Články

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS)

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) Mezinárodní sportovní arbitráž (anglicky: Court of Arbitration, francouzsky: Tribunal Arbitral du Sport; TAS) je mezinárodní arbitrážní orgán určený k řešení sportovních sporů. Sídlí v Lausanne, jeho jednacími místy jsou také New York a Sydney, dočasně se také jedná v pořadatelských místech olympijských her.

Nová pravidla zadávání veřejných zakázek

Nová pravidla zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) počítá s tím, že zadávací řízení zahájená před 1. říjnem budou dokončena podle stávajících pravidel zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Stejně tak případný přezkum zadávacích řízení zahájených před tímto datem bude prováděn v souladu s pravidly současného zákona.

Pět otázek pro Barboru Kubíkovou

Pět otázek pro Barboru Kubíkovou "Dlouho se nedařilo změnit právní úpravu tak, aby děti nemohly pykat za své nezodpovědné rodiče, kteří za ně nezaplatili poplatek „za komunální odpad," uvádí Michaela Kubíková, asistentka veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, která vystoupí se svou přednáškou "Místní poplatky - vybrané problémy v praxi" na dalším ročníku konference Právo ve veřejné správě.

Česká republika v investiční arbitráži: Phoenix Action a treaty shopping

Česká republika v investiční arbitráži: Phoenix Action a treaty shopping V cyklu na pokračování uvedeme několik článků věnujících se přínosu České republiky na poli investiční arbitráže. Konkrétně na několika případech s její účastí poukážeme na instituty, které dodnes formují podobu tohoto odvětví.

Stavení promlčecí lhůty v případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka

Stavení promlčecí lhůty v případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka Dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), který přinesl mnoho změn v současném civilním právu. Jednou z nich je i ustanovení § 647 o. z., které stanoví, že: „V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta běžet poté, co věřitel nebo dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li promlčecí lhůta běžet již dříve, po dobu jednání neběží.“

Daňové zvýhodnění na děti při střídavé péči rodičů

Daňové zvýhodnění na děti při střídavé péči rodičů Daňové zvýhodnění na děti je upraveno v § 35c zákona o daních z příjmů. Nárok na toto daňové zvýhodnění dokládá poplatník zaměstnavateli doklady dle §38l odst. 3 tohoto zákona.

Další novela soutěžního zákona mění pravidla pro blacklisting

Další novela soutěžního zákona mění pravidla pro blacklisting Dne 19. října 2016 nabude účinnosti zatím poslední novela[1] českého zákona o ochraně hospodářské soutěže.[2] Novela se týká hned několika oblastí – z části jde o formulační úpravy a uzákonění již existující praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), Novela nicméně přináší i některé zásadní změny přímo se dotýkající práv soutěžitelů.

Judikatura

Evidence elektronické úřední desky

Pro mnohé obce a orgány státní správy bude jistě zajímavé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 47/2016-44, podle něhož tam, kde zákon stanoví právní povinnost zveřejňovat určitou informaci či písemnost na elektronické úřední desce (zejm. při doručování veřejnou vyhláškou), je třeba v rámci úřední činnosti zajistit patřičnou dokumentaci toho, že tak bylo vskutku zákonem stanoveným způsobem učiněno.

Posouzení včasnosti e-mailového a poštovního podání

Pro počítání včasnosti podání je důležitý způsob přepravy zásilky ke správnímu orgánu. Pokud se tak děje poštou, stačí podání v den konce lhůty odeslat; pokud se tak děje elektronicky, musí podání v den konce lhůty správnímu orgánu dojít. Že se odeslání prokazuje lépe než dojití, dokládají dva judikáty Nejvyššího správního soudu...

Nečinná poslanecká sněmovna

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu může být Poslanecká sněmovna žalována, pokud je nečinná.

Ruší ÚS zákaz souběhu funkcí?

Ústavní soud zpochybnil ustálenou judikaturu zakazující souběh funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu.

Právo na poskytnutí externí právní analýzy

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 3 As 159/2015-32, nelze na žádost o informace poskytnout právní analýzu, pokud to výslovně neumožňuje smlouva, na základě níž byla tato analýza zpracována.

K podporám malého rozsahu

Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 7 As 286/2015-21 řešil otázku, zda je poskytovatel podpory malého rozsahu (dle zákona č. 215/2004 Sb.) povinen ji zapsat do centrálního registru podpor malého rozsahu i v případě, že podpora není poskytována podnikatelským subjektům.

Právo na ochranu před poskytnutím informace

Nejvyšší správní soud se zabýval možností ochrany třetí strany, pokud se správní orgán rozhodne poskytnout informace, které se této třetí strany přímo dotýkají.

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X