Články

Změna křestního jména aneb je možné jmenovat se Smaug?

Změna křestního jména aneb je možné jmenovat se Smaug? Z tisku se pravidelně dozvídáme, že s každým novým televizním fantasy seriálem či komiksovým filmem se ve Spojených státech amerických rodí děti se jmény hlavních hrdinů těchto děl, popřípadě si křestní jména mění i dospělí, kteří se v tomto žánru shlédli. Je jen otázkou času, než se tento trend dostane i k nám. Právní úprava v České republice je oproti tomu na první pohled podstatně přísnější.

Vnitřní předpisy ve veřejné správě – pravidla chování na pracovišti

Vnitřní předpisy ve veřejné správě – pravidla chování na pracovišti „Je třeba zachovávat řád.“ „Co to je řád?“ řekl malý princ. „To je také něco moc zapomenutého,“ odpověděla liška, „to, co odlišuje jeden den od druhého, jednu hodinu od druhé.“[1]

Odměňování za dobu strávenou na pracovní cestě

Odměňování za dobu strávenou na pracovní cestě Mnoho zaměstnanců je více či méně často vysíláno na pracovní cesty. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Povinnost jezdit na pracovní cesty není automatická, zaměstnavatel se musí se zaměstnancem na vyslání (vysílání) na pracovní cestu dohodnout.

Nové znění zákona o dani z přidané hodnoty se dotkne zdaňování statutárních orgánů DPH

Nové znění zákona o dani z přidané hodnoty se dotkne zdaňování statutárních orgánů DPH Zákon o DPH s plánovanou účinností od ledna 2019 nově vymezí okruh osob povinných k dani a dále ekonomickou činnost, což se kromě jiných dotkne všech jednatelů, fyzických osob. Právě ekonomická činnost je jedním z hlavních kritérií sloužících k posouzení povinnosti k DPH.

Poučovací povinnost souducivilním řízení

Poučovací povinnost soudu v civilním řízení Poučovací povinnost je nedílnou součástí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). Obecně je tato povinnost zakotvena již v samém úvodu OSŘ, a to konkrétně v § 5, který ukládá soudu, aby účastníkům poskytl poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

Rozhovor: Martina Doležalová - Mediace je jako řízení auta

Rozhovor: Martina Doležalová - Mediace je jako řízení auta JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., vystudovala Právnickou fakultu UK a pokračovala ve studiu na Université Libré de Bruxelles v Belgii (evropské právo, mediace). Je advokátkou a zapsanou mediátorkou, předsedkyní sekce ADR České advokátní komory, přednášející na PF UK v Praze a CEVRO Institutu VŠ a členkou mezinárodní organizace advokátů UIA. V rozhovoru nám prozradí například něco o kariéře mediátora a budoucnosti mediace jako jedné z mimosoudních metod řešení sporů.

Volební systém u voleb do zastupitelstev obcí (ohlédnutí za komunálními volbami – proč je nebo naopak není pan Novák členem zastupitelstva)

Volební systém u voleb do zastupitelstev obcí (ohlédnutí za komunálními volbami – proč je nebo naopak není pan Novák členem zastupitelstva) Přestože již máme nějaký čas po volbách do zastupitelstev obcí („komunální volby“), pokládáme i tak za přínosné se s odstupem času a nadhledem ohlédnout za nedávnými komunálními volbami, především za jejich systémem, nyní již bez emocí, a také s prezentací některých výsledků.

Judikatura

Územní plán sousední obce

Nejvyšší správní soud judikoval, že obec je oprávněna napadnout územní plán sousední obce, ale zatím nevyřešil otázku, jaké námitky může použít.

Sága OKD pokračuje

Nejvyšší soud se bude muset znovu zabývat dovoláním minoritního akcionáře vytěsněného z OKD, a.s.

Oplodnění post mortem

Ústavní soud nepovolil oplodňění ženy spermatem zesnulého manžela, resp. konstatoval, že je především na zákonodárci, aby stanovil podmínky a pravidla pro vznik života jiným než tradičním způsobem.

Zabavení řidičáku pro neplacení výživného

Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu na výživném z doby nezletilosti nelze ukončit v okamžiku nabytí zletilosti dítěte, ale zpravidla až bude celý dluh vymožen.

Trestné činy zjednání výhody a zneužití pravomoci

Ke spáchání trestního činu zneužití pravomoci úřední osoby nebo zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě postačuje úmysl nepřímý, pokud jde o způsobenou škodu či získaný prospěch.