Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce

Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce Pojem „péče řádného hospodáře“ je patrně jednou z prvních asociací, která se většině členů odborné veřejností vybaví v souvislosti s vymezením práv a povinností členů statutárních orgánů. Takovému myšlenkovému pochodu se nelze ani v nejmenším divit; je to právě tento institut, který představuje standard péče, jež je statutární orgán povinen zachovávat. Ani tomuto institutu, resp. jeho souvislosti s ostatními instituty, se nevyhnuly změny spojené s rekodifikací soukromého práva. Jedna z těchto změn bude i tématem následujícího článku. ...celý článek

statutární orgán péče řádného hospodáře

Střet insolvence s exekucí

Střet insolvence s exekucí Autorka se zaměřuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3182/2014, který konstatoval, že § 5 písm. a) a b) insolvenčního zákona a § 46 odst. 7 exekučního řádu jsou konkurenčními ustanoveními, přičemž zasáhl do ústavně zaručených práv soudního exekutora, a to do práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Porušení tohoto práva spatřuje autorka v tom, že soudní exekutor je stavěn do pozice běžného věřitele, aniž by byla vzata v úvahu specifičnost jeho postavení a činnosti či povaha nákladů. ...celý článek

exekuce insolvenční řízení insolvence

Nezávislost soudního exekutora a jeho odměna

Nezávislost soudního exekutora a jeho odměna Cílem je porovnat rozdílné vnímání postavení soudních exekutorů a soudců v nálezech Ústavního soudu. Toto srovnání má smysl s ohledem na skutečnost, že na soudního exekutora je delegována státní moc příslušející jinak soudům. Pokud totiž existují ústavní limity mající za cíl chránit např. nezávislost moci soudní, měla by být tatáž kritéria pro posuzování ústavních limitů použita i vůči soudním exekutorům, když § 2 exekučního řádu stanoví, že exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. ...celý článek

judikatura soudní exekutor

Přeshraniční vymáhání výživného v EU

Přeshraniční vymáhání výživného v EU Stať pojednává o možnosti nařízení exekuce u rozhodnutí, které se dají subsumovat pod Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. Nařízení rozděluje rozhodnutí na dvě skupiny. Do první patří rozhodnutí, která byla vydána v jakémkoliv členském státě EU a tento stát je zároveň signatářem Haagského protokolu. Druhou možností je situace, kdy rozhodnutí vydal členský stát EU, který však není signatářem Haagského protokolu. ...celý článek

evropská unie vymáhání pohledávek výživné

Rozhovor: Pavla FučíkováVěřím v českou justici

Rozhovor: Pavla Fučíková - Věřím v českou justici O nedávném snížení exekutorského tarifu a připravované ústavní stížnosti byla řeč s Mgr. Pavlou Fučíkovou, prezidentkou Exekutorské komory České republiky a soudní exekutorkou v Ostravě. ...celý článek

rozhovor exekutorská komora čr exekuční tarif

Budoucnost soudního exekutora

Budoucnost soudního exekutora Dobře organizovaný systém vymáhání neuhrazených faktur má zásadní význam v postupu proti neplacení pohledávek, které ekonomiku zatěžuje. Exekuční vymáhání pohledávek je jedním z nástrojů, které se uplatňují v závěrečné fázi právního vymáhání takových dluhů. ...celý článek

exekuce soudní exekutor evropa

Zásadní reforma exekučního práva na Slovensku zavádějící místní příslušnost jako vzorový příklad pro ČR

Zásadní reforma exekučního práva na Slovensku zavádějící místní příslušnost jako vzorový příklad pro ČR Slovenský parlament přijal významnou novelu Exekučného poriadku – po 21 letech skončí na Slovensku najímaní exekutorů oprávněným. Tak, jak je obvyklé ve zbytku Evropy, exekuce proti témuž povinnému od dubna povede vždy jeden jediný místně příslušný exekutor. ...celý článek

exekuce exekutorská komora čr

Nová tarifní vyhláška ničemu neprospěje a navíc ohrožuje vymahatelnost práva

Nová tarifní vyhláška ničemu neprospěje a navíc ohrožuje vymahatelnost práva Ministr spravedlnosti před Vánoci podepsal tarifní vyhlášku určující odměny soudních exekutorů navzdory odborným připomínkám mnoha institucí včetně Exekutorské komory. Tento bohorovný přístup ministra výstižně ilustruje celou cestu schvalování tarifní vyhlášky. ...celý článek

exekutorská komora čr exekuční tarif

Je právní úprava fikce uznání nároku a rozsudku pro uznání skutečně tak přísná?

Je právní úprava fikce uznání nároku a rozsudku pro uznání skutečně tak přísná? Pokud obecný soud vyzve žalovaného výzvou podle § 114b o.s.ř., aby se vyjádřil k žalobě, a žalovaný tak bez vážného důvodu neučiní[1] rozhodne soud rozsudkem pro uznání. Tímto způsobem soudy postupují již téměř šestnáct let. Ačkoliv rozsudků pro uznání byly vydány již stovky tisíc, donedávna neexistoval jednotný pohled na situace, kdy žalovaný kvalifikovanou výzvu nesplnil z objektivně ospravedlnitelného důvodu nebo se sice k žalobě se ve stanovené lhůtě vyjádřil tak, že ji odmítá, avšak své stanovisko náležitě neodůvodnil a na podporu svých tvrzení neoznačil příslušné důkazy. Touto problematikou, jakož i ústavní konformitou rozsudku pro uznání z důvodu nesplnění výzvy podle § 114b o.s.ř. obecně, se v průběhu roku 2016 opakovaně zabýval Ústavní soud a vydal několik zásadních rozhodnutí, na která chtějí autoři tohoto článku upozornit. ...celý článek

fikce rozsudek fikce uznání nároku fikce uznání rozsudku

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti V zájmu sjednocení rozhodování soudů zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky stanovisko ke zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti. ...celý článek

nejvyšší soud výživné

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X