Články

Soudní dvůr připustil zákaz prodeje luxusních výrobků prostřednictvím online tržišť

Soudní dvůr připustil zákaz prodeje luxusních výrobků prostřednictvím online tržišť Očekávané rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ze dne 6. 12. 2017 ve věci Coty vyjasnilo podmínky, za kterých může výrobce provozující systém selektivní distribuce omezit své autorizované prodejce v tom, aby nenabízeli výrobky na internetu prostřednictvím platforem třetích stran. SDEU potvrdil stanovisko generálního advokáta a připustil, že v systémech selektivní distribuce je možné omezit prodeje prostřednictvím online tržišť, jako jsou amazon nebo eBay, pokud je to nezbytné a nutné k zachování luxusní povahy prodávaných výrobků.

Dohoda se svolením k přímé vykonatelnosti – vyklizení nemovité věci

Dohoda se svolením k přímé vykonatelnosti – vyklizení nemovité věci Pronajímatelé nemovitých věcí, např. bytových jednotek, nejednou museli řešit situaci, kdy nájemce po skončení doby nájmu nepředal ve smluveném termínu předmět nájmu a po uplynutí sjednané doby tento předmět dále užíval. Jaké možnosti má pronajímatel, který chce jako řádný občan postupovat v souladu s právními předpisy, tj. civilněprávní cestou a nenaplnit např. skutkovou podstatu trestného činu porušování domovní svobody dle § 178 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku? Nabízí právní řád alternativní řešení?

Rozhovor: Marek Hlaváč – Je potřeba, aby se restituenti začali brát o svá práva

Rozhovor: Marek Hlaváč – Je potřeba, aby se restituenti začali brát o svá práva Restituční tečka již za několik málo měsíců zasáhne do života několika desítek tisíc restituentů. Od 1. 7. 2018 totiž budou moci být jejich nároky uspokojeny pouze finanční kompenzací, nikoli vydáním náhradních pozemků jako doposud. Tomu se ale chce bránit Spolek pro ochranu zájmů restituentů. "Restituční tečka vytváří nerovnost mezi různými skupinami oprávněných," podotýká JUDr. Marek Hlaváč, zástupce spolku, jehož právě rodinná zkušenost s civilními restitucemi přivedla ke studiu práva a zájmu o ochranu nároků restituentů.

Aplikační problémy ve smluvním právu - část II.

Aplikační problémy ve smluvním právu - část II. Téma mého příspěvku je spjato s rekodifikací soukromého práva a není tak „žhavě aktuální“, ale spíše stále ještě aktuální. Protože obdobné téma bylo na konferenci Právo ve veřejné správě pojednáno již v předchozích ročnících, ráda bych se zaměřila na to, co je letos nové (tedy na novelu občanského zákoníku) a dále na to, kde jsou problémy dle mého soudu nejzávažnější a nejmarkantnější.

Zpřísnění povinností insolvenčních navrhovatelů v souvislosti s podáním insolvenčního návrhu a první dopady těchto změn

Zpřísnění povinností insolvenčních navrhovatelů v souvislosti s podáním insolvenčního návrhu a první dopady těchto změn V polovině tohoto roku nabyla účinnosti diskutovaná novela insolvenčního zákona, která si za jeden z hlavních cílů kladla eliminaci šikanózních insolvenčních návrhů. Jedním ze způsobů, který si pro tento boj s šikanózními insolvenčními návrhy zákonodárci zvolili, byla změna ve způsobu stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Smart contracts pohledem právníka

Smart contracts pohledem právníka Přestože by název „smart contract“ mohl lákat k překladu „chytrý kontrakt“, smart contract vlastně vůbec nemusí být chytrý a nemusí být ani smlouvou. Jedná se spíše o soubor příkazů zanesených ve zdrojovém kódu, které jsou vykonávány prostřednictvím počítačového programu. Tyto příkazy jsou vykonány automaticky, nastane-li nějaká předvídaná okolnost, a jelikož jsou obvykle součástí veřejného blockchainu, je problematické provést jejich změnu. Vzhledem k tomu, že lze takové příkazy provázat s technologiemi reálného světa, mohou například zabezpečit výkon práva při splnění odkládací podmínky nebo výkon zástavního práva.

Změny v mechanismu kontrol překompenzace. Jak se k nim postavit?

Změny v mechanismu kontrol překompenzace. Jak se k nim postavit? V září tohoto roku schválila vláda materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) stanovující rámcově mechanismus kontrol překompenzace provozní podpory na výrobu elektřiny z podporovaných zdrojů. Na základě tohoto materiálu mají probíhat legislativní práce na novele energetického zákona, která umožní tyto kontroly překompenzace provádět.

Judikatura

Zrušení 3. a 4. etapy EET

Ústavní soud částečně vyhověl návrhu na zrušení EET.

Výklad zákona ve prospěch spotřebitele

Podle ústavně konformního výklad zákona o vodovodech a kanalizacích lze zpochybnit správnost naměřené spotřeby i po výměně vodoměru.

Je kázeňské řízení trestním řízením?

Kárné řízení není součástí trestního řízení a proto je trestní řízení, které bylo postoupeno k projednání a rozhodnutí v kázeňském řízení, nezákonné ve smyslu zákona o odpovědnosti státu.

Námitka promlčení a dobré mravy

I stát může porušit dobré mravy, když uplatní promlčení "nepřiměřeně".

Kritéria pro výpověď nepřítomného svědka

Právní věty z rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 2867/16

Zlatý padák jako mimořádná odměna

Nejvyšší soud se zabýval případem bývalého vedoucího odboru v Liberci, kterému bylo v rámci ukončování pracovního poměru dohodou "pro zvýšení motivace při předávání agendy" vyplacena mimořádná odměna ve výši pětinásobku platu.

Judikatura k částečným zákazům hazardu

Pokud se obec rozhodne zakázat hazard pouze na části svého území, zejm. pokud tím zakáže provoz některých stávajících zařízení, musí důkladně zdůvodnit, proč se na určitá území zákaz vztahuje a na jiná nikoliv.