Zástupci podnikatele, rozsah jejich zástupčích oprávnění, následky překročení

Zástupci podnikatele, rozsah jejich zástupčích oprávnění, následky překročení Má pozornost bude věnována třem zástupcům podnikatele – vedoucímu odštěpného závodu, prokuristovi a osobě pověřené určitou činností při provozu závodu. ...celý článek

zastoupení prokurista podnikatel vedoucí odštěpného závodu

Náhrada škody z protisoutěžního jednánínový zákon ulehčí situaci poškozeným a ochrání žadatele o leniency

Náhrada škody z protisoutěžního jednání – nový zákon ulehčí situaci poškozeným a ochrání žadatele o leniency V prosinci 2014 vstoupila v platnost směrnice 2014/104/EU upravující některé otázky náhrady škody vzniklé protisoutěžním jednáním, a to kartely a zneužitím dominantního postavení. Účelem směrnice je zejména ulehčit pozici poškozených před soudem, ale též ochránit podniky, které poskytnou soutěžním úřadům účinnou součinnost při odhalování kartelů. Tato směrnice měla být implementována do 27. 12. 2016. ...celý článek

směrnice soutěžní právo

Krajský soud v Brně odmítl rybářské výpravy ÚOHS

Krajský soud v Brně odmítl rybářské výpravy ÚOHS Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 29. 5. 2017 zrušil rekordní pokutu ve výši 1.659.993.000 Kč, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil v roce 2016 za tzv. velký stavební kartel. Stalo se tak z procesních důvodů, když soud konstatoval opakované překročení pravomocí ÚOHS při neohlášených místních šetřeních, čehož důsledkem je nezákonnost takto získaných důkazů, na kterých ÚOHS stavěl celý svůj případ. V tomto příspěvku stručně přiblížíme genezi případu, důvody, které soud vedly ke zrušení rozhodnutí ÚOHS, a zhodnotíme význam rozsudku do budoucna. ...celý článek

judikatura Úřad pro ochranu hospodářské soutěže soutěžní právo

Změny insolvenčního zákona k 1. červenci 2017

Změny insolvenčního zákona k 1. červenci 2017 Novela insolvenčního zákona (IZ), (zákon č. 64/2017), opět označovaná jako „velká“ novela, vstupuje v účinnost 1. července 2017. Změny vyjasňují mezinárodní a místní příslušnost insolvenčních soudů, upravena je domněnka o platební schopnosti, nová pravidla platí pro podávání neopodstatněných, šikanózních insolvenčních návrhů a pro řízení o oddlužení. ...celý článek

insolvenční zákon insolvenční řízení insolvence

Výklad podmínky bezúhonnosti jako předpokladu k provozování živnosti

Výklad podmínky bezúhonnosti jako předpokladu k provozování živnosti Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) stanovuje k provozování živnosti pouze dvě všeobecné podmínky. První z nich je představována plnou svéprávností, kterou je možné nahradit přivolením soudu, a druhou z nich tvoří tzv. podmínka bezúhonnosti. ...celý článek

judikatura bezúhonnost živnostenské oprávnění živnostenský zákon

První rozhodnutí ÚOHS ve věci narušení soutěže orgánem veřejné správy aneb § 19a ZOHS žije

První rozhodnutí ÚOHS ve věci narušení soutěže orgánem veřejné správy aneb § 19a ZOHS žije Koncem roku 2016 vydal ÚOHS první rozhodnutí podle § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže, který zakazuje narušování soutěže orgány veřejné správy. V příspěvku tento případ přiblížíme a zodpovíme též otázku, na která jednání (z hlediska substantivního i z hlediska formy) může toto ustanovení dopadat. ...celý článek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže hospodářská soutěž

Věřitelé zajištěných podmíněných a budoucích pohledávek získají větší jistotu

Věřitelé zajištěných podmíněných a budoucích pohledávek získají větší jistotu Prezident republiky podepsal 14. února 2017 rozsáhlou novelu insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení, od zajištění podmíněných pohledávek (včetně bankovních záruk), přes posouzení platební neschopnosti firem a insolvenčních návrhů, až po oddlužení. Novela, jejíž ambicí má být mimo jiné i lepší ochrana firem proti šikanózním návrhům věřitelů nebo vyjasnění, kdy je vlastně podnik v úpadku, bude účinná počátkem čtvrtého měsíce po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů a ovlivní tak průběh insolvenčního řízení zřejmě už od 1. července 2017. ...celý článek

novela zákona insolvenční zákon insolvence

Aktuality ze soutěžního práva

Aktuality ze soutěžního práva V následujícím příspěvku jsou shrnuty nejzásadnější novinky z oblasti soutěžního práva z poslední doby. ...celý článek

hospodářská soutěž soutěžní právo evropské soutěžní právo

Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce

Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce Pojem „péče řádného hospodáře“ je patrně jednou z prvních asociací, která se většině členů odborné veřejností vybaví v souvislosti s vymezením práv a povinností členů statutárních orgánů. Takovému myšlenkovému pochodu se nelze ani v nejmenším divit; je to právě tento institut, který představuje standard péče, jež je statutární orgán povinen zachovávat. Ani tomuto institutu, resp. jeho souvislosti s ostatními instituty, se nevyhnuly změny spojené s rekodifikací soukromého práva. Jedna z těchto změn bude i tématem následujícího článku. ...celý článek

statutární orgán péče řádného hospodáře

Je společník korporace skutečným vlastníkem nebo pouze správcem své společnosti?

Je společník korporace skutečným vlastníkem nebo pouze správcem své společnosti? České soudy standardně rozhodují tak, že se může jediný jednatel společnosti s ručením omezeným, který je zároveň i jediným společníkem této společnosti, dopustit trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, a to s ohledem na oddělení majetku obchodní společnosti od majetku jejího jediného společníka. ...celý článek

správa cizího majetku jednočlenná společnost

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X