Články

Na co si dát pozor při sjednávání pracovního poměru

Na co si dát pozor při sjednávání pracovního poměru Na úvod bych rád uvedl, že ačkoliv mnoha zaměstnavatelům se může zdát proces směřující k uzavření pracovního poměru jako zcela běžná činnost bez možných nástrah, číhají na ně ovšem při jeho uzavírání různá úskalí, kterým bych se na ploše vymezené tomuto článku rád krátce věnoval.

Chodníkové škody“ aneb jsou chodci cupitající ovce? - část II.

„Chodníkové škody“ aneb jsou chodci cupitající ovce? - část II. Zdánlivě provokativní nadpis mého příspěvku jsem zvolil záměrně. Jeho cílem však není nikoho urazit, nýbrž přiblížit odborné veřejnosti vybranou problematiku zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v účinném znění („silniční zákon“ či „ZPK“) se zaměřením na povinnosti vztahující se k užívání a zajišťování schůdnosti pozemních komunikací.

Internetová lékárna z pohledu práva - regulace, obchodní podmínky a budoucnost

Internetová lékárna z pohledu práva - regulace, obchodní podmínky a budoucnost Současná společnost přesouvá celý život na internet, a to včetně obstarávání svých potřeb. Změna se tak dotkla i lékáren, u kterých je situace odlišná nejen z pohledu práva a povinností spojených s prodejem léčivých přípravků přes internet, ale také z pohledu sociálního. Lékárna, alespoň v předchozích letech, představovala místo, kam si lidé chodili nechat pomoci a poradit. Z lékáren se však (v některých případech) stávají pouze výdejny objednaného zboží.

Zřízení meziresortní pracovní skupiny pro definici a legislativní zakotvení povinnosti BIM pro veřejné zadavatele

Zřízení meziresortní pracovní skupiny pro definici a legislativní zakotvení povinnosti BIM pro veřejné zadavatele Na základě dohody náměstků Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj byla Česká agentura pro standardizaci (dále též jen „ČAS“) pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny, jejímž cílem je navrhnout definici a legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM pro veřejné zadavatele pro nadlimitní zakázky financované z veřejných rozpočtů.

Neomluvená absence není vždy důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru

Neomluvená absence není vždy důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru V advokátní praxi se pravidelně setkávám s dotazy klientů, jaké jednání zaměstnance lze považovat za porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, u něhož může zaměstnavatel udělit zaměstnanci okamžité zrušení pracovního poměru. Jeden z typických případů, který bývá jako příklad uváděn, je neomluvená absence ze strany zaměstnance s dovětkem, že vždy je nutno zkoumat konkrétní okolnosti případu.

Investice do nemovitostí v České republice po brexitu

Investice do nemovitostí v České republice po brexitu Právní otázky, které obvykle vznikají v průběhu nemovitostních transakcí, a odpovědi na ně z pohledu „tvrdého” brexitu (tedy brexitu bez dohody mezi EU a Velkou Británií).

Náhradní mateřství v českém právu

Náhradní mateřství v českém právu Institut náhradního mateřství (taktéž surogátní mateřství), tedy situace, kdy žena porodí dítě pro jiného, není českým právem nikterak upravený, přestože reálně existuje a je využíván. Podle zásady co není zakázáno, je dovoleno, bychom mohli dospět k závěru, že náhradní mateřství je u nás legální. Lze ovšem opravdu toto pravidlo aplikovat i na tak komplikovanou a kontroverzní problematiku jako je náhradní mateřství?

Judikatura

Ochrana osobních údajů pracovníků úřadu

Informace z přestupkového řízení, kdy se přestupku měl dopustit úředník na úřadě v úředních hodinách, nejsou informace o veřejně činných osobách, které vypovídají o jejich úřední činnosti.

Poučení spotřebitele

Spotřebitel, který nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy uzavírané na dálku, nenese odpovědnost za snížení hodnoty zboží ani v případě, že ji sám způsobil.

Zrušení poplatku ÚOHS

Podle Ústavního soudu podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesmí být zpoplatněno.

Sdílená újma

Ústavní soud odmítnul matematický a zjednošující pohled na institu tzv. sdílené újmy, kdy se nemajetková újma jednoduše podělí počtem poškozených účastníků.

Obnova trestního řízení

K obnově řízení by podle Ústavního soudu mělo stačit, pokud nové skutečnosti a důkazy mohou změnit původní rozhodnutí, nemusí se posuzovat, zda jej skutečně změní.

Obec a DPH

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, kdy je obec osobou povinnou k dani z přidané hodnoty.

Nejoblíbenější články