Disciplinární řízení versus neuspokojivé výsledky – prakticky, v judikatuře a s workshopem
26.02.2019 - 26.02.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 14.00 hod.

Disciplinární řízení versus neuspokojivé výsledky – prakticky, v judikatuře a s workshopem

V prakticky laděném semináři společně s Natašou Randlovou prodiskutujete tipy, jak v daném případě rozpoznat intenzitu porušení pracovních povinností, povíme si, jaký úkon je třeba udělat v jaké lhůtě, probereme tajemství doručování v pracovním právu a postupně se dostaneme až k momentu, kdy už zaměstnavateli podle práva nic nehrozí. V průběhu této části si mimo jiné sami v rámci workshopu vyzkoušíte řešit situace z praxe – např. opravit chybné upozornění na konkrétní porušení povinností, včetně zhodnocení jeho intenzity nebo předat zaměstnanci výpověď tím správným způsobem.

Pořadatelé

Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
27.02.2019 - 27.02.2019 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku

Výklad se soustředí na podrobné představení právních pravidel, které regulují splnění závazku – kdo má komu plnit, v jakém čase, na jakém místě, jakým způsobem. Vše je ukázáno na praktických případech a dokumentováno soudními rozhodnutími.

V další části semináře je stejným způsobem představena problematika započtení nebo odstoupení od smlouvy a dalších (méně častých) způsobů zániku závazku. Zdůrazněny jsou vždy změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Pořadatelé

Aktuální pracovněprávní judikatura. Klíčová rozhodnutí Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu v roce 2018
05.03.2019 - 05.03.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Aktuální pracovněprávní judikatura. Klíčová rozhodnutí Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu v roce 2018

Na tomto školení se seznámíte s klíčovou aktuální pracovněprávní judikaturou ke všem hlavním institutům pracovního práva. Prostor bude věnován otázkám nejpalčivějším, tedy zejména skončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení, dohoda, odvolání z vedoucího místa, uplynutí doby určité), odpovědnosti za škodu a pracovním úrazům, odměňování, pracovní pohotovosti, tajným nahrávkám, švarcsystému, souběhu funkcí atd.

Pořadatelé

Popěrné úkony insolvenčního správce a dlužníka a podmínky pro povolení a schválení oddlužení, zejména podle nové právní úpravy
06.03.2019 - 06.03.2019 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, 621 00 Brno, 9.00 - 13.00 hod.

Popěrné úkony insolvenčního správce a dlužníka a podmínky pro povolení a schválení oddlužení, zejména podle nové právní úpravy

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, která promluví na téma Popěrné úkony insolvenčního správce a dlužníka a podmínky pro povolení a schválení oddlužení, zejména podle nové právní úpravy. Přednáška zohlední novelu insolvenčního zákona projednávanou jako sněmovní tisk 71/9, jejíž účinnost se očekává v první polovině roku 2019.

Přihlaste se do 13. února 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy pohledem práva
12.03.2019 - 12.03.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy pohledem práva

Diskriminace i nerovné zacházení mají celou řadu podob a v praxi jdou často ruku v ruce s pojmy jako obtěžování, bossing nebo mobbing. V rámci školení vám Nataša Randlová a Anežka Petrová představí praktického průvodce modelovou situací, kdy na personální oddělení zaměstnavatele přijde zaměstnanec s tím, že je v práci šikanován. Krok po kroku projdete všechna opatření, která by měl zaměstnavatel v danou chvíli přijmout, aby předešel soudní dohře a celou situaci napravil. 

Pořadatelé

Obchodněprávní minimum: Všechno, co potřebujete vědět o smlouvách a základech fungování společnosti.
13.03.2019 - 13.03.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Obchodněprávní minimum: Všechno, co potřebujete vědět o smlouvách a základech fungování společnosti.

Ať už máte uzavírat nájemní smlouvu k zajištění prostor pro fungování Vaší společnosti, anebo vyjednávat důležitý kontrakt na dodávku zboží či služeb, je třeba dobře vědět, jakým způsobem se taková smlouva uzavírá, co by taková kupní smlouva, smlouva o dílo či licenční smlouva měla obsahovat a kdo je oprávněn ji za Vaši společnost podepsat. Přesně z tohoto důvodu jsme si pro Vás připravili naše školení na téma obchodněprávního minima.

Pořadatelé

Popěrné úkony insolvenčního správce a dlužníka a podmínky pro povolení a schválení oddlužení, zejména podle nové právní úpravy
14.03.2019 - 14.03.2019 Hotel Troja, Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8, 9.00 - 13.00 hod.

Popěrné úkony insolvenčního správce a dlužníka a podmínky pro povolení a schválení oddlužení, zejména podle nové právní úpravy

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, která promluví na téma Popěrné úkony insolvenčního správce a dlužníka a podmínky pro povolení a schválení oddlužení, zejména podle nové právní úpravy. Přednáška zohlední novelu insolvenčního zákona projednávanou jako sněmovní tisk 71/9, jejíž účinnost se očekává v první polovině roku 2019.

Přihlaste se do 13. února 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
21.03.2019 - 21.03.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení. Naši lektoři s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů. Žádná nová teorie nebo přednáška a pasivní poslech – pouze praktická cvičení a řešení Vašich pracovněprávních problémů – sami si určíte, co potřebujete důkladněji probrat!

Pořadatelé

Vybrané otázky v oddlužení, judikatura v oddlužení a incidenčních sporech a náhled připravované novely insolvenčního zákona
28.03.2019 - 28.03.2019 Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem, 9.00 - 16.00 hod.

Vybrané otázky v oddlužení, judikatura v oddlužení a incidenčních sporech a náhled připravované novely insolvenčního zákona

V rámci semináře se budou zástupci Krajského soudu v Ústí nad Labem, JUDr. Jaroslava Mištová a Mgr. Jáchym Oswald, zabývat vybranými otázkami v oddlužení a zodpoví dotazy, které obdrží od samotných insolvenčních správců. Dalším bodem, kterému se budou věnovat, bude aktuální judikatura v oddlužení a incidenčních sporech. Pro posluchače si také připraví náhled do připravované novely insolvenčního zákona.

Přihlaste se do 7. března 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Insolvenční minimum
02.04.2019 - 02.04.2019 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, 621 00 Brno, 9.00 - 16.00 hod

Insolvenční minimum

V průběhu semináře se seznámíte se základy právní úpravy insolvenčního řízení. Budou vysvětleny podmínky úpadku a hrozícího úpadku. Probrány budou náležitosti insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení a rozhodování insolvenčního soudu o těchto návrzích. Seznámíte se se způsoby řešení úpadku dlužníka s důrazem na konkurz a oddlužení. Zvláštní pozornost bude věnována otázce přihlášek pohledávek věřitelů a jejich právům a povinnostem v insolvenčním řízení a stejně tak povinnostem insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení a jejich specifikům v rámci jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka.

Přihlaste se do 12. března 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Pracovnělékařské služby – rok po novele
02.04.2019 - 02.04.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00

Pracovnělékařské služby – rok po novele

Na tomto školení se budeme věnovat zdraví zaměstnanců – a to skutečně důkladně! Na podzim roku 2017 došlo v oblasti pracovnělékařských služeb k velkým změnám, které se postupně projevují v praxi. V některých případech novela napravila předchozí neutěšený stav, ale jak to tak bývá, přinesla některé zcela nové problémy. V rámci jednotlivých probíraných oblastí PLS se proto budeme soustředit na tyto novinky a jejich zavedení do praxe. Největší prostor bude věnován Lékařským posudkům.

Pořadatelé

Nábor zaměstnanců, spolupráce s agenturami a práce cizinců. Pohledem pracovního práva a GDPR
09.04.2019 - 09.04.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Nábor zaměstnanců, spolupráce s agenturami a práce cizinců. Pohledem pracovního práva a GDPR

Na semináři Vám vysvětlíme, jakými pravidly se v oblasti pracovního práva řídí nábor zaměstnanců, spolupráce s agenturami práce a administrace zaměstnávání cizinců a seznámíme se i s pravidly zpracování osobních údajů ve všech agendách. Prakticky a na příkladech si ukážeme, jaké osobní údaje můžeme v jednotlivých agendách zpracovávat a jak dlouho je musíme archivovat.

Pořadatelé

IX. ročník Odborného kongresu Právní prostor 2019
16.04.2019 - 17.04.2019 Kongres hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278

IX. ročník Odborného kongresu Právní prostor 2019

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 9. ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2019.

Program kongresu bude rozdělen do dvou dnů, jednotlivé dny budou rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Pořadatelé

Škoda v pracovním právu - kdo komu a jak za ni odpovídá?
17.04.2019 - 17.04.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Škoda v pracovním právu - kdo komu a jak za ni odpovídá?

Na každém pracovišti může dojít ke krádežím, zničení vybavení, poškození majetku a řadě dalších situací. Kdo, komu a za jakých podmínek ale za škodu odpovídá? Nejen tyto otázky budou zodpovězeny na školení k tématu odpovědnosti za škodu v pracovním právu. Povídat si budeme např. i o dohodách o hmotné odpovědnosti a o tom, na jakých pracovištích a ohledně jakých hodnot je lze uzavřít. Zmíníme také škodu vzniklou při výkonu praxe studentů a probereme, kdy lze za způsobení škody se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr.

Pořadatelé

Archivace dokumentů – jak na to i s ohledem na GDPR?
23.04.2019 - 23.04.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Archivace dokumentů – jak na to i s ohledem na GDPR?

V tomto praktickém školení bychom Vás rádi seznámili s povinnostmi společnosti v oblasti archivace a skartace se zaměřením na dokumentaci v HR oblasti. Dozvíte se jaký způsobem provést základní analýzu stavu Vaší spisové agendy, jak ji vyhodnotit, jak připravit či upravit interní dokumentaci a jak ji zavést do praxe. Budeme se zabývat i nezbytným zabezpečením archivované dokumentace před jejich zneužitím a organizačními a technickými prostředky, které v této oblasti můžeme využít. Nezapomeneme ani na skartační lhůty u jednotlivých dokumentů v oblasti HR a úpravu podmínek spolupráce s poskytovateli skartačních služeb.

Pořadatelé

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny
25.04.2019 - 25.04.2019 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc, 8.00 - 23.00

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny

Již 13. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. Úvodní plenární sekce se věnuje 30 letům posttotalitního právního řádu, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Pořadatelé

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)
30.04.2019 - 30.04.2019 Hotel Troja, Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň, 9.00 - 16.00 hod.

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)

Od 1. června 2019 vstoupí v účinnost přelomová novela insolvenčního zákona. Připravte se na ni s Mgr. Bc. Tomášem Jirmásek, který je soudcem Krajského soudu v Praze a patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky. Obsahem semináře bude novela insolvenčního zákona – verze 2019, vybrané otázky insolvenčního řízení, aktuální judikatura a diskuze.

Přihlaste se do 8. dubna 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)
07.05.2019 - 07.05.2019 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, 621 00 Brno, 9.00 - 16.00 hod.

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)

Od 1. června 2019 vstoupí v účinnost přelomová novela insolvenčního zákona. Připravte se na ni s Mgr. Bc. Tomášem Jirmásek, který je soudcem Krajského soudu v Praze a patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky. Obsahem semináře bude novela insolvenčního zákona – verze 2019, vybrané otázky insolvenčního řízení, aktuální judikatura a diskuze.

Přihlaste se do 8. dubna 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

International Construction Contracts Conference
16.05.2019 - 16.05.2019 Clarion Congress Hotel, Praha, Česká republika, 9.00 - 18.00 hod.

International Construction Contracts Conference

Potkejte odborníky z celého světa v srdci Evropy!

Vstupní poplatek: 12 500 Kč bez DPH (10 000 Kč bez DPH při včasné registraci do konce ledna 2019). V ceně je i vstupenka na večerní společenskou událost

Registrujte se zprávou na conference@3c-global.com nebo zde na webu 

Jazykem konference je Angličtina - Český překlad bude zajištěn!

Pořadatelé

GDPR - Poradíte si s pravidelným auditem osobních údajů? WORKSHOP
21.05.2019 - 21.05.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR - Poradíte si s pravidelným auditem osobních údajů? WORKSHOP

Naši lektoři Irena Lišková a Jakub Lejsek vás v průběhu praktického školení seznámí s tím, jakým způsobem lze provést pravidelný audit v oblasti ochrany osobních údajů v personální oblasti podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Dozvíte se, jakým způsobem pravidelně zjišťovat a vyhodnocovat nová rizika, jakým způsobem procházet relevantní dokumentaci či jak reagovat na zjištěné nedostatky. Zkusíte si identifikovat jednotlivé problémy a navrhnout vhodná opatření k jejich odstranění. 

Pořadatelé

GDPR rok poté: Nový zákon o zpracování osobních údajů, judikatura, stanoviska ÚOOÚ, zkušenosti z praxe a ostatních zemí EU
28.05.2019 - 28.05.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR rok poté: Nový zákon o zpracování osobních údajů, judikatura, stanoviska ÚOOÚ, zkušenosti z praxe a ostatních zemí EU

Představíme Vám novinky, které se nám podařilo shromáždit od účinnosti GDPR a zejména stanovisky, které Úřad pro ochranu osobních údajů po účinnosti GDPR doposud zveřejnil. Neopomeneme ani problematiku přímého marketingu, zasílání obchodních sdělení či velmi často probíranou, ale mnohdy složitou problematiku tzv. cookies. Stranou nezůstane ani přístup Úřadu pro ochranu osobních údajů ke kontrolám a pokutování podle GDPR.

Pořadatelé

KONFERENCE INSOLVENCE 2019
07.06.2019 - 07.06.2019 Wellness hotel STEP ****, Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9, 8.45 – 17.15 hod.

KONFERENCE INSOLVENCE 2019

KONFERENCE INSOLVENCEje již tradičně jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenčního práva. Je určena všem insolvenčním správcům, advokátům a koncipientům, zástupcům znaleckých ústavů, odhadcům, dražebníkům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. 

Šestý ročník se uskuteční dne 7. června 2019 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze. V rámci konference zaměřené na oblast insolvenčního práva a s ním spojených otázek se představí zajímaví řečníci z řad zástupců soudů, insolvenčních správců a dalších institucí, které do procesu insolvenčních řízení vstupují.

Přihlaste se do 3. května 2019 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé