Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část II.

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část II. Ve druhé části příspěvku se docent Petr Tégl zabývá znovuzavedením předkupního práva spoluvlastníků a také některými z jeho pohledu problematickými přechodnými ustanoveními novely občanského zákoníku. ...celý článek

rekodifikace kongres novela předkupní právo občanský zákoník právní prostor 2017

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část I.

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část I. Novela čítá 33 novelizačních bodů a 8 přechodných ustanovení, byť ne všechna přitom mají povahu přechodných ustanovení, ač jsou takto označena. Platnost zákona již nastala, účinnost je variabilní, neboť některé změny již účinnosti nabyly, některé teprve nabudou. Hlavní část novelizací nabude účinnosti k 1. lednu 2018, tedy teoreticky je možné ještě učinit některé změny. ...celý článek

rekodifikace společné jmění manželů kongres novela občanský zákoník právní prostor 2017

Kdy se při podnikání musím registrovat na Úřad pro ochranu osobních údajů?

Kdy se při podnikání musím registrovat na Úřad pro ochranu osobních údajů? Každý podnikatel, ať už fyzická nebo právnická osoba, se při výkonu své činnosti setkává s osobními údaji různých fyzických osob a sám je ve větší či menší míře zpracovává. ...celý článek

ochrana osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů GDPR

Vybrané aktuality z oblasti civilněprávní a profesní legislativy

Vybrané aktuality z oblasti civilněprávní a profesní legislativy Účelem mého dnešního příspěvku je informovat Vás o novinkách, které byly v poslední době přijaty v podobě zákonů, a zároveň o tom, co se ještě chystá. Půjde o jakousi ochutnávku a poukaz na to, co je obsahem nové právní úpravy. ...celý článek

kongres novela insolvenční zákon občanský zákoník právní prostor 2017 AML zákon

Ochrana osobních údajů ve světle nového nařízení EU

Ochrana osobních údajů ve světle nového nařízení EU V květnu letošního roku vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Od 25. května 2018 bude Nařízení přímo účinné ve všech státech Evropské unie a státech tvořící Evropský hospodářský prostor.[1] ...celý článek

ochrana osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů GDPR

Nové směry v elektronické dokumentaci právního jednání

Nové směry v elektronické dokumentaci právního jednání Ve svém příspěvku se budu věnovat otázce elektronických dokumentů. Na začátku bych rád upozornil na terminologickou kvalifikaci: je potřeba rozlišovat mezi pojmem „písemnost“ a pojmy „písemná forma“ či „textová podoba“. Mimochodem, tyto pojmy jsou v rozporu s legislativními pravidly vlády, podle nichž by se měl užívat český tvar, tedy spíše „písemná podoba“ a nikoli „textová podoba“. Tyto pojmy jsou každopádně něčím jiným, než je „písemné právní jednání“. ...celý článek

kongres elektronický podpis eIDAS právní prostor 2017

Chraňte si práva k duševnímu vlastnictví

Chraňte si práva k duševnímu vlastnictví Práva k duševnímu vlastnictví jsou neodmyslitelnou součástí majetku podnikatelských subjektů a tvoří často významnou součást jejich jmění. Pojem duševního vlastnictví je potřeba chápat jako vlastnictví, jehož předmětem jsou výsledky duševní tvůrčí lidské činnosti. Mnoho podnikatelů i fyzických osob však jeho ochraně nevěnuje dostatečnou pozornost a přichází tak o nemalé finanční hodnoty. Cílem tohoto příspěvku je proto poukázat na základní rozlišení jednotlivých práv k duševnímu vlastnictví a způsob jejich ochrany se zvláštním důrazem na práva průmyslová. ...celý článek

autorská práva duševní vlastnictví průmyslová práva

Nový právní rámec ochrany osobních údajů

Nový právní rámec ochrany osobních údajů Dne 27. 4. 2016 bylo na půdě Evropského parlamentu přijato nařízení, které zavádí nová, jednotná pravidla ochrany osobních údajů s platností ve všech státech Evropské unie, tzv. GDPR (2016/679). Současně byla schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680, která nařízení doplňuje na úseku prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů týkajících se zpracování osobních údajů. ...celý článek

ochrana osobních údajů GDPR

Novela autorského zákona

Novela autorského zákona Aktuálně vstoupila v účinnost novela autorského zákona, tedy klíčového předpisu autorského práva v ČR. Co tato novela přináší? ...celý článek

novela kolektivní správa autorský zákon

Možnosti obrany třetích osob proti neoprávněnému zásahu do jejich vlastnického práva, část I.

Možnosti obrany třetích osob proti neoprávněnému zásahu do jejich vlastnického práva, část I. Příspěvek shrnuje možnosti obrany třetích osob včetně manžela povinného v exekučním řízení. Srovnává aktuální právní úpravu s obdobím před přijetím novely občanského soudního řádu a exekučního řádu v podobě zákona č. 139/2015 Sb. Zaměřuje se především na vylučovací žalobu a institut návrhu na zastavení exekuce a zamýšlí se nad tím, zda zavedením ustanovení § 262b odst. 1 o. s. ř. došlo k naprostému vyloučení použití vylučovací žaloby ve vztahu k manželu povinného. ...celý článek

exekuce vlastnické právo

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X