Spory z veřejnoprávních smluv

Spory z veřejnoprávních smluv Definici "sporu z veřejnoprávní smlouvy" podává rozšířený senát Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu v usnesení č.j. Konf 10/2015-11. ...celý článek

veřejnoprávní smlouvy

Sankční zvýšení místního poplatku

Sankční zvýšení místního poplatku Zákon o místních poplatcích stanoví pravomoc obce zvýšit včas nezaplacený místní poplatek až na trojnásobek, ale nestanoví žádná kritéria, kterými má obec toto zvýšení odůvodnit. Je tedy třeba počítat s tím, že odůvodnění sankčního zvýšení místního poplatku může být předmětem soudního přezkumu... ...celý článek

místní poplatky

Závaznost předběžného odhadu prokazatelné ztráty

Závaznost předběžného odhadu prokazatelné ztráty Předběžný odhad prokazatelné ztráty uvedený ve smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě představuje maximální hranici úhrady nákladů dopravci. ...celý článek

veřejná zakázka

K podporám malého rozsahu

K podporám malého rozsahu Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 7 As 286/2015-21 řešil otázku, zda je poskytovatel podpory malého rozsahu (dle zákona č. 215/2004 Sb.) povinen ji zapsat do centrálního registru podpor malého rozsahu i v případě, že podpora není poskytována podnikatelským subjektům. ...celý článek

veřejná podpora

Závažnost porušení dotačních podmínek

Závažnost porušení dotačních podmínek Jak moc závažné musí být porušení dotačních podmínek, aby odůvodňovalo odvod za porušení rozpočtové kázně? ...celý článek

dotace

Soudní přezkum rozhodnutí o dotaci

Negativní rozhodnutí o dotaci jsou soudně přezkoumatelná Podle zákona o rozpočtových pravidlech se na rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci nevztahují předpisy o správním řízení a není přípustný jejich soudní přezkum. Některé soudy byly dosud toho názoru, že se toto ustanovení vztahuje i na rozhodnutí o neposkytnutí dotace, což však Nejvyšší správní soud vyvrací rozsudkem č. j. 9 Ads 83/2014-46. ...celý článek

dotace státní příspěvek

Výroba dle zákona o spotřebních daních

Pojem výroba pro účely zákona o spotřebních daních Je výrobou i neúmyslné znečištění benzínu naftou? ...celý článek

spotřební daň

Zpochybnění doručenky

Zpochybnění doručenky Pochybnostmi o podpisu doručovatelky na doručence se musel zabývat Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 8 Afs 153/2014 ...celý článek

doručování fikce doručení

Cena sjednaná mezi spojenými osobami a daň z příjmů

Cena sjednaná mezi spojenými osobami a daň z příjmů Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Afs 176/2014 se zabývá tím, jakým způsobem je třeba pro potřeby stanovení daně z příjmů doložit rozdíl mezi sjednanou cenou a tržní cenou v případech transakcí mezi spojenými osobami. ...celý článek

daň z příjmů

Provoz vozidla

Provoz vozidla Je v provozu vozidlo zaklíněné v kolejišti, které tam jeho řidič zanechal s úmyslem dále jej neprovozovat? ...celý článek

odpovědnost za škodu

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X