Články

Vyhlašování rozsudků větších než malých

Vyhlašování rozsudků větších než malých Přibývá v trestní justici spisů, kde popis skutků, jichž se měli obžalovaní dopustit, čítá mnoho stránek, někdy i desítky listů. Nejsou ani na okresním soudu tak zvláštní případy, kdy je žalováno deset i více spoluobžalovaných, nebo, kde jsou i stovky poškozených a svědků (naposledy vzpomínám na kauzu lékařky vykazující opakovaně a po léta fiktivní zdravotní úkony u desítek pacientů).

Mimořádné vydržení vlastnického práva: jak ho uplatnit nebo jak se mu naopak bránit

Mimořádné vydržení vlastnického práva: jak ho uplatnit nebo jak se mu naopak bránit Od 1. ledna 2019 je možné mimořádně vydržet vlastnické právo k nemovitým věcem. Shrnujeme, za jakých podmínek je vydržení možné a kdy je vhodné podat žalobu na určení vlastnického práva.

Aktuální novinky v oblasti územního plánování a stavebního řádu - legislativa, judikatura

Aktuální novinky v oblasti územního plánování a stavebního řádu - legislativa, judikatura Mým dnešním úkolem bude s Vámi prodiskutovat novinky ve stavebním právu za rok 2018, tj. co se za poslední rok událo. Nejprve byla přijata tzv. velká novela stavebního zákona, a to pod č. 225/2017 Sb. O pár měsíců později byla přijata novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací – zákon č. 169/2018 Sb., která nabyla účinnosti ke konci srpna 2018, a mj. částečně napravila nedostatky velké novely.

Zastavení exekuce pro nevykonatelnost exekučního titulu

Zastavení exekuce pro nevykonatelnost exekučního titulu Obecně existují dva způsoby vedoucí k ukončení exekučního řízení. Jedním z nich je splnění uložené povinnosti a tím druhým je zastavení exekuce. Naše právní předpisy znají několik důvodů pro zastavení exekuce a v tomto článku bych se chtěl soustředit právě na jeden z těchto důvodu, a to na právní institut zastavení exekuce pro nevykonatelnost exekučního titulu.

Sdílená odpovědnost v proceduře náhradního mateřství

Sdílená odpovědnost v proceduře náhradního mateřství Náhradní mateřství je (zatím) nejrizikovější procedurou asistované reprodukce. Zatímco ovšem zdravotní rizika jsou stejná jako u běžných procedur asistované reprodukce, psychosociální, etická a právní jsou výrazně vyšší. Aby snížila pravděpodobnost problémů, vypracovala Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS doporučení, koho a za jakých okolností akceptovat jako náhradní matku.

Adaptační zákon ke GDPR

Adaptační zákon ke GDPR Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila vládní návrh tzv. adaptačního zákona, který upravuje a doplňuje některé dílčí otázky ochrany osobních údajů dle GDPR.

Maření spravedlnosti

Maření spravedlnosti Trestní zákoník zanedlouho obohatí skutková podstata nového trestného činu, a to maření spravedlnosti. Zatímco část nového ustanovení pouze rozvíjí některé formy trestné součinnosti trestných činů křivého obvinění, křivé výpovědi, nepravdivého znaleckého posudku nebo křivého tlumočení, absolutní novinkou je trestnost předložení důkazu v řízení před soudem nebo v trestním řízení, o kterém předkladatel ví, že je padělaný nebo pozměněný.

Judikatura

Procesní nezpůsobilost

Kdo není pro duševní poruchu fakticky schopen samostatně právně jednat, nemůže mít procesní způsobilost. Nezáleží na tom, zda mu byla soudně způsobilost omezena či odebrána, či nikoliv.

Přístup ke kontrolnímu podnětu

Podle § 22 kontrolního řádu jsou z nahlížení do spisu vyloučeny listiny, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole. Znamená to, že není třeba podnět zahrnout do spisu?

Náklady řízení v bagatelních věcech

Ústavní soud konstatoval, že by náklady řízení měly přesahovat žalovanou částku pouze ve vyjímečných a odůvodněných případech.

Územní plán sousední obce

Nejvyšší správní soud judikoval, že obec je oprávněna napadnout územní plán sousední obce, ale zatím nevyřešil otázku, jaké námitky může použít.