Články

Rozhovor: Radek Buršík - Daňové podvody a problematika paralelního daňového a trestního řízení

Rozhovor: Radek Buršík - Daňové podvody a problematika paralelního daňového a trestního řízení Mgr. Radek Buršík, vedoucí advokát PricewaterhouseCoopers Legal, se specializuje na oblast daňového práva, správního práva a trestního práva daňového. Jeho hlavní doménou jsou daňové spory, které nám spolu s daňovými podvody, jejich odhalováním a (ne)překážkou "ne bis in idem" v trestním a daňovém řízení přiblíží v následujícím rozhovoru.

Zabavení výpočetní techniky policií

Zabavení výpočetní techniky policií Při poskytování právních služeb jsme se již několikrát setkali s problémem zabavení výpočetní techniky policií pro účely vyšetřování trestné činnosti. Problematickou je především otázka rozsahu, v jakém má k zabavení výpočetní techniky dojít.

Vyšší pokuty za přestupky od 1. července 2017

Vyšší pokuty za přestupky od 1. července 2017 Od 1. července 2017 čekají nás všechny – podnikatele i občany – změny v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech, kterých se mohou podnikatelé i občané dopustit. Jednou z významných změn, která by neměla ujít Vaší pozornosti, bude možnost ukládat vyšší pokuty než doposud.

Několik poznámek k argumentu ad absurdum

Několik poznámek k argumentu ad absurdum Ačkoliv argumentum ad absrudum lze považovat za nástroj odstranění sémantických nejasností pojmů užitých v právních předpisech, je možné se zamyslet nad určitou jazykovou neurčitostí i v názvu argumentu samotného. Předložený příspěvek si klade v zásadě jednoduchou otázku: Co je možné považovat za onen absurdní závěr, který při užití tohoto argumentu odmítáme?

Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci „pracovní volno“ s náhradou mzdy či platu (dále jen „náhrady mzdy“) v několika následujících případech.

K argumentu e silentio a argumentu ex dicto

K argumentu e silentio a argumentu ex dicto Príspevok sa zaoberá argumentom z mlčania a argumentom z vyjadrenia ako argumentmi intencionálnej povahy. Autor rozlišuje medzi dvomi formami týchto argumentov – medzi historicko-komparatívnou a anticipačnou formou. Argument z mlčania vychádza z neuvedenia očakávaného v texte alebo z vypustenia časti textu po novele. Argument z vyjadrenia sa zas zakladá na skutočnosti, že zákonodarca vložil do právneho textu určité vyjadrenie, ktoré sa zdá buď relatívne nečakané, alebo ktoré bolo v porovnaní s predchádzajúcou úpravou do textu pridané. Tieto skutočnosti môžu slúžiť rekonštrukcii zákonodarcovho zámeru.

Co přináší novela zákona o platebním styku

Co přináší novela zákona o platebním styku Novela zákona o platebním styku přinese nové možnosti pro spotřebitele a rozšíří okruh povinností poskytovatelů platebních služeb.

Judikatura

Zadostiučinění za nemajetkovou újmu

Celkem hezkou rekapitulaci prokazování nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem obsahuje rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3849/2014. Judikát vysvětluje, ve kterých případech a jakým způsobem se nemajetková újma prokazuje a kdy ji naopak prokazovat není třeba a její vznik se předpokládá. 

K možnosti zakázat sousedovi garáž

K Nejvyššímu správnímu soudu se pod sp. zn. 2 As 174/2016 dostal spor dvou sousedů o tom, jestli si jeden z nich smí postavit garáž, resp. jak rozhodnutí o umístění stavby snížilo kvalitu bydlení druhého souseda.

Porušení důležité povinnosti pejskaře

Až těžké ublížení na zdraví z nedbalosti může způsobit ten, kdo venčí svého psa na volno. Pokud pes vběhne do cesty a způsobí dopravní nehodu, je jeho majitel za tuto nehodu odpovědný, protože porušil důležitou povinnost.

Sankční zvýšení místního poplatku

Zákon o místních poplatcích stanoví pravomoc obce zvýšit včas nezaplacený místní poplatek až na trojnásobek, ale nestanoví žádná kritéria, kterými má obec toto zvýšení odůvodnit. Je tedy třeba počítat s tím, že odůvodnění sankčního zvýšení místního poplatku může být předmětem soudního přezkumu...

Poplatek za opakovanou kasační stížnost

Ten, kdo podává druhou (a případně i další) kasační stížnost proti rozsudku ve věci, kde byl předcházející rozsudek již jednou zrušen na základě dřívější kasační stížnosti téhož účastníka, nemusí již druhý (a případně i další) soudní poplatek za kasační stížnost platit.

Okamžité zrušení a projednání absence s odbory

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 476/2015 věnoval otázce platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru daného zaměstnanci z důvodu neomluvené absence v práci. Mimo jiné v odůvodnění svého rozhodnutí upozornil na změnu zákoníku práce, účinnou od 1. 1. 2012, která zásadně ovlivnila v této věci dosavadní judikaturu. Do 31. 12. 2011 totiž jednání zaměstnavatele, který sám shledal absenci zaměstnance v práci jako neomluvenou, tj. bez předchozího souhlasu odborové organizace, mělo neblahé důsledky na platnost okamžitého zrušení daného zaměstnanci z tohoto důvodu.

Právo na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Žadatel o informaci podle informačního zákona musí v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací uhradit náklady. "Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací" je neurčitý pojem a Nejvyšší správní soud se zabýval jeho výkladem v rozsudku sp. zn. 5 As 35/2016.

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X