Články

Blokační registrace ochranných známek v Číně

Blokační registrace ochranných známek v Číně Hlavní zprávy patří aktuálním vítězstvím světových značek v boji proti čínským subjektům zasahujícím do jejich práv z duševního vlastnictví. Nechvalně známé praktiky spočívající v blokačních registracích ať již doménových jmen, ochranných známek nebo designu však na ústupu stále nejsou.

Novelizující směrnice EP a Rady č. 2013/55/EU o uznávání odborných kvalifikací

Novelizující směrnice EP a Rady č. 2013/55/EU o uznávání odborných kvalifikací Vnitřní trh se svými volnými pohyby a obzvlášť volný pohyb osob patří do podstaty Evropské unie. Je jedním z mechanismů, který umožňuje, aby se osoby mohly volně pohybovat za prací, čímž je posilována obchodní bilance mezi zeměmi EU. Cílem je tak vyrovnat poměry v tom kterém, regulovaném zaměstnání ve všech členských státech EU. Proto byla v roce 2005 přijata směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, která sjednotila požadavky týkající se úrovně vzdělání, potřebných znalostí a jiných aspektů regulovaných povolání.

Účtenková loterie porušuje právo na ochranu osobních údajů

Účtenková loterie porušuje právo na ochranu osobních údajů Od začátku října funguje takzvaná účtenková loterie. Ministerstvo financí chce s její pomocí motivovat lidi, aby žádali vydání účtenky, a tím donutili prodejce podléhající EET poctivě registrovat tržby. Loterie bude fungovat minimálně jeden rok. Každý měsíc se budou losovat náhodné účtenky, hlavní výhra bude až milion korun. Státu hrozí obrovské pokuty za sběr neadekvátního množství osobních údajů.

Novela zákona o elektronických komunikacích a její dopady

Novela zákona o elektronických komunikacích a její dopady Dne 2. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která přinesla řadu zásadních změn. Jedná se zejména o zpřísnění podmínek pro poskytovatele veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a přechod na vysílání DVB-T2.

Aktuální otázky biologického vs. matrikového otcovství určeného dle první domněnky otcovství

Aktuální otázky biologického vs. matrikového otcovství určeného dle první domněnky otcovství Ústavní soud se vyjádřil ke kontroverzní problematice matrikového a biologického otcovství. Konkrétně k případům určení otcovství na základě první právní domněnky dle § 776 občanského zákoníku, kdy za otce dítěte je považován manžel matky v okamžiku narození dítěte. Okruh subjektů nadaných k popření této právní domněnky je ovšem v porovnání s jinými evropskými státy tristní.

Rozhovor: Lukáš Potěšil - Změny v oblasti správního trestání vítám

Rozhovor: Lukáš Potěšil - Změny v oblasti správního trestání vítám Na novou úpravu správního trestání v podání JUDr. Lukáše Potěšila, Ph.D. se v rámci jeho příspěvku můžete těšit na dalším ročníku nadcházející konference Právo ve veřejné správě 2017. O zásadních změnách v oblasti správního trestání si však můžete přečíst již teď v našem krátkém rozhovoru.

Zneužití firemní kreditky jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru?

Zneužití firemní kreditky jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru? Základní povinností zaměstnance vůči zaměstnavateli je, aby svým chováním v souvislosti s pracovním vztahem nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, aby řádně hospodařil se svěřenými prostředky, a střežil a ochraňoval majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. Případné porušení takových povinnosti ze strany zaměstnance úmyslným útokem na majetek zaměstnavatele má za následek zásadní narušení či ztrátu důvěry zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Lze však z takového důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr s daným zaměstnancem, i když výše škody na majetku zaměstnavatele je relativně nízká?

Judikatura

Provozovatel MHD bez platné smlouvy

Neplatnost veřejnoprávní smlouvy (o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě) nezbavuje obec povinnosti dopravci zaplatit, pokud byla tato služba fakticky poskytována a obec se tomu nijak nebránila, rozhodl Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 10 As 171/2016.

Policejní zákrok proti zábavní pyrotechnice

Nejvyšší správní soud ve věci policejního zákroku proti Slávistům na Čechově mostě, sp. zn. 2 As 216/2016 rozhodl, že tento zásah byl oprávněný, jelikož účastníci pochodu nedbali výzev policie a nebezpečně používali zábavní pyrotechniku.

K prokazování vražedného úmyslu

Otázkou vražedného úmyslu se zabýval Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 1038/17, kdy útok na krk (škrcení) byl posouzen automaticky jako pokus o vraždu, neboť při takovém útoku může dojít k reflektorické zástavě srdce.

Exekuce na výživné a odměna exekutora

V případech vymáhání plnění opakujícího se déle než pět let (typicky výživné) se podle exekučního tarifu odměna exekutora počítá z "pětinásobku hodnoty ročního plnění". Podle Ústavního soudu je to však pouze maximální částka a v případě, že exekuce probíhá kratší dobu, má se počítat s hodnotou skutečně vymáhaného plnění.

Policejní zákrok proti zábavní pyrotechnice

Ve věci policejního zákroku proti Slávistům na Čechově mostě v roce 2014, se Nejvyšší správní soud přiklonil na stranu policistů. Účastníci pochodu nedbali výzev Policie a nebezpečně používali zábavní pyrotechniku.

Polokošile není informace

Nejvyšší správní soud se občas musí vypořádat i s tak absurdními případy, jako byla žádost o zaslání 6 kusů policejních polokošil, kterou žadatel odůvodnil svobodným přístupem k informacím.

Subdodavatelská in-house zakázka

Pokud zakázku může splnit ovládaná osoba, není třeba podle tzv. in-house výjimky vést výběrové řízení. Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn. 4 As 106/2016 řešil otázku, zda lze tuto in-house výjimku použít i v případě, pokud ovládaná osoba může zakázku splnit jen částečně a částečně ji musí zajistit prostřednictvím subdodavatele.