Články

Problematika exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, část II.

Problematika exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, část II. Druhá část příspěvku se zabývá problematikou několika plátců mzdy při exekuci srážkami ze mzdy, podrobně popisuje postup při výpočtu výše srážek ze mzdy a upozorňuje na nejčastější chyby, k nimž při něm dochází. Věnuje se též přednostním pohledávkám a některým dalším povinnostem zaměstnavatele, které souvisí s exekucí srážkami ze mzdy.

Myslivost – historický vývoj právní úpravy

Myslivost – historický vývoj právní úpravy Myslivost vyšla z lovu, který doprovází člověka v oblasti Evropy již od samého počátku jejího osídlení, tedy cca od 500 tisíc let př. n. l. Lov jako podstatný zdroj potravy postupně ztrácel na důležitosti z hlediska zajištění obživy s rozvojem pastevectví a zemědělství.

Vysílač za domem: právo sousedů stavby účastnit se povolovacích řízení, ilustrované na konkrétním případě

Vysílač za domem: právo sousedů stavby účastnit se povolovacích řízení, ilustrované na konkrétním případě Na okraji města stojí ve svahu domek, kde bydlí mladý pár, a nedaleko od něj parcela, kde chtějí postavit novou dřevostavbu. Nedávno jim však 80 metrů za domem (a jen 20 m za stavební parcelou) začaly růst základy jakési technické stavby.

Problematika exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, část I.

Problematika exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, část I. Předmětem článku je upozornění na širokou škálu povinností plátce mzdy povinného včetně jejich stručného popisu v rámci exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů. V úvodu je řešena otázka vhodnosti přiznání náhrady nákladů vzniklých plátci mzdy při provádění tohoto způsobu provedení exekuce. Důraz je kladen na upozornění na časté chyby ze strany plátce mzdy povinného při provádění povinností, jež jsou jim ukládány v rámci exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů povinného. Prostor je věnován zejména otázce pořadí pohledávek, problematice nového plátce mzdy, více plátců mzdy, oznamovacím povinnostem a postupu při výpočtu výše srážky ze mzdy, a to zejména s ohledem na výpočet nezabavitelné částky.

Víte, jakou zaplatíte zálohu na daň z příjmu?

Víte, jakou zaplatíte zálohu na daň z příjmu? Výše a četnost záloh se liší u jednotlivých daňových poplatníků.

Rozhodnutí Breyer a dynamická IP adresa jako osobní údaj

Rozhodnutí Breyer a dynamická IP adresa jako osobní údaj Ochrana osobních údajů v říjnu 2016 zaznamenala další zajímavé rozhodnutí, které reaguje na neustálý vývoj moderních komunikačních technologií s ohledem na rozsah toho, co lze ještě zařadit pod pojem osobní údaj ve smyslu článku 2 písm. a) směrnice č. 95/46/ES. Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-582/14 Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland nepředstavuje však z našeho pohledu překvapivý počin, neboť toto rozhodnutí v praxi pouze deklaruje dlouhodobé nahlížení na problematiku dynamických IP adres, které ve spojení s dalšími údaji mohou představovat osobní údaje, jak ostatně bylo završeno výslovnou zmínkou o síťových identifikátorech v rámci definice osobních údajů v novém obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Chybějící přepěťová ochrana u fotovoltaické elektrárny - odpovědnost za škodu pohledem právníka

Chybějící přepěťová ochrana u fotovoltaické elektrárny - odpovědnost za škodu pohledem právníka Nedodržení technických norem při instalaci elektrárny může způsobit škody za miliony. Tak tomu bylo i v našem nedávném případu - sporu mezi zhotovitelem (dodavatelem) fotovoltaické elektrárny (FVE) a jeho zákazníkem. Jedná se téměř o modelový příklad odpovědnosti zhotovitele za vady FVE a za škodu způsobenou těmito vadami. Vyvstalo v něm několik otázek, v nichž by měl mít jasno každý, kdo zvažuje nákup FVE na klíč.

Judikatura

Dobré mravy

Ústavní soud posuzoval mravnost smlouvy o smlouvě budoucí ke kupní smlouvě na byty, kdy část kupní ceny měla být hrazena půjčkou bytovému družstvu.

Spory z veřejnoprávních smluv

Definici "sporu z veřejnoprávní smlouvy" podává rozšířený senát Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu v usnesení č.j. Konf 10/2015-11.

K uložení povinnosti připojit se na kanalizaci

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích lze povinnost připojit se na kanalizaci uložit pouze v případech, kdy je to technicky možné. K tomu Nejvyšší správní soud rozsudkem, sp. zn. 5 As 257/2015, dodává, že při posuzování technické možnosti připojení je třeba zohlednit zásadu proporcionality.

Rozhodnutí prezidenta

V kontextu diskusí o odvolání současného ministra financí prezidentem republiky by mohl být relevantní judikát Nejvyššího správního soudu z letošního března, sp. zn. 7 As 242/2016, podle něhož i neformální vyjádření odmítnutí návrhu představuje rozhodnutí v materiálním smyslu, jenž mohou osoby, jimž toto rozhodnutí zasahuje do práv, napadnout u správního soudu žalobou.

Vymáhání pokuty po dědicích

Trestněprávní zásada, že výkon trestu zaniká v případě smrti odsouzeného, se uplatní také ve správním trestání, tj. při ukládání pokut za přestupky a správní delikty. Správní orgány proto rozhodně nemohou uložené pokuty vymáhat po dědicích.

Jmenování před zákoníkem práce

Pro dlouhodobé vrcholné zaměstnance státní správy může být zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1054/2015, které se vyjadřuje k povaze pracovních poměrů vzniklých před rokem 2008 jmenováním do vedoucí pozice organizační složky státu či příspěvkové organizace, jejich organizačního útvaru nebo organizačního útvaru státního fondu, státního podniku nebo Policie České republiky (tj. pracovníků dle § 33 odst. 3 zákoníku práce).

Datová schránka jiné osoby

Nejvyšší správní soud v jinak bezvýznamném rozhodnutí sp. zn. 9 Azs 255/2016 potvrdil právní názor, že není možné pro doručování písemností zvolit datovou schránku jiné osoby.

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X