Články

Rodinný podnik konečně definován – čas investovat do rozvoje vašich rodinných firem

Rodinný podnik konečně definován – čas investovat do rozvoje vašich rodinných firem Poprvé v české historii došlo k zakotvení definice rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti. V květnu tohoto roku Vláda ČR schválila usnesení o vymezení rodinných podniků v České republice.

Rozvod mezinárodního manželství

Rozvod mezinárodního manželství Rozpad manželství není snadné životní období, přesto ze zkušenosti víme, že se dá zvládnout tak, aby na něj manželé zpětně nemuseli vzpomínat s hořkostí. Klíčem k důstojnému a rychlému rozvodu je podle našeho názoru vzájemná komunikace a ideálně i schopnost dohodnout se na hlavních věcech sami (napřímo nebo prostřednictvím právníka) a dospět k nespornému rozvodu.

Rozhovor: Pavel Šámal - Po stopách trestního práva (nejen) procesního

Rozhovor: Pavel Šámal - Po stopách trestního práva (nejen) procesního Jaká je největší slabina současného trestního řádu? Dočkáme se v dohledné době nového trestněprávního procesního předpisu? Jakým směrem by se měl zákonodárce de lege ferenda vydat v souvislosti s odklony? Či co by si prof. Pavel Šámal přál u příležitosti kulatin, které počátkem roku oslavil trestní zákoník? To, a ještě mnohem více prozrazuje současný předseda Nejvyššího soudu v následujícím rozhovoru.

Náležitosti smlouvy o přepravě věci ve vztahu k právu na pojistné plnění

Náležitosti smlouvy o přepravě věci ve vztahu k právu na pojistné plnění Smlouva o přepravě věci je spolu se smlouvou o přepravě osoby jedním ze dvou podtypů smlouvy o přepravě. Její právní úprava je obsažena v § 2555 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „o.z.“), proto se řadí mezi tzv. smlouvy pojmenované, tedy takové jejichž obsah je vymezen zákonem.

Pokousání psem a náhrada škody v trestním řízení

Pokousání psem a náhrada škody v trestním řízení Cílem mého článku není popsat všechny možné právní varianty, které z pohledu trestního práva mohou nastat po napadení člověka psem, ale na jednom skutečném příběhu vysvětlit potenciálním poškozeným, že rozhodování o náhradě škody v trestním řízení v podobných případech nemusí být jednoduché.

Výčet důvodů pro zavedení teritoriality exekutorů

Výčet důvodů pro zavedení teritoriality exekutorů I přesto, že soudní exekutor má být podle platné právní úpravy nestranný a nezávislý, domnívá se až 76 % českých občanů, že exekutor v exekučním řízení zastupuje věřitele (výzkum z agentury NMS market research pro Pirátskou stranu). 

Ani osm dní neomluvené absence nemusí ospravedlňovat okamžité zrušení

Ani osm dní neomluvené absence nemusí ospravedlňovat okamžité zrušení Ústavní soud se ve svém usnesení III. ÚS 3794/18 zabýval zajímavým sporem o platnost okamžitého zrušení pracovního poměru za déletrvající neomluvenou absenci. Toto rozhodnutí pak nabývá na zajímavosti ve srovnání se staršími rozhodnutími Nejvyššího soudu a obecným povědomím laické i odborné veřejnosti.

Judikatura

Nezákonné přestupkové řízení

Obviněnému z přestupku náleží náhrada nákladů obhajoby, pokud správní orgán řízení o přestupku zastaví kvůli pochybením policejního orgánu při dokumentaci nehody.

Právo na účinné vyšetřování

Tzv. právo na účinné vyšetřování nemá oběť újmy na zdraví, která jí byla způsobena nedbalostí jednotlivce nevykonávajícího veřejnou moc, pokud šlo o ojedinělou nahodilou nešťastnou náhodu.

Spory mezi složkami státu

Nejvyšší správní soud se odmítnul zabývat sporem mezi Úřadem vlády a Finanční správou, jelikož sporný odvod je jen interní rozpočtové opatření v rámci moci výkonné.

(Ne)propuštění z vazby

Podá-li státní zástupce stížnost proti rozhodnutí soudu o propuštění obviněného z vazby, jež má být věcně projednána a je odůvodněna konkrétní argumentací, je třeba obhajobě poskytnout možnost se k ní vyjádřit.

Ekonomická závislost rozhodce

Soudy musí posuzovat i námitku ekonomické závislosti rozhodce, vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1851/19.

Nejoblíbenější články