Články

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část II.

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část II. Ve druhé části příspěvku se docent Petr Tégl zabývá znovuzavedením předkupního práva spoluvlastníků a také některými z jeho pohledu problematickými přechodnými ustanoveními novely občanského zákoníku.

Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky

Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky Zveřejnit účetní závěrku je třeba ve sbírce listin, jinak se podle zákona o účetnictví dopustíte správního deliktu.

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část I.

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část I. Novela čítá 33 novelizačních bodů a 8 přechodných ustanovení, byť ne všechna přitom mají povahu přechodných ustanovení, ač jsou takto označena. Platnost zákona již nastala, účinnost je variabilní, neboť některé změny již účinnosti nabyly, některé teprve nabudou. Hlavní část novelizací nabude účinnosti k 1. lednu 2018, tedy teoreticky je možné ještě učinit některé změny.

Změny insolvenčního zákona od 1. července 2017

Změny insolvenčního zákona od 1. července 2017 Rozsáhlé změny v insolvenci spotřebitelů se dotknou i řízení o oddlužení. Toto řízení přitom tvoří významnou část všech insolvenčních řízení: 75,60 % všech žádostí v roce 2016 (celkem 29 500) se týkalo oddlužení (v letech 2011-2016 to bylo 63,67 %).

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená Mateřská dovolená je upravena v § 195 a následujících zákoníku práce. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni, matce dítěte. Mateřská dovolená v souvislosti s péčí o narozené dítě naleží také zaměstnankyni, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí o svěření dítěte do péče, nebo dítě, jehož matka zemřela (pokud by šlo o zaměstnance, čerpal by rodičovskou dovolenou).

Trest za neúspěch v podnikání nebo nabídka druhé šance? Aktuální změna trendu v oblasti insolvence a restrukturalizace

Trest za neúspěch v podnikání nebo nabídka druhé šance? Aktuální změna trendu v oblasti insolvence a restrukturalizace Můj dnešní příspěvek bude zaměřen na nový trend v oblasti insolvenčního práva, týká se podniků, které se dostaly do úpadkové situace, do insolvence. V dnešní době sílí názor, že tyto subjekty by neměly být trestány za neúspěch v podnikání a měly by v podnikání dostávat druhou šanci. Tato myšlenka se nyní prolíná do řady norem, které se v letošním roce aktivují, a to do evropského nařízení o insolvenčním řízení a české novely insolvenčního zákona.

Kontroly nemocenské – kdo mě (ne)může kontrolovat

Kontroly nemocenské – kdo mě (ne)může kontrolovat Zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel v době prvních 14 kalendářních dnů náhradu mzdy, a to za podmínek a ve výši stanovené zákoníkem práce (§ 192). Z tohoto důvodu zákoník práce zároveň umožňuje zaměstnavatelům, aby mohli kontrolovat, zda jejich zaměstnanci dodržují režim dočasně práce neschopného zaměstnance.

Judikatura

Logování přístupů do databází osobních údajů

Také subjekty, které zpracovávají osobní údaje nezbytné pro plnění povinností podle zvláštního zákona, jsou povinny přijmout opatření podle § 13 zákona o ochraně osobních údajů, zejména pořizovat elektronické záznamy (logy), které umožní určit a ověřit, kdo, kdy a z jakého důvodu k osobním údajům přistupoval. To vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 150/2012 o pokutě udělené Generálnímu finančnímu ředitelství v souvislosti se systémem ADIS.

Regulace plavby obecní vyhláškou

Ústavní soud nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 3/17, zrušil obecně závaznou vyhlášku města Brna, která zakazovala plavbu malých plavidel na konkrétně vymezených úsecích Brněnské přehrady.

Záležitosti republikového významu v obecním územním plánu

Obec je tedy oprávněna svým územním plánem regulovat i záležitosti republikového významu, a to za stejných podmínek jako záležitosti nadmístního významu.

Poskytování právních analýz - podruhé

Dříve jsme vás informovali o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (sp.zn. 3 As 159/2015), podle něhož nelze na základě žádosti o informaci poskytnout právní analýzu, pokud to výslovně neumožňuje smlouva, na základě níž byla tato analýza zpracována. Nálezem Ústavního soudu, sp.zn. IV. ÚS 3208/16, bylo však toto rozhodnutí zrušeno.

Škodní komise jako věc veřejná

Způsobí-li zaměstnanec úřadu škodu, bývá tato skutečnost dříve, než o ní (formálně) rozhodne předseda úřadu, posuzována tzv. škodní komisí. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 1 As 120/2017, není řízení před takovou komisí čistě interní záležitostí a úřady jsou povinny na žádost poskytnout jak interní předpisy upravující chod škodní komise, tak informace o jejích členech.

Prodej obecního majetku za nižší cenu

Obec nemusí při prodeji obecního majetku vždy upřednostnit ekonomicky nejvýhodnější nabídku, konstatoval Krajský soud v Hradci králové v rozsudku č.j. 52 A 32/2016-126. Upřednostňování ekonomicky nejvýhodnějších nabídek by totiž mohlo vést k přijímání rozhodnutí, která odporují zájmům obce a jejich občanů.

Protokol vs. skutečnost

Říká se, že co je psáno, je dáno. Neplatí to však u protokolů z ústních jednání, kde skutečný ústní přednes má přednost před záznamem v protokolu.

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X