Příspěvky autora

JUDr. Jiří Solil

JUDr. Jiří Solil

advokát v AK Solil, Fiala a spol.

K aktuální problematice možného zabavování motorových vozidel pachatelů

Po nedávném vystoupení současného ministra vnitra Milana Chovance propagujícího možnost zabavování motorových vozidel pachatelům přestupků nebo trestných činů a vyzývající k takovému postupu orgány policie i justice, včetně případných legislativních změn vyhovujících takovému názoru, vznikla na uvedené téma nejen v odborných kruzích rozsáhlá polemika. ...celý článek

K otázce legálnosti odposlechu

Institut odposlechu je relativně obšírně upraven v § 88 an. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění, dále jen „trestní řád“. Základní vstupní podmínkou je vedení trestního řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let pro vyjmenované zločiny nebo jiné úmyslné trestné činy, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva. ...celý článek

Ostatní | JUDr. Jiří Solil | 09.10.2014

K otázce omezování svobod v silničním provozu

Při státem inzerované oblíbené rétorice o tzv. nulové toleranci k pachatelům přestupků, popř. trestných činů, v silniční dopravě, zejména ve vztahu k nedodržování povolené rychlosti a konzumaci alkoholu, vzniká zásadní otázka, nejen ohledně možné tvrdosti postihu, ale ohledně samotné existence mnohých takových omezení. ...celý článek

Ustanovení § 700 NOZ, k rodinnému závodu

Od 1.1.2014 nabyl účinnosti tak velmi diskutovaný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy tzv. nový občanský zákoník, dále také „NOZ“, který znamená možná větší změnu v civilním právu, než tomu bylo v právních úpravách po roce 1990. O jeho nedokonalostech a mnohdy i chybách, stejně jako navazujících předpisů, již bylo uvedeno dosti. Zbytečně. ...celý článek

K otázce doznání v trestním řízení

Je všeobecně známou premisou, že doznání je polehčující okolnost. Jak říká i parafráze, také jistý trest. Přes uvedené tato skutečnost ne vždy platí, a to zejména při použití zvláštního ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění, dále jen „trestní řád“, ve smyslu § 307 a 308 trestního řádu – podmíněné zastavení trestního stíhání a ve smyslu § 309 až 314 trestního řádu – narovnání. ...celý článek

K problematice neplacení výživného ve smyslu trestního zákoníku

Právní úprava se napříč předcházejícími režimy vždy snažila zajistit dítěti otce, při předpokladu, že osoba matky je známa. Nejinak tomu bylo v úpravě zákona o rodině, jehož účinnost skončila k 31.12.2013 a s určitými změnami tomu není jinak ani při současné právní úpravě tzv. nového občanského zákoníku. ...celý článek

K problematice trestní praxe v insolvenčním řízení

Legislativa týkající se úpadku prodělala za svou poměrně krátkou existenci velmi silný a bouřlivý vývoj. Nejprve byl s účinností ode dne 1.10.1991 přijat zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Následovaly jeho poměrně rozsáhlé novely a nakonec byl vystřídán ke dni 1.1.2008 zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který prožívá ještě daleko silnější legislativní vývoj. ...celý článek

Trestní zřízení zemské v praxi

Už je tomu několik let, co máme za sebou přijetí, a zejména nabytí účinnosti, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a tedy i zrušení zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. V rámci současného vývoje najdeme rozsáhlé novelizace trestního zákona a trestního řádu, které přinesly nesporně zbytečnou změnu názvosloví i přečíslování již ustáleného paragrafovaného znění, zejména zvláštní části trestního zákoníku. ...celý článek

Nejčtenější články