Články

Pět otázek pro Michala Vávru

Pět otázek pro Michala Vávru O Michalu Vávrovi, advokátovi a soudním tlumočníkovi, by se dalo říci, že se vymyká běžné právní praxi. Mimo své profesní aktivity se věnuje i moderování právnických akcí, jako jsou Karlovarské právnické dny či kongres Právní prostor. V nejbližší době bude moderovat konferenci Právo ve veřejné správě. Co ho na právu a moderování tak baví?

Forma a náležitosti pokynu zajištěného věřitele v insolvenčním řízení

Forma a náležitosti pokynu zajištěného věřitele v insolvenčním řízení Cílem tohoto příspěvku je přiblížit právní úpravu pokynu zajištěného věřitele v insolvenčním řízení směřujícímu ke zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do majetkové podstaty dlužníka.

Obsahové náležitosti výpovědi z nájmu bytu nebo domu s ohledem na specifikaci poučovací povinnosti pronajímatele

Obsahové náležitosti výpovědi z nájmu bytu nebo domu s ohledem na specifikaci poučovací povinnosti pronajímatele Dříve než se pustíme do vyjmenování těch náležitostí, které musí výpověď z nájmu bytu či domu obsahovat, aby byla ve všech ohledech platná a správná, je nutno připomenout, že z. č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) obsahuje speciální úpravu právě v souvislosti s úpravou nájmu bytu a domu.

Nový přestupkový zákon

Nový přestupkový zákon Nový přestupkový zákon (zákon č. 250/2016 Sb.) zavádí s účinností od 01.07.2017 jednotnou právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob včetně právní úpravy řízení k uplatnění této odpovědnosti.

Pět otázek pro Kamila Stupku

Pět otázek pro Kamila Stupku Kamil Stupka, jednatel dražební společnosti Dražbyprost s.r.o. a mimo jiné člen pracovní skupiny chystající novelu zákona o veřejných dražbách, promluví na téma "Veřejné dražby" na dalším ročníku konference Právo ve veřejné správě.

Právní úprava obchodní firmy drobnohledem nejnovější judikatury

Právní úprava obchodní firmy drobnohledem nejnovější judikatury V nedávné době spatřila světlo světa 2 usnesení Vrchního soudu v Praze, přesněji řečeno jeho sedmého senátu předsedy Dr. Holejšovského, která se blíže vyjadřují k otázkám zaměnitelnosti a klamavosti obchodní firmy (dále též "firma"). Obě usnesení, první ze dne 1. února 2016, sp. zn. 7 Cmo 203/2015, i druhé ze dne 22. srpna 2016, sp. zn. 7 Cmo 86/2016, mají společné to, že jimi odvolací soud potvrdil prvostupňová rozhodnutí rejstříkového soudu (Městský soud v Praze), který navrhované obchodní firmy zamítl zapsat do obchodního rejstříku, tedy navrhovatelům nevyhověl.

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS)

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) Mezinárodní sportovní arbitráž (anglicky: Court of Arbitration, francouzsky: Tribunal Arbitral du Sport; TAS) je mezinárodní arbitrážní orgán určený k řešení sportovních sporů. Sídlí v Lausanne, jeho jednacími místy jsou také New York a Sydney, dočasně se také jedná v pořadatelských místech olympijských her.

Judikatura

Evidence elektronické úřední desky

Pro mnohé obce a orgány státní správy bude jistě zajímavé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 47/2016-44, podle něhož tam, kde zákon stanoví právní povinnost zveřejňovat určitou informaci či písemnost na elektronické úřední desce (zejm. při doručování veřejnou vyhláškou), je třeba v rámci úřední činnosti zajistit patřičnou dokumentaci toho, že tak bylo vskutku zákonem stanoveným způsobem učiněno.

Posouzení včasnosti e-mailového a poštovního podání

Pro počítání včasnosti podání je důležitý způsob přepravy zásilky ke správnímu orgánu. Pokud se tak děje poštou, stačí podání v den konce lhůty odeslat; pokud se tak děje elektronicky, musí podání v den konce lhůty správnímu orgánu dojít. Že se odeslání prokazuje lépe než dojití, dokládají dva judikáty Nejvyššího správního soudu...

Nečinná poslanecká sněmovna

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu může být Poslanecká sněmovna žalována, pokud je nečinná.

Ruší ÚS zákaz souběhu funkcí?

Ústavní soud zpochybnil ustálenou judikaturu zakazující souběh funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu.

Právo na poskytnutí externí právní analýzy

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 3 As 159/2015-32, nelze na žádost o informace poskytnout právní analýzu, pokud to výslovně neumožňuje smlouva, na základě níž byla tato analýza zpracována.

K podporám malého rozsahu

Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 7 As 286/2015-21 řešil otázku, zda je poskytovatel podpory malého rozsahu (dle zákona č. 215/2004 Sb.) povinen ji zapsat do centrálního registru podpor malého rozsahu i v případě, že podpora není poskytována podnikatelským subjektům.

Právo na ochranu před poskytnutím informace

Nejvyšší správní soud se zabýval možností ochrany třetí strany, pokud se správní orgán rozhodne poskytnout informace, které se této třetí strany přímo dotýkají.

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X