Články

Několik poznámek ke zneužití procesního práva v civilním řízení

Několik poznámek ke zneužití procesního práva v civilním řízení Viktor Knapp definuje zneužití práva (abusus iuris) jako „chování zdánlivě dovolené, jímž má být dosaženo výsledku nedovoleného.“[1] Klíčové spojení „zdánlivě dovolené chování“ samo o sobě vzbuzuje jisté pochybnosti, neboť objektivní právo zná toliko chování dovolené, tj. podle práva, a chování nedovolené, tj. v rozporu s právem.[2] Avšak tak či onak se jedná o slovní spojení zcela odpovídající povaze věci.

Nové aspekty ochrany spotřebitele

Nové aspekty ochrany spotřebitele Téma ochrany spotřebitele a posledních trendů ochrany spotřebitele je velmi široké. Právní úprava je neuvěřitelně roztříštěná, v tuto chvíli je obsažena v celé řadě předpisů, nadto navazuje na problematiku stále se měnícího evropského práva a potřebu implementace jednotlivých evropských směrnic. Poslední novela zákona o ochraně spotřebitele je toho klasickým důkazem.

Dříve vyslovené přání – předem vyslovený (ne)souhlas s poskytnutím léčby

Dříve vyslovené přání – předem vyslovený (ne)souhlas s poskytnutím léčby Právo souhlasit či nesouhlasit s léčbou, případně způsobem léčby, je snadno vykonatelné v případě, kdy je člověk schopen se k této otázce vyjádřit. Přání se ovšem těžko prosazuje v situaci, kdy dojde ke ztrátě schopnosti člověka tento souhlas či nesouhlas vyslovit. Institut dříve vysloveného přání poskytuje možnost se k léčbě vyjádřit pro případ, že takováto situace nastane. Dříve vyslovené přání bude nepochybně sloužit zejména pro vyjádření nesouhlasu s poskytnutím léčby, tedy k jejímu odmítnutí pro budoucí případy.

Rozhovor: Michal Tomášek o brexitu - Britské soudy nebudou judikaturou SDEU vázány

Rozhovor: Michal Tomášek o brexitu - Britské soudy nebudou judikaturou SDEU vázány Rozhodnutí Británie vystoupit z Evropské unie je počátkem několikaletého vyjednávání a změn. Nejen o právních důsledcích brexitu a vyjednávacích pozicích EU a Británie, ale i o budoucí roli evropské judikatury v britském právním systému jsme si promluvili s prof. JUDr. PhDr. Michalem Tomáškem, DrSc., vedoucím Katedry evropského práva na Právnické fakultě UK v Praze.

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Dne 1. 12. 2016 nabyde účinnosti novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Největší změnou, kterou novela přináší, je nové pojetí trestní odpovědnosti právnických osob.

Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž

Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž Můj dnešní příspěvek je zčásti provokativní. V době, kdy jsem si jej připravovala, jsem ještě nevěděla, že zákon o státním zastupitelství projde vládou, a to díky zvláštnímu ustanovení, které dost dobře nechápu. Tím se rozumí zvláštní typ dohledu, který byl do nové úpravy vsunut jako jistý kompromis, který umožnil návrhu vládou projít. Poměrně dlouho jsem se snažila přijít na to, co si autor této změny pod jistým dohledem představoval. Doteď jsem na to nepřišla.

Umění v advokacii: White & Case pořádá již třetí výstavu umělecké tvorby

Umění v advokacii: White & Case pořádá již třetí výstavu umělecké tvorby Pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře White & Case pořádá v současnosti třetí výstavu současného českého umění. Již po několikáté tak podporuje kvalitní české a slovenské umělce.

Judikatura

Zveřejnění fotky zloděje na internetu

Nejvyšší správní soud se v rozsudku č.j. 3 As 118/2015-34 negativně postavil ke zveřejnění fotografie pachatele na sociální síti. Zatímco městský soud poměřoval právo vlastníka obchodu na ochranu jeho vlastnictví na jedné straně a právo pachatele trestného činu krádeže na ochranu osobních údajů na straně druhé, dle NSS zde k žádnému konfliktu nedochází a "není co poměřovat".

Rozpory ve výpovědi svědka

Svědectví nemusí nutně ztrácet na věrohodnosti, když očitý svědek nepostihne přesně vedlejší okolnosti skutkového děje, v poměru k nápadnému hlavnímu jednání obžalovaného „nezajímavé“.

K opakovaným omluvám účastníků řízení o přestupku

Správní orgány v případě opakovaných omluv účastníka řízení o přestupku z ústního jednání mohou a mají důsledněji posuzovat náležitost každé další omluvy a důležitost důvodů pro nedostavení se, řekl Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 1 As 147/2015-29. Právo obviněného na projednání přestupku v jeho přítomnosti je totiž s blížícím se dnem zániku odpovědnosti za přestupek více a více omezováno legitimním cílem, kterým je řádné projednání přestupku.

Změna kanalizačního řádu

Rozsudkem č.j. 5 As 87/2015-22 se Nejvyšší správní soud zabýval povahou kanalizačního řádu a řízením o jeho změně.

Hlukové limity pro veřejnou produkci hudby

Nejvyšší správní soud rozhodl, že se na veřejné produkce hudby nepoužije nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zrušení odvolání z funkce

V praxi se občas stane, že rozhodnutí o odvolání z funkce je pro nezákonnost zrušeno soudním rozhodnutím. Nejvyšší správní soud se v rozsudku sp. zn. 2 As 100/2015 vypořádává se situací, kdy na ryze monokratické místo odvolaného byla již jmenována jiná osoba.

Paušální náhrada nákladů u správního soudu

Nejvyšší správní soud konstatoval, že ve správním soudnictví se vyhláška č. 254/2015 Sb. o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení, nepoužije.

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X