Stať o některých aspektech kontraktace při maloobchodním prodeji alkoholu

Stať o některých aspektech kontraktace při maloobchodním prodeji alkoholu Nedávno mě popadla touha podpořit národní hospodářství, udržet zaměstnanost a přiložit pod kotel národních tradic, a rozhodl jsem se koupit si pivo. ...celý článek

alkohol prodej alkoholu

Regres avalisty po zaplacení směnky

Regres avalisty po zaplacení směnky V nedávné době bylo zveřejněno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které má zásadní dopad na vztahy mezi směnečnými rukojmími (avalisty), kteří se zaručili za téhož dlužníka (avaláta). Rozhodnutí bylo vydáno 31. května 2016 pod sp. zn. 29 Cdo 2653/2015. Ačkoli se jedná o poměrně významnou změnu ve směnečném právu za poslední dobu, obešla se bez větší pozornosti. ...celý článek

směnky

Dlužníci pozor. Prohlášení konkursu na majetek vašeho věřitele má zásadní důsledky pro plnění dluhu

Dlužníci pozor. Prohlášení konkursu na majetek vašeho věřitele má zásadní důsledky pro plnění dluhu Nenápadné ustanovení insolvenčního zákona může značně zkomplikovat život řadě dlužníků. Pokud totiž po prohlášení konkursu na majetek osoby, která je jejich věřitelem, plní tomuto věřiteli a plnění se nedostane do majetkové podstaty, nezprošťují se tímto plněním svého závazku. Jinými slovy, dluh není splněn, není-li o plnění obohacena majetková podstata. Může se tak stát, že po nich bude insolvenční správce dluh úspěšně (znovu) vymáhat. ...celý článek

insolvenční zákon dlužník konkurz insolvence

Sociální sítě a osobní údaje: Jak se bránit zneužití?

Sociální sítě a osobní údaje: Jak se bránit zneužití? V dnešní době považujeme internet za naprostou přirozenost, přes to všechno je však stále fenoménem, kterému sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter a jiné, dávají další rozměr. Právě prostřednictvím sociálních sítí lidé sdílejí často ty nejintimnější informace o sobě. Mnohdy si ale neuvědomují následky, které takové zveřejnění může způsobit. ...celý článek

ochrana osobních údajů internet sociální sítě osobní údaje

Možnosti zvýšení výživného ve světle aktuální judikatury - II. část

Možnosti zvýšení výživného ve světle aktuální judikatury - II. část V další části přehledu aktuální judikatury v oblasti zvyšování výživného se zaměříme na příjmy rodičů a jejich partnerů, jejich výpočet a také na otázku, co je vlastně osobní péčí o nezletilé dítě. ...celý článek

rodinné právo judikatura výživné zvýšení výživného

Možnosti zvýšení výživného ve světle aktuální judikatury - I. část

Možnosti zvýšení výživného ve světle aktuální judikatury - I. část V rámci advokátní praxe se často setkáváme s představou klientů, že soudem přiznané výživné již není možno měnit. Zvýšení či změnu výživného na nezletilé dítě je však možné požadovat vždy, pokud dojde od poslední úpravy ke změně poměrů buď na straně nezletilého dítěte, na straně povinného rodiče nebo na obou stranách. Tyto případné změny bude vždy soud při rozhodování, zda stanovené výživné zvýšit či snížit, zkoumat. ...celý článek

rodinné právo judikatura výživné zvýšení výživného

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ - II.

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ - II. Druhá část příspěvku dr. Ondrejové se zabývá dalšími spornými otázkami závazkového práva podle nového občanského zákoníku, konkrétně se jedná o problematiku adhezních smluv, obchodních podmínek, promlčecí lhůty a lichvy. ...celý článek

lichva konference právo ve veřejné správě promlčení adhezní smlouvy

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ - I.

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ - I. Máme-li se dnes zaměřit na problémové otázky závazkového práva, je třeba předně říci, že občanský zákoník je sice účinný již téměř tři roky, avšak problémů neubývá, ba naopak. Čím více odborných děl vzniká, tím více přibývá problematických oblastí, a to v přímé úměře s množícími se názory dalších a dalších autorů. ...celý článek

smlouva konference právo ve veřejné správě závazky reklamace přechodná ustanovení

Možnosti pronájmu chaty nebo chalupy aneb jak je správně pronajímat?

Možnosti pronájmu chaty nebo chalupy aneb jak je správně pronajímat? Smyslem příspěvku je srovnání možnosti a vhodnosti úpravy závazkových vztahů při přenechání nemovitostí určených k rekreaci, míněno chalup a chat k dočasnému užívání jinému. V těchto případech lze uvažovat úpravu smluvního vztahu skrze tři podoby úpravy nájemní smlouvy, a to dle obecných ustanovení o nájmu dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nebo speciálních ustanovení o nájmu bytu a domu dle § 2235 a násl. občanského zákoníku či speciálních ustanovení o ubytovací smlouvě dle § 2326 a násl. občanského zákoníku. ...celý článek

pronájem možnosti pronájmu

Limity svědecké výpovědi s ohledem na ochranu soukromí

Limity svědecké výpovědi s ohledem na ochranu soukromí Občanský soudní řád ve své třetí části, v hlavě druhé upravuje problematiku dokazování v civilním řízení, když dle ustanovení § 120 o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Po navržení důkazů je na zvážení soudu, které z navrhovaných důkazů provede. Občanský soudní řád dále demonstrativně jmenuje některé druhy důkazů tak, že za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslechy svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. ...celý článek

svědecká výpověď ochrana soukromí

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X