Články

GDPR: Co se skrývá pod tajemným „DPIA“?

GDPR: Co se skrývá pod tajemným „DPIA“? Účinnost tzv. GDPR, tedy unijního nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se nezadržitelně blíží. Správcům osobních údajů stanoví celou řadu povinností. Některým z nich například ukládá povinnost provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které se také označuje zkratkou DPIA, vycházející z anglického Data Protection Impact Assessment.

Asistovaná reprodukce u single osob a homosexuálních párů

Asistovaná reprodukce u single osob a homosexuálních párů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v posledních měsících opakovaně informuje veřejnost o svém záměru zpřístupnit asistovanou reprodukci (ART) osobám bez partnera. Zdůvodňuje to lidskými právy a demografickou situací. Článek je analýzou vyslovených důvodů a možných konsekvencí.

Oddlužovací novela insolvenčního zákona

Oddlužovací novela insolvenčního zákona Po velké insolvenční novele, která nabyla účinnosti v polovině loňského roku, přichází na scénu další již v minulosti velmi diskutovaná novela insolvenčního zákona označovaná jako tzv. oddlužovací novela. Novela by mohla začít platit od roku 2019.

Návrat předkupního práva do občanského zákoníku

Návrat předkupního práva do občanského zákoníku Od 1. 1. 2018 nabyly účinnosti poslední změny obsažené v zákoně č. 460/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), mezi kterými je změna právní úpravy předkupního práva. Přijetím této novely došlo po čtyřech letech účinnosti nového občanského zákoníku k znovuzavedení institutu zákonného předkupního práva spoluvlastníků v podobě, ve které platil ve starém občanském zákoníku, tedy v zákoně č. 40/1964 Sb., avšak s některými odlišnostmi, které jsou popsány v tomto článku.

Zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku v ZZVZ

Zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku v ZZVZ Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) s sebou přináší i změny a novinky v oblasti dozoru nad dodržováním pravidel stanovených ZZVZ, vykonávaného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad, ÚOHS). V následujícím příspěvku vám přiblížíme zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku, při jehož uložení Úřadem se smlouva na plnění veřejné zakázky stává od počátku neplatnou.

Kompletní reforma správního trestání v ČR – přehledně

Kompletní reforma správního trestání v ČR – přehledně Od 1. července 2017 jsou účinné nové právní předpisy v oblasti správního trestání, a to zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich („zákon o odpovědnosti za přestupky“), zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích („zákon o některých přestupcích“), a také zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích („změnový zákon“). Tyto tři zákony lze označit za jakýsi „balíček kodifikace správního práva trestního“.

Fashion law: aktuální vývoj ve světle nejvýznamnějších kauz loňského roku

Fashion law: aktuální vývoj ve světle nejvýznamnějších kauz loňského roku Loňský rok přinesl několik zvratů i kauz, které se zásadně promítnou do vývoje módního průmyslu v tomto roce i letech nadcházejících. Vedle tradičního shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v uplynulém roce odehrálo v oblasti práva módního průmyslu, zařazujeme i predikci pro rok 2018.

Judikatura

Možnosti obrany nevybraného uchazeče

Uchazeč, který nebyl vybrán v druhém kole výběrového řízení podle zákona o státní službě, se nemůže soudně domáhat toho, aby byl vybrán. A to ani v případě, že byl jediným uchazečem v tomto kole.

Nejvyšší správní soud k volbám prezidenta

Dne 15. února NSS rozhodoval stížnosti na letošní volby, týkající se mj. financování a vedení kampaně Miloše Zemana, přičemž neshledal, že by některá z namítaných okolností hrubě ovlivnila průběh voleb.

Ústavní soud k policejním prohlídkám ERÚ

V příkazech k provedení prohlídek v budovách Energetického regulačního úřadu ani v jejich provedení neshledal Ústavní soud porušení ústavních práv vyšetřovaných osob.

DopisOnline a včasné podání

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu změnil judikaturu v otázce zachování lhůty při elektronickém podání zásilky prostřednictvím služby DopisOnline. Nyní je, minimálně ve správním řízení, rozhodující okamžik vytisknutí.

Právo na svobodu projevu v reportáži

Ústavní soud se zastal TV Nova ve věci její reportáže "Příručka radí, co do kostela", kterou RRTV a soudy shledaly neobjektivní a nevyváženou.