Články

Intriky zaměstnavatelů: Kdy se jedná o nezákonné propuštění?

Intriky zaměstnavatelů: Kdy se jedná o nezákonné propuštění? Ukončit pracovní poměr lze podle zákoníku práce pouze stanoveným způsobem. Mezi nejčastější způsoby rozvázání pracovního poměru patří dohoda, výpověď nebo okamžité zrušení. Tyto možnosti stanovuje zákon, při jejich realizaci však musí být dodrženo několik pravidel. Ukončení pracovního poměru výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením nemusí být vždy oprávněné, proto je vhodné znát svá práva.

Efektivní řešení obchodních sporů - mediace a ti druzí

Efektivní řešení obchodních sporů - mediace a ti druzí Mým dnešním úkolem je sdělit Vám několik informací k problematice efektivity řešení obchodních sporů. Pravděpodobně nejzákladnější otázka, kterou si v oblasti tohoto relativně mladého odvětví klademe, je, co vlastně je efektivně vyřešený spor. Na tuto otázku lze odpovědět rovněž otázkou znějící „Co vlastně naši klienti chtějí?“.

Registr smluv - jistota, nebo komplikace?

Registr smluv - jistota, nebo komplikace? Ve středu 2. 12. 2015 podepsal prezident republiky zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („ZRS“). Světlo světa tak spatřil do té doby dlouho diskutovaný právní předpis, který potvrdil, že i právní svět směřuje v moderní době k naprosté digitalizaci, neboť zakládá povinnost zveřejňovat elektronicky některé typy smluv.

Aktuální výkladové problémy zákona o obchodních korporacích

Aktuální výkladové problémy zákona o obchodních korporacích Zákon o obchodních korporacích, stejně jako každý nový zákon, není nerozporný, tj. není napsán tak, že by nevyvolával výkladové problémy. Ostatně za dobu své praxe jsem se se zákonem, který by neměl výkladové problémy, nesetkal. Otázkou však je, čím byly tyto výkladové problémy způsobeny, jak lze takové výkladové problémy vyřešit či zda vůbec jsou řešitelné jinak, než novelizací zákona.

Elektronická média

Elektronická média Ke konci dvacátého století se vyvinula média, označovaná jako nová, která technologicky propojují možnosti sekundárních a terciálních médií. Jsou založena na propojování počítačů, na digitalizaci a na telekomunikačních sítích.

Povinnost uzavřít smlouvu v soukromém právu České republiky

Povinnost uzavřít smlouvu v soukromém právu České republiky Smlouva jakožto minimálně dvojstranné právní jednání vyjadřuje konsensus, dobrovolnou shodu. Subjekty se k ní uchylují s cílem zajistit své individuální zájmy, kdy právo jim říká, jakým způsobem toho docílí, však nikoli, že tento způsob musejí využít, nabízí možnost volby právně jednat nebo nejednat. Dle slov zákonodárcových smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.[1]

Současný stav ochrany oznamovatelů v Maďarsku

Současný stav ochrany oznamovatelů v Maďarsku Whistleblowing jako specifický fenomén lze z definice ztotožnit s odhalováním případů zneužívání veřejné moci nebo nekalého jednání s cílem ochránit veřejný zájem. Může se týkat čehokoliv, co negativním způsobem ovlivňuje určité spole­čenství (nebo společnost jako celek) a co by bylo v zájmu této skupiny nutno za­stavit. Nový maďarský zákon o ochraně oznamovatelů,[1] který vstoupil v platnost 1. ledna 2014, definuje whistleblowing jako jednání, které nemusí výhradně vést ke zveřejnění určitých informací, ale může také zahrnovat nahlášení konkrétního problému zodpovědné osobě.

Judikatura

Doručování místostarostovi

Kdy může za obec přebírat písemnosti určené do vlastních rukou (obci) místostarosta této obce?

Povinnost školy zajistit výuku náboženství

Žáci základní školy a jejich rodiče žalovali školu za zrušení výuky nepovinného předmětu náboženství Církve římskokatolické.

Závažnost porušení dotačních podmínek

Jak moc závažné musí být porušení dotačních podmínek, aby odůvodňovalo odvod za porušení rozpočtové kázně?

Použití odposlechů v dalších trestních řízeních

Nejvyšší soud se v usnesení sp. zn. 8 Tdo 109/2014 zabývá možností použití odposlechů v jiném trestním řízení, než v rámci něhož bylo původně nařízeno, a to mj. s ohledem na novelizaci § 88 odst. 1 trestního řádu, jenž vymezuje trestnou činnost pro kterou lze odposlechy nařídit.

Milostný vztah a vyhazov

Nejvyšší soud ČR se v lednu letošního roku v rozhodnutí 21 Cdo 4902/2014 zabýval opravdu choulostivým tématem – je možno se zaměstnancem ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením, pokud tento zaměstnanec naváže milostný poměr, se kterým zaměstnavatel nesouhlasí? A co když milencem je vedoucí obchodního partnera, na kterém de facto zaměstnavatelovo podnikání stojí? Nedopouští se tímto zamilovaný zaměstnanec porušení zásady loajality a dobrých mravů vůči zaměstnavateli?

Vyžadování stanoviska soudní cestou

Zastupitelé mají dle § 82 písm. b) mj. právo vznášet dotazy a podněty předsedům výborů, přičemž mají ze zákona právo na písemnou odpověď do 30 dnů. V případě, že se odpovědi nedočkají, často jim nepomůže ani soud.

Vadný rozhodčí nález a překážka věci rozsouzené

Nejvyšší soud usnesením sp. zn. 23 Cdo 4460/2014 rozhodl o postupu v případě, že bylo rozhodnuto vadným rozhodčím nálezem.

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X