Rovnost stran za časů CV 19

Od poloviny března 2020 se život v naší vlasti zpomalil, někde úplně zastavil. Rozsáhlá a stupňovaná opatření vlády v důsledku epidemiologické situace, panující prakticky na celém světě, naprosto zásadním způsobem dopadla na fungování škol, většiny obchodů, postupně čím dál většího rozsahu průmyslové výroby, divadel, muzeí, no, vždyť víte, co všechno bych mohl jmenovat. ...celý článek

Řešení sporů v době Covid-19

Řada společností se v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID19 dostává do krizové situace a řeší, jakým způsobem přistoupit k potenciálnímu neplnění svých závazků nebo závazků ve svém dodavatelském řetězci. Včasné hledání společného východiska s dodavateli či zákazníky je přitom stěžejní a základní kroky je třeba učinit co nejdříve. ...celý článek

Konkurenční doložka v pracovním právu ve světle nejnovější judikatury

Konkurenční doložka je závazkem směřujícím k omezení výkonu konkurenční činnosti jedné ze smluvních stran ve prospěch druhé ze stran. Toto ujednání se pravidelně vyskytuje v pracovněprávních vztazích, ve vztazích korporace a bývalého člena jejího orgánu, dále pak ve smlouvách o obchodním zastoupení, event. i v dalších smluvních typech. V tomto článku se budeme zabývat institutem konkurenční doložky v pracovně právních vztazích, a to ve světle nejnovější judikatury ústavního a nejvyššího soudu. ...celý článek

Nedostatky návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ

Vláda ČR na svém jednání dne 31. 3. 2020 usnesením č. 351 schválila vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními týkajícími se výskytu koronaviru SARS CoV-2, publikovaný pod č. j. OVA 302/20 (dále jen „návrh zákona“). Cílem návrhu je zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí úplně či částečně utlumena. ...celý článek

Program Antivirus – stát pomůže zaměstnavatelům se mzdami (COVID-19)

Vláda ČR schválila dne 31. března 2020 úvodní podmínky programu Antivirus kompenzujícího náhrady mezd zaměstnanců zaměstnavatelům dotčeným dopady či opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19). Ačkoliv bylo přijetí opatření logické a pro ochranu zdraví občanů nutné, mělo do budoucna rovněž negativní dopad na zaměstnavatele, neboť tato opatření jsou nyní častou příčinou vzniku tzv. překážek v práci na straně zaměstnavatele omezujících činnost zaměstnavatele. ...celý článek

Pokud chce stát zastavovat exekuce, měl by začít u sebe

Vláda v úterý schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu a uložila ministryni spravedlnosti vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona. Vedle prominutí zmeškání lhůt, úlev v insolvenčním řízení a jednání statutárních orgánů právnických osob návrh zavádí povinné zastavování exekucí. ...celý článek

Částečná nezaměstnanost, aneb jak na kurzarbeit v době koronaviru

Mimořádná opatření vyhlášená nejprve vládou a následně Ministerstvem zdravotnictví ČR spočívající v zákazu volného pohybu osob (se stanovenými výjimkami) a uzavření maloobchodů a poskytovatelů služeb ve spojení se znepřístupněním dalších prostor veřejnosti (opět se stanovenými výjimkami) mají zásadní dopad na celou řadu zaměstnavatelů, kteří nyní zvažují, jaké nástroje využít alespoň ke zmírnění těchto dopadů. ...celý článek

Nejoblíbenější články