Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti V zájmu sjednocení rozhodování soudů zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky stanovisko ke zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti. ...celý článek

nejvyšší soud výživné

Fikce uznání nároku – příliš tvrdý trest pro žalovaného?

Fikce uznání nároku – příliš tvrdý trest pro žalovaného? Dne 1. 1. 2017 oslavilo šestnácté narozeniny ustanovení § 114b občanského soudního řádu, které do civilně-procesního předpisu přinesla takzvaná velká novela o. s. ř. (zákon č. 30/2000 Sb. účinný od 1. 1. 2001) a které zavedlo dva „revoluční“ procesní instituty: takzvanou kvalifikovanou výzvu k vyjádření k žalobě (§ 114b odst. 1 o. s. ř.) a ve vztahu k žalovanému sankční fikci uznání nároku (§ 114b odst. 5 o. s. ř.). ...celý článek

judikatura fikce uznání nároku kvalifikovaná výzva

Určovací žaloba: co dělat, když zápis v katastru neodpovídá skutečnosti

Určovací žaloba: co dělat, když zápis v katastru neodpovídá skutečnosti U práv zapisovaných do katastru nemovitostí zpravidla předpokládáme, že jsou zapsána podle skutečného stavu. V praxi je však možné se setkat se s řadou případů, kdy osoba zapsaná v katastru nemovitostí ve skutečnosti není vlastníkem dané nemovitosti nebo kdy katastr obsahuje chybný údaj ohledně věcného břemene. Jak v takových případech postupovat? ...celý článek

katastr nemovitostí určovací žaloba

Dlužníci pozor. Prohlášení konkursu na majetek vašeho věřitele má zásadní důsledky pro plnění dluhu

Dlužníci pozor. Prohlášení konkursu na majetek vašeho věřitele má zásadní důsledky pro plnění dluhu Nenápadné ustanovení insolvenčního zákona může značně zkomplikovat život řadě dlužníků. Pokud totiž po prohlášení konkursu na majetek osoby, která je jejich věřitelem, plní tomuto věřiteli a plnění se nedostane do majetkové podstaty, nezprošťují se tímto plněním svého závazku. Jinými slovy, dluh není splněn, není-li o plnění obohacena majetková podstata. Může se tak stát, že po nich bude insolvenční správce dluh úspěšně (znovu) vymáhat. ...celý článek

insolvenční zákon dlužník konkurz insolvence

Efektivní a transparentní zpeněžení majetku - veřejná dražba dle zákona č. 26/2000 Sb.

Efektivní a transparentní zpeněžení majetku - veřejná dražba dle zákona č. 26/2000 Sb. Proč jít cestou zpeněžení veřejnou dražbou, když je navrhovatelem dražby orgán státní správy či obec. ...celý článek

konference právo ve veřejné správě dražba veřejná dražba

Nařízení eIDAS konečně adaptováno do českého práva, zákon o elektronickém podpisu končí

Nařízení eIDAS konečně adaptováno do českého práva, zákon o elektronickém podpisu končí Nové a dlouho očekávané nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, označované zkráceně jako eIDAS („Nařízení“), přineslo bez velké pozornosti veřejnosti a médií od 1. července 2016 zásadní proměnu zejména v oblasti elektronické identifikace a autentizace. ...celý článek

elektronický podpis nařízení eIDAS

Budoucnost insolvenčního rejstříku

Budoucnost insolvenčního rejstříku České insolvenční řízení patří k těm, které jsou z hlediska povinného sdělování informací opravdu velmi transparentní. Jak je asi vcelku známo, insolvenční zákon spolu s dalšími předpisy dohromady zajišťuje velmi široké informování zainteresované i nezainteresované veřejnosti o každém insolvenčním řízení v zemi. ...celý článek

insolvenční řízení veřejný rejstřík

Absence předžalobní výzvy a (přesto) přiznané náklady řízení

Absence předžalobní výzvy a (přesto) přiznané náklady řízení Již čtvrtým rokem má žalobce, který chce dosáhnout na náhradu nákladů řízení, povinnost zaslat žalovanému nejméně sedm dní před podáním žaloby tzv. předžalobní výzvu. V ní by měl dlužníka kvalifikovaně vyzvat k plnění – sdělit mu, co po něm žádá, z jakého titulu a v jaké výši. Uvedenou podmínku přiznání nákladů řízení procesně úspěšnému žalobci obsahuje ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“). Dnes již ustálená judikatorní praxe však zákonné pravidlo značně relativizuje. ...celý článek

občanské soudní řízení náklady řízení náhrada nákladů předžalobní výzva

Postižení účasti povinného v s.r.o., aneb exekuce na podíl dnes a kdysi - část II.

Postižení účasti povinného v s.r.o., aneb exekuce na podíl dnes a kdysi - část II. První z příspěvků věnovaných právní úpravě postižení podílu povinného ve společnosti s ručením omezeným byl zaměřen zejména na představení tohoto institutu, jeho genezi a zejména pak jeho úpravu po významné novele zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen "OSŘ") a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále také jen "EŘ"), účinné od 1. 1. 2013, včetně podmínek, za kterých se může uplatňovat. Ve druhé části bych rád představil samotný proces dražby podílu povinného od jejího zahájení, přes průběh až po důsledky v podobě zániku účasti ve společnosti. Mimo to se zaměříme také na judikaturu k nové úpravě. ...celý článek

exekuce podíl společnost s ručením omezeným

Postižení účasti povinného v s.r.o., aneb exekuce na podíl dnes a kdysi - část I.

Postižení účasti povinného v s.r.o., aneb exekuce na podíl dnes a kdysi - část I. Právní úprava postižení podílu povinného ve společnosti s ručením omezeným doznala s účinností od 1.1.2013 výrazných změn, a to především vložením ustanovení § 320aa a § 320ab do občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., dále jen "OSŘ"), které bylo provedeno novelou č. 396/2012 Sb. ...celý článek

exekuce podíl společnost s ručením omezeným

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X