Články

Postižení účasti povinného v s.r.o., aneb exekuce na podíl dnes a kdysi - část II.

Postižení účasti povinného v s.r.o., aneb exekuce na podíl dnes a kdysi - část II. První z příspěvků věnovaných právní úpravě postižení podílu povinného ve společnosti s ručením omezeným byl zaměřen zejména na představení tohoto institutu, jeho genezi a zejména pak jeho úpravu po významné novele zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen "OSŘ") a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále také jen "EŘ"), účinné od 1. 1. 2013, včetně podmínek, za kterých se může uplatňovat. Ve druhé části bych rád představil samotný proces dražby podílu povinného od jejího zahájení, přes průběh až po důsledky v podobě zániku účasti ve společnosti. Mimo to se zaměříme také na judikaturu k nové úpravě.

Rozhovor: Kateřina Koláčková - Konference roku „NOVÝ ZÁKON - BUDIŽ SVĚTLO?“ vysvětlí změny ve veřejných zakázkách

Rozhovor: Kateřina Koláčková - Konference roku „NOVÝ ZÁKON - BUDIŽ SVĚTLO?“ vysvětlí změny ve veřejných zakázkách „Konference VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2016/2017 „NOVÝ ZÁKON - BUDIŽ SVĚTLO?“ se stala středem zájmu všech, kteří se zabývají veřejnými zakázkami, a to jak z pozice zadavatele, tak z pozice zájemců o tyto zakázky. Má za cíl všechny připravit na novinky a změny, které nás od října čekají,“ říká Kateřina Koláčková, ředitelka OTIDEA.

Postižení účasti povinného v s.r.o., aneb exekuce na podíl dnes a kdysi - část I.

Postižení účasti povinného v s.r.o., aneb exekuce na podíl dnes a kdysi - část I. Právní úprava postižení podílu povinného ve společnosti s ručením omezeným doznala s účinností od 1.1.2013 výrazných změn, a to především vložením ustanovení § 320aa a § 320ab do občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., dále jen "OSŘ"), které bylo provedeno novelou č. 396/2012 Sb.

Leasing softwaru: Střet licenčních podmínek o zákazu užití softwaru třetí osobou a podstatou leasingu

Leasing softwaru: Střet licenčních podmínek o zákazu užití softwaru třetí osobou a podstatou leasingu V praxi se lze občas setkat s požadavkem firem na financování softwarových licencí (včetně OEM licencí) v rámci pořizování nového hardwaru a softwaru, a to formou finančního či operativního leasingu. Celý problém tohoto způsobu financování nákupu softwaru spočívá ve střetu ustanovení licenčních podmínek o zákazu užití softwaru třetí osobou a podstatou leasingu, tj. vlastnictvím licence na straně leasingové společnosti a užitím softwaru jejím klientem. Software lze samozřejmě pořídit i formou úvěru, pak tento problém s licenčními podmínkami nevzniká. Uvedené závěry lze vztáhnout i na ostatní softwarové licence, pokud licenční podmínky obsahují zákaz udělování podlicencí, nájmu či přenechání softwaru k užívání třetí osobě.

Přestup hráčů a ITC Card

Přestup hráčů a ITC Card Kauza fotbalisty Lukáše Droppy je typickým případem odvětví sportovního práva, podobné spory se řeší napříč celým fotbalovým světem a vyžadují po zástupcích hráčů jisté kvality, zkušenosti a převážně rychlost z důvodu naléhavosti rozhodnutí v takovýchto sporech. Celá kauza začala ukončením kontraktu mezi klubem Pandurii Targu Jiu a jeho bývalým hráčem Lukášem Droppou. Český fotbalista se rozhodl zrušit smlouvu zasláním žádosti o ukončení z důvodu nevyplacení mzdy ve 3 po sobě jdoucích měsících.

Oznamování pasivní korupce

Oznamování pasivní korupce Nový nástroj v boji s korupcí – uplácející, který oznámí případ pasivní korupce, nemusí být za určitých podmínek potrestán. Až doposud bylo slíbení či poskytnutí úplatku trestným činem, který byly orgány činné v trestním řízení povinny vždy stíhat, a to i v případech tzv. pasivní korupce, kdy nějaká osoba slíbí či poskytne úplatek, avšak pouze proto, že o úplatek byla požádána jinou osobou (například úředníkem při vyřizování žádosti).

Ke zneužívání pracovních prostředků zaměstnavatele k soukromým účelům

Ke zneužívání pracovních prostředků zaměstnavatele k soukromým účelům Je poměrně rozšířenou praxí, že zaměstnavatel v rámci pracovněprávního vztahu poskytuje svým zaměstnancům k plnění pracovních úkolů pracovní prostředky, jako jsou např. osobní automobil, počítač, mobilní telefon apod. Obdobně rozšířenou praxí je ovšem též používání těchto pracovních prostředků zaměstnanci ke svým soukromým účelům bez souhlasu zaměstnavatele. Jakým způsobem je tudíž zaměstnavatel oprávněn nakládání s jeho pracovními prostředky kontrolovat a jakým způsobem může být zaměstnanec za eventuální porušení svých povinností postižen?

Judikatura

Ruší ÚS zákaz souběhu funkcí?

Ústavní soud zpochybnil ustálenou judikaturu zakazující souběh funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu.

Právo na poskytnutí externí právní analýzy

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 3 As 159/2015-32, nelze na žádost o informace poskytnout právní analýzu, pokud to výslovně neumožňuje smlouva, na základě níž byla tato analýza zpracována.

K podporám malého rozsahu

Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 7 As 286/2015-21 řešil otázku, zda je poskytovatel podpory malého rozsahu (dle zákona č. 215/2004 Sb.) povinen ji zapsat do centrálního registru podpor malého rozsahu i v případě, že podpora není poskytována podnikatelským subjektům.

Právo na ochranu před poskytnutím informace

Nejvyšší správní soud se zabýval možností ochrany třetí strany, pokud se správní orgán rozhodne poskytnout informace, které se této třetí strany přímo dotýkají.

Ústavní soud a restituční lhůty

Ústavní soud se nálezem pléna, sp. zn. Pl. ÚS 20/16 odklonil od zásady ex favore restitutionis (ve prospěch restituce).

Pohrůžka "vyhozením z domu" jako trestný čin

Pohrůžka jiné těžké újmy nemusí spočívat pouze v hrozbě způsobení újmy majetkové, újmy na cti, dobré pověsti, ale může směřovat i k rozvratu rodinného života a v takovém případě nepochybně i k existenční nejistotě a ztrátě jakéhokoli zázemí.

Falešné trestní oznámení a domovní prohlídka

Orgány činné v trestním řízení nemohou spoléhat na pravdivost informací uvedených v trestním oznámení a už vůbec nemohou pouze na základě neověřeného trestního oznámení provádět domovní prohlídky.

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X