Příspěvky autora

Mgr. Ondřej Tejnský

Mgr. Ondřej Tejnský

associate, bnt attorneys-at-law s. r. o.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato aneb kde jsou hranice oprávněné kritiky zaměstnavatele?

Na pozadí sporu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru formuloval Nejvyšší soud ČR kritéria přípustné kritiky zaměstnavatele zaměstnancem. Jejich nesplnění může založit porušení povinnosti nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. ...celý článek

SICAV ve světle novely ZISIF

K 1. červnu nabyla účinnosti novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která do světa investičních fondů přináší několik zajímavých novinek. Příspěvek se koncentruje na změny, které se dotknou akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV. ...celý článek

Nový zákon o registru smluv

Dne 1. července 2016 vstoupí v účinnost zákon o registru smluv, jehož účelem je rozšíření okruhu osob a institucí, které se prostřednictvím povinného uveřejňování písemně uzavíraných smluv, jejichž stranou bude některý z povinných subjektů, budou moci podílet na veřejné, byť pouze neformální, kontrole odpovědného a transparentního nakládání s veřejnými prostředky. ...celý článek

Zajišťovací převod práva vyhovuje zájmu věřitele na lepší jistotu a snazší uspokojení

Podstatou zajišťovacího převodu práva dle § 2040 an. nového občanského zákoníku je, že dlužník nebo třetí osoba převede za účelem zajištění dluhu své právo (i vlastnické) věřiteli. Typickým znakem tohoto institutu je podmíněnost a dočasnost, neboť se zpravidla jedná o převod práva s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn. ...celý článek

Systém vnitřních zásad dle AML

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tradičně označovaný jako zákon proti praní špinavých peněz; pozn. red: též AML zákon), který je jedním z důlěžitých nástrojů v boji proti praní špinavých peněz, ukládá osobám vymezeným v § 2 daného zákona řadu povinností. ...celý článek