Články

Riziko nákupu znehodnocené zbraně v zahraničí

Riziko nákupu znehodnocené zbraně v zahraničí Je poměrně běžnou záležitostí, když si příznivci střelných zbraní, ať již historických či současných, zakoupí střelnou zbraň v zahraničí a posléze ji přivezou do České republiky. Typicky se bude jednat, vynecháme-li nákup funkčních střelných zbraní především z USA, o pořízení tzv. znehodnocené zbraně, která je již vyřazená z aktivního užívání a nezpůsobilá střelby, a jako taková žádaná určitými subjekty. V této souvislosti je však namístě pamatovat na možná rizika s tím související, na která upozorňuje následující příspěvek.

Rozhovor: Alžběta Krausová - Čtvrtá průmyslová revoluce aneb je právo připraveno na roboty?

Rozhovor: Alžběta Krausová - Čtvrtá průmyslová revoluce aneb je právo připraveno na roboty? Doba se neustále vyvíjí. Význam autonomních systémů a umělých inteligencí (stroje, roboti, algoritmy) s vědeckým pokrokem neustále roste. V současnosti však zatím žádný plně autonomní systém, který by nebyl závislý na lidské instrukci, neexistuje. Je ale pouze otázkou času, kdy se takové systémy na trhu objeví. A v souvislosti s tím vyvstává řada otázek, jakož i nezbytná potřeba uzpůsobení právního řádu.

Zánik odpovědnosti za správní delikt provozovatele vozidla (fyzické osoby) podle zákona o silničním provozu III.

Zánik odpovědnosti za správní delikt provozovatele vozidla (fyzické osoby) podle zákona o silničním provozu III. V úterý 16. května letošního roku rozhodl Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. ÚS 15/16 o návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „o silničním provozu“), ve znění zákona č. 297/2011 Sb., a na vyslovení protiústavnosti[1] § 125f odst. 1 tamtéž, ve znění účinném do 30. 6. 2017, tak, že návrh zamítl.[2]

Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů (aneb jak to udělat zaměstnavateli ještě těžší)

Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů (aneb jak to udělat zaměstnavateli ještě těžší) V případě, že zaměstnanec nemůže konat svou práci ze zdravotních důvodů, má zaměstnavatel několik možností, resp. také povinností, co s tím.

Meze předsmluvní odpovědnosti

Meze předsmluvní odpovědnosti Svým dnešním příspěvkem bych rád drobně přispěl do právnické diskuze tématem, které je stále nové a stále se vyvíjí. Nový občanský zákoník v ustanoveních § 1728 až 1730 zavedl do právního řádu explicitní zakotvení institutu předsmluvní odpovědnosti (culpa in contrahendo).

Podkarpatská Rus a publikace právních předpisů

Podkarpatská Rus a publikace právních předpisů Otázka publikace předpisů pro jednotlivá území československého státu a jejich sbírek předpisů nebyla v našem prostředí zatím zpracována. Součástí našeho právního řádu mohou například stále hypoteticky být i předpisy zvláště vydané pro území Podkarpatské Rusi v době první republiky. Způsoby vyhlašování a závaznosti předpisů v úředních sbírkách či periodikách na nižší úrovni, které byly určeny jen pro určitou část území, jsou důležitou součástí systému publikace pramenů práva.

Dva instituty dědického práva prakticky - dědická smlouva a odkaz

Dva instituty dědického práva prakticky - dědická smlouva a odkaz Jednou z oblastí, jíž se dotkla rekodifikace občanského práva ve formě nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který vstoupil v účinnost 1. ledna 2014, je dědické právo. A byl to právě nový občanský zákoník, který v oblasti dědického práva do českého právního řádu zavedl instituty dědické smlouvy a odkazu.

Judikatura

Nejvyšší soud ke kauze H-System

Přečtěte si prohlášení Nejvyššího soudu k aktuálnímu dopadu jeho rozhodnutí v případu H-System

Zánik veřejně přístupné účelové komunikace

Zaniklá veřejně přístupná účelová komunikace nemůže bez souhlasu majitele opět vzniknout.

Účelnost nájemného za náhradní vozidlo

Ne každý poškozený je natolik solventní, aby si mohl dovolit zakoupit nové vozidlo, aniž by čekal na zaslání finančních prostředků od pojišťovny.

Úprava porušení rozpočtové kázně

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 9 Afs 142/2017, může poskytovatel dotace vyjmout nedodržení některých podmínek dotace z režimu porušení rozpočtové kázně.

Osobou blízkou může být i přítel

Podle Ústavního soudu přátelství může představovat silnější pouto než rodinný vztah.