Podmínka státního občanství pro výkon povolání notáře na pokračování – český případ

Podmínka státního občanství pro výkon povolání notáře na pokračování – český případ V minulém článku s názvem „Podmínka státního občanství pro výkon povolání notáře – maďarský případ“ jsme se zabývali některými podstatnými argumenty pro a proti tomu, aby výkon povolání notáře v Evropské unii byl podmíněn státním občanstvím státu, na jehož území má být takové povolání vykonáváno. Jak jsem v závěru citovaného článku uvedla, kandidátem na aktivizované řízení pro porušení smlouvy z obdobného důvodu je i sama Česká republika. ...celý článek

evropská komise notář soudní dvůr EU

Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ve světle judikatury SDEU

Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ve světle judikatury SDEU Je obecně přijímáno, že dvacetiletá doba ochrany vynálezů v oblasti farmacie není dostačující. Argumenty jsou zejména značná časová a finanční náročnost výzkumu nových léčiv, přičemž riziko neúspěchu je vysoké, nebo několik let trvající proces uvedení léčiva na trh. Zároveň je po vynálezech, jež zachraňují životy či zlepšují jejich kvalitu, vysoká společenská poptávka. Z těchto důvodů je vytvoření příznivých podmínek ochrany vynálezů důležitým podnětem k dalšímu výzkumu. Takovým motivačním nástrojem je i možnost vydání dodatkového ochranného osvědčení, jež prodlužuje dobu ochrany řešení obsaženého vynálezem. ...celý článek

průmyslová práva farmacie

Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – zamyšlení nad nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu

Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – zamyšlení nad nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu Otázka právního nástupnictví zasahuje ve větší či menší míře většinu právních odvětví. Nejinak je tomu i v pracovním právu. Byť se s určitými formami právního nástupnictví lze setkat i na straně zaměstnance (např. v souvislosti s přechodem peněžitých nároků v důsledku smrti zaměstnance [1]), jsou patrně v praxi častější případy, kdy dochází ke změnám na straně zaměstnavatele. ...celý článek

judikatura judikatura SDEU přechod práv a povinností

Budoucnost daňové optimalizace

Budoucnost daňové optimalizace Společnost Apple nedávno dostala největší daňovou pokutu v historii EU. Bude pravděpodobně muset doplatit v přepočtu víc než 350 miliard korun za to, že si s Irskem dojednala daně nižší než jedno procento. Daňová optimalizace se opět vrací do centra pozornosti veřejnosti. V centru pozornosti zákonodárců je však už dlouho a rýsuje se hned několik způsobů, jak zákony postihnou neetické daňově optimalizační praktiky. ...celý článek

daňová optimalizace

Podmínka státního občanství pro výkon povolání notáře - maďarský případ

Podmínka státního občanství pro výkon povolání notáře - maďarský případ V září 2016 jsem se zúčastnila ústního projednání žaloby Komise na porušení smlouvy proti Maďarsku (C-392/15) u Soudního dvora Evropské Unie v Lucemburku. Co je podstatou žaloby Komise dle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)? Komise považuje z pohledu práva EU za nepřípustné, aby maďarský zákon upravující povolání notáře, stanovil podmínku státního občanství Maďarska pro osoby, které chtějí povolání notáře vykonávat na území Maďarska. ...celý článek

zákaz diskriminace evropská komise notář soudní dvůr EU

Právní souvislosti vysílání zaměstnanců v rámci EU

Právní souvislosti vysílání zaměstnanců v rámci EU Čeští zaměstnanci, kteří byli svým zaměstnavatelem vysláni do zahraničí, mají v porovnání s tamější pracovní silou mnohdy konkurenční výhodu v podobě nižších nákladů na odměnu za práci. To je jeden z důvodů, proč se některé státy Evropské unie rozhodly přistoupit k protekcionistickým opatřením. Na oblast vysílání zaměstnanců do jiného členského státu EU se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (dále jen „Nařízení“), které je přímo aplikovatelné na území České republiky. ...celý článek

evropská unie nařízení vysílání zaměstnanců

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS)

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) Mezinárodní sportovní arbitráž (anglicky: Court of Arbitration, francouzsky: Tribunal Arbitral du Sport; TAS) je mezinárodní arbitrážní orgán určený k řešení sportovních sporů. Sídlí v Lausanne, jeho jednacími místy jsou také New York a Sydney, dočasně se také jedná v pořadatelských místech olympijských her. ...celý článek

sportovní právo arbitráž mezinárodní arbitráž

Česká republika v investiční arbitráži: Phoenix Action a treaty shopping

Česká republika v investiční arbitráži: Phoenix Action a treaty shopping V cyklu na pokračování uvedeme několik článků věnujících se přínosu České republiky na poli investiční arbitráže. Konkrétně na několika případech s její účastí poukážeme na instituty, které dodnes formují podobu tohoto odvětví. ...celý článek

arbitráž zahraniční investice investiční arbitráž

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Vrácení DPH z jiného členského státu EU Pokud plátce DPH, který má v ČR sídlo či provozovnu, zaplatí DPH v jiném členském státě, má možnost požádat o její vrácení, a to za podmínek stanovených v § 82 zákona o dani z přidané hodnoty. Podmínkou je podání žádosti prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. Oprávnění k přístupu na tento portál plátci přidělí místně příslušný finanční úřad. ...celý článek

daně daňový systém

Vysílání zaměstnanců v rámci EU

Vysílání zaměstnanců v rámci EU Vysílání zaměstnanců je situace, kdy zaměstnanec jménem svého zaměstnavatele vykonává na území jiného členského státu (dále JČS) práci pro svého tuzemského zaměstnavatele pod jeho jménem. Vysílání zaměstnanců upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. ...celý článek

zaměstnanec zaměstnavatel vysílání zaměstnanců

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X