Články

Rozhovor: Roman Fiala - Tak jako neexistuje ideální člověk, neexistuje ideální soudce

Rozhovor: Roman Fiala - Tak jako neexistuje ideální člověk, neexistuje ideální soudce Na letošním ročníku odborného kongresu Právní prostor přednášel JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR, na téma týkající se osobnosti soudce. Jaký by měl tedy soudce být a jaké výzvy tato práce přináší? Máme kvalitní zástupce justice? To vše se dočtete v následujícím rozhovoru.

Aplikační problémy zákona o obchodních korporacích

Aplikační problémy zákona o obchodních korporacích Ve svém příspěvku bych se chtěl zaměřit na základní otázky týkající se různých druhů akcií a podílů a s tím související posuny v korporačním právu. Od roku 2014 není v korporačním právu patrně žádné jiné téma či institut, který by prošel radikálnějším vývojem, a to především názorovým. Došlo k obrovskému posunu v nahlížení na možnosti, jakým způsobem lze vytvářet různé druhy podílu a akcií.

Evidence svěřenských fondů – doporučujeme splnit povinnosti do 1. 7. 2018, tedy dříve, než bude pozdě!

Evidence svěřenských fondů – doporučujeme splnit povinnosti do 1. 7. 2018, tedy dříve, než bude pozdě! Je všeobecně známo, že i český občanský zákoník obsahuje alternativu anglosaských trustů – institut svěřenských fondů. Svěřenský fond dává svému zakladateli významný instrument, díky němuž může upravit správu, uchování a převody svého majetku a zároveň naplnit svůj zájem, aby se vyčleněný majetek udržel v celku a nebyl rozdělen při přechodu na následující generace. Zakladatele, správce či obmyšlené již vzniklých svěřenských fondů musíme nicméně upozornit na některé nové povinnosti, které vstoupily v účinnost k 1. 1. 2018.

Soudní ochrana menšinového spoluvlastníka před „přehlasováním"

Soudní ochrana menšinového spoluvlastníka před „přehlasováním" Občanský zákoník („OZ") poskytuje menšinovým spoluvlastníkům poměrně široké možnosti soudní ochrany před „nespravedlivým“ rozhodováním většiny, a to v závislosti na tom, o jak významné rozhodnutí se jedná, zda byl menšinový vlastník z rozhodování zcela vyloučen (opominut) nebo zda byl přehlasován.

Ochrana osobních údajů (GDPR) při zpracování informací veřejného sektoru (PSI) - část II.

Ochrana osobních údajů (GDPR) při zpracování informací veřejného sektoru (PSI) - část II. Podle čl. 12 – 14 GDPR má správce povinnost informovat subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů. V případě zpracování informací veřejné správy jde o informaci podle čl. 14 GDPR, jelikož údaje nebyly získány od subjektu údajů, ale z jiného zdroje (od veřejné instituce).

Zakládá úhradová vyhláška protiprávní veřejnou podporu?

Zakládá úhradová vyhláška protiprávní veřejnou podporu? Úhradová vyhláška je označení pro podzákonný právní předpis vydávaný každoročně Ministerstvem zdravotnictví na základě § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Úhradovou vyhláškou se stanoví výše bodu, výše úhrad hrazených služeb a některá regulační omezení. Se značným zjednodušením se dá říci, že úhradovou vyhláškou se stanoví, kolik může zdravotnické zařízení vykázat zdravotních úkonů, které budou hrazeny ze zdravotního pojištění, tedy kolik může vykázat práce, která bude zdravotnickému zařízení proplacena.

Čína – ochrana osobních dat na internetu, sociální sítě a role státu

Čína – ochrana osobních dat na internetu, sociální sítě a role státu Čínská lidová republika má pověst země, kde se příliš nedbá na ochranu osobních dat při jejich shromažďování, ukládání a zpracovávání. Až do minulého roku chyběla ucelená legislativa upravující oblast ochrany dat na internetu. V kontextu živých diskuzí doprovázejících nabytí účinnosti GDPR a kauz okolo úniků dat ze sociálních sítí v Evropě a USA bude, jak pevně věřím, vhled do situace v Číně zajímavý.

Judikatura

Normální je nesoudit se

Nekritický požadavek úspěchu v řízení s sebou může nést i riziko vysokých nákladů řízení!

Obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

Ve výjimečných a specifických případech se mohou obecná pravidla o rozdělení důkazního břemene ocitnout v rozporu s ústavněprávními principy spravedlivého procesu. Tak je tomu například v tzv. medicínských sporech...

K periodě přezkumu zabezpečovací detence

Je třeba trvat na tom, aby ustanovení zakotvující procesní záruky proti svévolnému zbavení osobní svobody nebyla vykládána v neprospěch dotčeného jednotlivce...