Články

„Ochranný štít“ namísto „bezpečného přístavu“

„Ochranný štít“ namísto „bezpečného přístavu“ V návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 6. října 2015, které přineslo konec volného předávání osobních údajů do USA na základě programu Safe Harbor, se Evropská komise a Spojené státy dohodly na novém rámci pro přenos osobních údajů z Evropy do USA pod názvem Privacy Shield.

Změny v regulaci elektronických podpisů (eIDAS)

Změny v regulaci elektronických podpisů (eIDAS) Je to již více než 15 let, kdy se na evropské úrovni objevila právní úprava předurčující dnešní podobu právních předpisů členských států stran elektronického podpisu – směrnice 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy („Směrnice“). Směrnice ale bohužel nebyla způsobilá zajistit ucelený přeshraniční a meziodvětvový rámec pro bezpečné, důvěryhodné a snadno použitelné elektronické transakce.

Novela zákona o advokacii má změnit podobu advokátních zkoušek

Novela zákona o advokacii má změnit podobu advokátních zkoušek Platnému zákonu o advokacii je dlouhodobě vyčítána nedostatečná reflexe kritických oblastí advokátní praxe. To by se mělo změnit přijetím návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (novela zákona o advokacii, sněmovní tisk 853/0), který je v současnosti projednáván v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny.

Nová směrnice o ochraně obchodního tajemství

Nová směrnice o ochraně obchodního tajemství Dne 27. května 2016 schválila Rada novou směrnici o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním [1] (dále jen „Směrnice“). Dne 8. června 2016 byla Směrnice publikována v Úředním věstníku EU, takže již běží dvouletá lhůta pro její implementaci do právních řádů členských států. Původní návrh byl Komisí předložen již v listopadu 2013 a Evropský parlament o něm hlasoval 14. dubna 2016.

Kdy uveřejnění fotografií z utajené svatby celebrit porušuje jejich právo na soukromí

Kdy uveřejnění fotografií z utajené svatby celebrit porušuje jejich právo na soukromí Probíhá sezóna svateb, ať už méně známých či více známých osobností. Někteří z nich se rádi o svůj svatební den podělí s veřejností a odkryjí své soukromí, jiní si touží tento jedinečný den svého života užít v ústraní veřejnosti, jen v kruhu rodiny a přátel.

Pomoc obětem (svědkům) trestných činů

Pomoc obětem (svědkům) trestných činů Poskytování pomoci obětem a svědkům trestných činů je tématem, které je v České republice komplexně řešeno především zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen "zákon o obětech trestných činů") a zákonem č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením (dále jen "zákon o zvláštní ochraně svědka").

Novela vysokoškolského zákona

Novela vysokoškolského zákona Novela zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.) nahrazuje v současné době fungující Akreditační komisi Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství („Akreditační úřad“). Tomu jsou oproti Akreditační komisi zpřesněny a rozšířeny pravomoci, především pak v oblasti akreditací. Výkonným orgánem Akreditačního úřadu bude patnáctičlenná Rada Akreditačního úřadu, která bude rozhodovat v prvním stupni o žádostech o akreditace. V čele bude stát Předseda Akreditačního úřadu jmenovaný na návrh ministra školství na dobu šesti let.

Judikatura

Ústavní soud a restituční lhůty

Ústavní soud se nálezem pléna, sp. zn. Pl. ÚS 20/16 odklonil od zásady ex favore restitutionis (ve prospěch restituce).

Pohrůžka "vyhozením z domu" jako trestný čin

Pohrůžka jiné těžké újmy nemusí spočívat pouze v hrozbě způsobení újmy majetkové, újmy na cti, dobré pověsti, ale může směřovat i k rozvratu rodinného života a v takovém případě nepochybně i k existenční nejistotě a ztrátě jakéhokoli zázemí.

Falešné trestní oznámení a domovní prohlídka

Orgány činné v trestním řízení nemohou spoléhat na pravdivost informací uvedených v trestním oznámení a už vůbec nemohou pouze na základě neověřeného trestního oznámení provádět domovní prohlídky.

Regulace přístupu na účelové komunikace vyhláškou obce

Veřejný přístup na účelové komunikace a provoz na nich nelze omezovat ani upravovat formou obecně závazné vyhlášky, a to ani v případě účelových komunikací, které jsou ve vlastnictví obce.

Rozhodčí soud pro sport (CAS) zamítá žalobu/odvolání Ruského olympijského výboru a 68 ruských atletů

Lausanne, 21. června 2016 – Rozhodčí soud pro sport (CAS) rozhodl ve sporu mezi Ruským olympijským výborem (ROV) a skupinou ruských atletů na jedné straně a Mezinárodní asociací atletických federací (IAAF) na straně druhé. CAS zamítl žalobu podanou ROV a 68 ruskými atlety a zároveň i odvolání podané skupinou 67 atletů proti rozhodnutí IAAF, kterým byli prohlášeni za nezpůsobilé k účasti na LOH v Riu 2016.

Státní zastupitelství a převod obecního majetku

Státní zastupitelství může podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy "při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků". Nejvyšší soud se v rozsudku, sp. zn. 30 Cdo 999/2015, zabýval otázkou, zda se to vztahuje i na převod obecního nemovitého majetku, ke kterému došlo bez souhlasu zastupitelstva.

Ujíždějící řidič a obecné ohrožení

Zákonný znak trestného činu obecného ohrožení podle § 272 TrZ spočívající v tom, že pachatel „vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví“, lze naplnit nejen tím, že větší počet osob je konkrétně a bezprostředně ohrožen ve stejném okamžiku, nýbrž i tehdy, jsou-li takto ohroženy v krátkém časovém intervalu postupně, jediným souvislým jednáním pachatele.

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X