Okamžité zrušení a projednání absence s odbory

(Ne)platnost okamžitého zrušení a nutnost projednání absence v práci s odbory Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 476/2015 věnoval otázce platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru daného zaměstnanci z důvodu neomluvené absence v práci. Mimo jiné v odůvodnění svého rozhodnutí upozornil na změnu zákoníku práce, účinnou od 1. 1. 2012, která zásadně ovlivnila v této věci dosavadní judikaturu. Do 31. 12. 2011 totiž jednání zaměstnavatele, který sám shledal absenci zaměstnance v práci jako neomluvenou, tj. bez předchozího souhlasu odborové organizace, mělo neblahé důsledky na platnost okamžitého zrušení daného zaměstnanci z tohoto důvodu. ...celý článek

okamžité zrušení pracovního poměru

Ruší ÚS zákaz souběhu funkcí?

Ruší Ústavní soud zákaz souběhu funkcí? Ústavní soud zpochybnil ustálenou judikaturu zakazující souběh funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu. ...celý článek

souběh funkcí

Milostný vztah a vyhazov

Je navázání milostného vztahu v zaměstnání důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru? Nejvyšší soud ČR se v lednu letošního roku v rozhodnutí 21 Cdo 4902/2014 zabýval opravdu choulostivým tématem – je možno se zaměstnancem ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením, pokud tento zaměstnanec naváže milostný poměr, se kterým zaměstnavatel nesouhlasí? A co když milencem je vedoucí obchodního partnera, na kterém de facto zaměstnavatelovo podnikání stojí? Nedopouští se tímto zamilovaný zaměstnanec porušení zásady loajality a dobrých mravů vůči zaměstnavateli? ...celý článek

okamžité zrušení pracovního poměru

Pracovní úraz a tabulkové odškodnění

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovního úrazu Ústavní soud vydal dne 16. 2. 2016 nález IV. ÚS 3122/2015, v němž vyslovil názor, že při stanovení výše odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovního úrazu mají soudy rozhodovat o navýšení tak, aby výsledná částka odškodnění co nejvíce odpovídala okolnostem konkrétní věci a skutečným následkům, které poškozený utrpěl v důsledku pracovního úrazu. ...celý článek

ústavní soud odškodné

Pohnutka při výpovědi pro nadbytečnost

Význam pohnutky zaměstnavatele při výpovědi z organizačních důvodů dle § 52 písm. c) zákoníku práce Nejvyšší soud ČR vyslovil v rozsudku ze dne 16. 11. 2015 ve věci sp. zn. 21 Cdo 1494/2014 velice zajímavý názor týkající se pohnutky zaměstnavatele při výpovědi z organizačních důvodů ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce – samotné jednání zaměstnavatele, které od počátku sledovalo cíl „odchod zaměstnance“ nelze považovat za rozporné s dobrými mravy. ...celý článek

výpověď pro nadbytečnost

Výklad pojmu „pracovní doba“ dle ESD

Rozsudek Soudního dvora EU týkající se výkladu pojmu „pracovní doba“ Dne 10. září 2015 rozhodl Soudní dvůr EU ve věci C-266/14 o předběžné otázce týkající se výkladu pojmu „pracovní doba“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby („Směrnice“). ...celý článek

pracovní doba

Rozhodné období pro podporu v nezaměstnanosti

Rozhodné období pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 55/13 dne 12. května 2015 Ústavní soud potvrdil ústavnost délky rozhodného období pro posuzování vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti. ...celý článek

nezaměstnanost

Šikanózní přidělování práce

Šikanózní způsob výkonu práva zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce šikanózního způsobu výkonu práva zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci ...celý článek

zneužití práva

Průměrný výdělek a nemoc z povolání

Průměrný výdělek zaměstnance, který vykonává podnikatelskou činnost a je u něj zjištěna nemoc z povolání Jak se zjišťuje průměrný výdělek zaměstnance, který vykonává podnikatelskou činnost, pro potřeby náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti? ...celý článek

náhrada škody nemocenské pojištění

Nevyčerpaná dovolená po smrti zaměstnance

Nevyčerpaná dovolená musí být proplacena i po smrti zaměstnance V soudním procesu mezi Gülay Bollacke a K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG vyvstala otázka, zda je možné požadovat proplacení nevyčerpané dovolené i po smrti zaměstnance, i když zaměstnanec o čerpání dovolené za svého života nepožádal. ...celý článek

nevyčerpaná dovolená

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X