na problematiku daňových podvodů a jejich reflexi v daňovém důkazním řízení i v řízení před správními soudy. Toto téma je i značně medializované. Objeví-li se v médiích téma z daňového řízení, často je spojeno právě s problematikou DPH.

Na co se zaměstnavatel (ne)smí ptát a jaké má zaměstnavatel povinnosti při zpracování osobních údajů uchazečů?, část II.

Na co se zaměstnavatel (ne)smí ptát a jaké má zaměstnavatel povinnosti při zpracování osobních údajů uchazečů?, část II. Druhá část příspěvku se podrobně věnuje všem povinnostem, které zaměstnavateli vznikají při zpracování osobních údajů uchazečů o práci podle ZOOÚ, a zároveň je srozumitelně ilustruje na názorných příkladech.

Nastupuje generace Erasmus studentů?

Nastupuje generace Erasmus studentů? Erasmus program slaví v roce 2017 celých 30 let od svého vzniku a podle mého názoru patří k jedněm z nejúspěšnějších aktivit, které EU v rámci procesu sbližování občanů uvnitř Unie založila, ale především udržela.

Na co se zaměstnavatel (ne)smí ptát a jaké má zaměstnavatel povinnosti při zpracování osobních údajů uchazečů?, část I.

Na co se zaměstnavatel (ne)smí ptát a jaké má zaměstnavatel povinnosti při zpracování osobních údajů uchazečů?, část I. Každý zaměstnavatel již před uzavřením pracovního poměru s novými zaměstnanci shromažďuje osobní údaje, které mu mají umožnit výběr vhodného kandidáta na hledané pozice. Často však zaměstnavatelé požadují řadu údajů, které pro potřeby výběrového řízení nepotřebují nebo které ani vyžadovat nesmějí.

Kongres PP 2017 očima moderátora

Kongres PP 2017 očima moderátora V období prázdnin neboli v meruňkovo-okurkové sezoně jsem se dostal k tomu, abych svýma očima zhodnotil již 7. ročník kongresu Právní prostor, který se konal v závěru dubna na tradičním místě hotelu Jezerka v blízkosti Sečské přehrady.

Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Cílem nového zákona je významně zlepšit a usnadnit způsob, jakým se osoby poškozené porušením soutěžního práva mohou domáhat náhrady škody u vnitrostátních soudů. Subjektům, kterým byla způsobena škoda, se přijetím návrhu zákona významně zlepší procesní postavení při ochraně jejich práv zaručených soutěžním právem.

Judikatura

Daň z nemovitých věcí a DPH

Plátci DPH mohou po státu žádat vrácení části daně z nemovitosti zaplacené od roku 2014.

Elektronické podání poštou

Výhody elektronického a poštovního podání v jednom? Jak odeslat podání o půlnoci posledního dne lhůty a mít jistotu, že lhůta bude zachována?

Amortizace vozdila a průtahy v řízení

Stát neodpovídá za amortizace věcí, které jejich majitel nemohl používat v důsledku průtahů v řízení, jelikož mezi průtahy v řízení a amortizací není příčinná souvislost.

Předjíždění nebo objíždění?

Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokud se řidič vyhýbá vozidlu, které zastavilo před přechodem a dává přednost chodci, jde o předjíždění a nikoli objíždění.

Uzávěrkou proti shromáždění

Ústavní soud se v nálezu, sp. zn. Pl. ÚS 21/16, zabýval zneužitelností § 24 zákona o pozemních komunikacích, podle kterého může správní orgán dočasně omezit obecné užívání pozemní komunikace částečným či úplným uzavřením, čímž může být zabráněno shromáždění, které bylo řádně nahlášeno, bez toho, aby bylo zakázáno.

Logování přístupů do databází osobních údajů

Také subjekty, které zpracovávají osobní údaje nezbytné pro plnění povinností podle zvláštního zákona, jsou povinny přijmout opatření podle § 13 zákona o ochraně osobních údajů, zejména pořizovat elektronické záznamy (logy), které umožní určit a ověřit, kdo, kdy a z jakého důvodu k osobním údajům přistupoval. To vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 150/2012 o pokutě udělené Generálnímu finančnímu ředitelství v souvislosti se systémem ADIS.

Regulace plavby obecní vyhláškou

Ústavní soud nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 3/17, zrušil obecně závaznou vyhlášku města Brna, která zakazovala plavbu malých plavidel na konkrétně vymezených úsecích Brněnské přehrady.