Příspěvky autora

Mgr. Ing. Martin Adamec

Mgr. Ing. Martin Adamec

doktorand na Právnické fakultě UK v Praze, advokátní koncipient

Rozhovor: prof. Jiří Jelínek - Nejen o slabinách českého trestního řádu

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., je významným představitelem nauky trestního práva, je vedoucím katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. U příležitosti životního jubilea mu rektor Univerzity Karlovy v Praze udělil stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru trestního práva hmotného a procesního. Využili jsme této příležitosti k rozhovoru nejen o slabinách českého trestního řádu. ...celý článek

Zpovědní tajemství a jeho relevance v trestním právu

Zpovědní tajemství představuje charakteristický institut křesťanské víry s návazností na svatou zpověď, jejímž prostřednictvím se kajícník vyznává ze svých hříchů za účelem smíření a rozhřešení. Nemusí se nutně jednat pouze o katolickou církev, obdobná vyznání lze nalézt i u některých dalších náboženských společností. ...celý článek

Zdravotní pojišťovna v postavení správního orgánu

Zdravotní pojišťovnu lze definovat jako právnickou osobu představující specifickou zdravotně-finanční instituci, která v právních vztazích vystupuje svým jménem, na vlastní odpovědnost a jejíž hlavním úkolem je organizace a provádění veřejného zdravotního pojištění. K umožnění této činnosti je nutné splnění veškerých, zákonem striktně vyžadovaných, povinností, mezi které mj. patří získání povolení ministerstva zdravotnictví po předchozím vyjádření ministerstva financí, složení kauce ve výši 100 milionů Kč či závazek dosáhnutí do jednoho roku od založení počtu nejméně 100 tisíc pojištěnců. ...celý článek

Změna vlastníka motorového vozidla? Od letošního roku značně komplikovaný proces

Od letošního roku došlo k zásadní novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích týkající se stanovení přísnějších podmínek při zápisu nového vlastníka v registru silničních vozidel. Zákonodárce uvedený proces uchopil relativně nešťastně a v praxi to přináší řadu komplikací a problémů. ...celý článek

Nemocenské po uplynutí podpůrčí doby nově předmětem soudního přezkumu

Ústavní soud vyhověl návrhu Nejvyššího správního soudu a lednovým nálezem zrušil část zákona o nemocenském pojištění vylučující rozhodnutí o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby ze soudního přezkumu správními soudy. Příjemcům této dávky je nově umožněno brojit proti takovému rozhodnutí mimo rámec správního řízení. ...celý článek

Fenomén uměle vytvářené druhé instance v řízení o rozkladu

Institut rozkladu představuje řádný opravný prostředek uplatňovaný v rámci správního řízení proti nepravomocným rozhodnutím v případech, kdy je již v prvním stupni rozhodováno na nejvyšší (ústřední) úrovni státní správy. Jedná se tedy o dispozitivní právo účastníků řízení napadnout prvoinstanční rozhodnutí ústředního správního úřadu či osoby stojící v jeho čele (ministra, příp. vedoucího). Právní úprava dlouhodobě počítá i s rozhodováním na úrovni státních tajemníků ministerstev na základě tzv. služebního zákona. ...celý článek

Nejoblíbenější články