Články

Licenční poplatek při porušení obchodního tajemství

Licenční poplatek při porušení obchodního tajemství Novelou zákona o ochranných známkách č. 286/2018 Sb. došlo také ke změně zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž se nově zavádí možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění v případě neoprávněného získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství, a to ve výši obvyklého licenčního poplatku po dobu trvání porušení tohoto práva.

Zjišťování příčinné souvislosti při postupu non lege artis

Zjišťování příčinné souvislosti při postupu non lege artis Za tzv. postup lege artis se dle ust. § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „ZoZS“) považuje poskytování zdravotních služeb dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Konkurenční jednání zaměstnanců a ochrana obchodního tajemství zaměstnavatele

Konkurenční jednání zaměstnanců a ochrana obchodního tajemství zaměstnavatele Jelikož z principů fungování pracovněprávního vztahu vyplývá, že zaměstnancům pravděpodobně budou ze strany zaměstnavatele svěřovány určité informace, které si zaměstnavatel přeje chránit, přímo zákoník práce upravuje určité instituty sloužící k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele.

Regulace kybernetické bezpečnosti v soukromém sektoru

Regulace kybernetické bezpečnosti v soukromém sektoru V oblasti regulace kybernetické bezpečnosti spočívá stěžejní právní úprava v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále též „ZoKB“), a podzákonných předpisech, které úpravu tohoto zákona dále rozvíjejí.

Splnění oddlužení

Splnění oddlužení Článek se zabývá předpoklady pro vydání rozhodnutí o splnění oddlužení a o osvobození dlužníka od placení pohledávek jeho věřitelů. Všímá si toho, že tzv. oddlužovací novela přináší výraznou (a značně problematickou) změnu nastavení minimální ekonomické nabídky dlužníka pro jeho věřitele a zároveň relativizuje míru uspokojení jejich pohledávek.

Nové přestupkové právo – zkušenosti z praxe

Nové přestupkové právo – zkušenosti z praxe Ačkoli se můj příspěvek jmenuje nové přestupkové právo, přijetím zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), kterým bylo rekodifikováno správní trestání, došlo k plynulému přechodu ze staré právní úpravy reprezentované v případě fyzických osob zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích, a v případě právnických a podnikajících fyzických osob zákony obsahujících skutkové podstaty jiných správních deliktů, na novou právní úpravu.

Nezbytná cesta k pozemku určenému územním plánem k zastavění

Nezbytná cesta k pozemku určenému územním plánem k zastavění Máte pozemek, na kterém plánujete realizovat stavbu. Máte také velké štěstí, protože podle územního plánu jde o pozemek určený k zastavění. Máte ale i jeden velký problém – k pozemku totiž není veřejná přístupová cesta. Co teď s tím?

Judikatura

Rádia v provozovnách

OSA musí prokázat, zda rádio v provozovně hrálo skladby jeho autorů.

Spojené volební místnosti

V případě, že se ve stejném termínu konají volby a místní referendum, musí hlasování proběhnout v týž místnostech?

Závaznost rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce

Rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce v majetkoprávních věcech má povahu interního aktu obce, a nikoliv konstitutivního právního aktu.

Úroky z prodlení u náhrady škody

Vedle peněžité náhrady škody přísluší poškozeným zpravidla také úroky z prodlení.

Trest propadnutí nemovitosti

Může soud uložit propadnutí rodinného domu pachatele, pokud v něm prokazatelně páchal trestnou činnost?

Hájitelná tvrzení

Při posuzování špatného zacházení v době, kdy byl poškozený v moci policie, musí státní orgány vyvinout vlastní iniciativu k zajištění důkazů, neboť je to pro poškozeného v takové situaci téměř nemožné.

Nejoblíbenější články