Občanské právo

Aktuální články zaměřené na občanské právo, občanský zákoník a civilistiku. Přinášejí přehled o základních otázkách občanského práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část II.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část II.

Cílem tohoto příspěvku je představit možný odlišný přístup k otázce závaznosti dohody spolu­vlastníků o správě společné věci pro právního nástupce spoluvlastníka nemovité věci, než jak k této otázce dosud tradičně přistupuje judikatura soudů České republiky.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část I.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část I.

Cílem tohoto příspěvku je představit možný odlišný přístup k otázce závaznosti dohody spolu­vlastníků o správě společné věci pro právního nástupce spoluvlastníka nemovité věci, než jak k této otázce dosud tradičně přistupuje judikatura soudů České republiky.

Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část III.
Výběr z judikatury NS a ÚS k náhradě škody podle zákoníku práce - část III.

Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část III.

Většina advokátů se ve své praxi často setkává s kupními smlouvami, u řady advokátů pak představuje tato agenda, zejména pak kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých, významnou část jejich činnosti.

Kolektiv autorů
Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část II.
soud nejvyšší soud polsko

Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část II.

Většina advokátů se ve své praxi často setkává s kupními smlouvami, u řady advokátů pak představuje tato agenda, zejména pak kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých, významnou část jejich činnosti.

Kolektiv autorů
Jak je to s počátkem běhu subjektivní promlčecí lhůty u blíže neurčené splatnosti závazku?
Uchovávání zápisů z jednání nejvyšších orgánů právnických osob

Jak je to s počátkem běhu subjektivní promlčecí lhůty u blíže neurčené splatnosti závazku?

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „NS ČR“) se ve své recentní judikatuře[1] zabýval okamžikem počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty v případech, kdy splatnost závazku není mezi stranami explicitně dohodnuta a není stanovena ani zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo jinak. NS ČR se tak vyjádřil k otázce, na jejímž řešení nepanuje jednotný názor a je předmětem bohatých diskuzí v odborných kruzích i rozhodovací praxe českých soudů