Konference Církev a stát: Náboženství a ozbrojené síly
05.09.2019 - 05.09.2019 Masarykova univerzita, Komenského náměstí 2

Konference Církev a stát: Náboženství a ozbrojené síly

Dovolte, abychom Vás pozvali na letošní ročník konference Církev a stát. Stejně jako v minulosti i letos pořádáme konferenci ve spolupráci se Společností pro církevní právo.

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a bezpečnostních sborů (mezi než vedle armády či policie patří například i hasiči).

Pořadatelé

        

Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
10.09.2019 - 10.09.2019 Budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 - 14.00 hod.

Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly

Cílem semináře je podrobně zmapovat problematiku transakcí s akciemi (včetně akcií nevydaných či nesplacených) a podíly (včetně podílů představovaných kmenovými listy), poukázat na sporné otázky, které právní úprava vyvolává, a nabídnout jejich řešení; to vše na podkladě dosavadní odborné diskuse a dosud přijaté judikatury.

Lektor: JUDr. Petr Šuk

Pořadatelé

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
11.09.2019 - 11.09.2019 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 - 16.30 hod.

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

Výklad se soustředí na problematiku kontraktačního procesu z hlediska nového občanského zákoníku.

Lektoři upozorní na zásadní změny, ukáží, jak se lze pastím vyhnout, ukáží, co je dobré ve smlouvě ujednat, aby si strana vylepšila svoji smluvní pozici. Zmíněna bude též aktuální judikatura a judikatura nadále použitelná z předchozího období. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Lektor: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Pořadatelé

Konference Mediace 2019
12.09.2019 - 13.09.2019 Olomouc - Pevnost poznání, Právnická fakulta UPOL

Konference Mediace 2019

Mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2019, jejíž V. ročník proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2019, představuje významnou událost, která se v oblasti mediace a vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty co dva roky koná.

Odvíjet se bude ve třech částech. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí a ve třetí se uskuteční interaktivní workshopy.

Pořadatelé

Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2019
16.09.2019 - 16.09.2019 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 - 16.30 hod.

Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2019

Cílem semináře je podat (napříč hlavními oblastmi obchodního práva) přehled o nejvýznamnějších z těchto rozhodnutí, která mají obecnější dopad, a seznámit účastníky s jejich hlavními důsledky pro právní praxi i další vývoj odvětví.

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Pořadatelé

Insolvenční minimum
17.09.2019 - 17.09.2019 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, 621 00 Brno, 9.00 - 16.00 hod.

Insolvenční minimum

V průběhu semináře se seznámíte se základy právní úpravy insolvenčního řízení. Budou Vám vysvětleny podmínky úpadku a hrozícího úpadku. Probrány budou náležitosti insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení a rozhodování insolvenčního soudu o těchto návrzích. Seznámíte se se způsoby řešení úpadku dlužníka s důrazem na konkurz a oddlužení.

Zvláštní pozornost bude věnována otázce přihlášek pohledávek věřitelů a jejich právům a povinnostem v insolvenčním řízení a stejně tak povinnostem insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení a jejich specifikům v rámci jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka. Seminářem Vás provede Mgr. Lukáš Pachl. 

Přihlaste se do 27. srpna 2019 a zajistěte si své místo na semináři za akční cenu!

Pořadatelé

Veřejná prostranství
17.09.2019 - 17.09.2019 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 - 14.00 hod.

Veřejná prostranství

Lektor se v novém semináři zaměří na právní problémy spojené s veřejnými prostranstvími.

Veřejné prostory v posledních letech neobyčejně nabírají na významu – lidé si začínají uvědomovat jejich přínos pro kvalitu života v obci a zároveň se obcím nabízí řada zdrojů, z nichž mohou získat finanční podporu, pokud se rozhodnou svá veřejná prostranství zvelebovat.

Vybraná témata z oblasti práva veřejného i soukromého bude lektor prezentovat teoretickým úvodem a následně je ve spolupráci s účastníky procvičí na praktických příkladech z reálného života. Opírat se přitom bude zejména o aktuální soudní judikaturu.

Lektor: Mgr. Karel Černín, Ph.D.

Pořadatelé

Velká novela zákona o místních poplatcích 2020 a nejčastější nesprávnosti správců poplatků při výkonu správy místních poplatků
17.09.2019 - 17.09.2019 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 - 14.00 hod.

Velká novela zákona o místních poplatcích 2020 a nejčastější nesprávnosti správců poplatků při výkonu správy místních poplatků

Od 1. 1. 2020 se předpokládá účinnost novely zákona o místních poplatcích, která patří za poslední období k nejrozsáhlejším novelám v dané problematice. Novela obsahuje nový místní poplatek z pobytu, dochází k legislativním úpravám některých místních poplatků, zásadní změny jsou provedeny v oblasti zavádění místních poplatků a v ustanoveních procesního charakteru. Současně se mění i systematické uspořádání celého zákona o místních poplatcích.

Seminář je určen pro úředníky územně samosprávných celků, do jejichž kompetence patří problematika místních poplatků a jejich správy. Termín semináře je zvolen tak, aby bylo možné na uvedenou novelu zákona reagovat především úpravou obecně závazných vyhlášek. Současně je cílem semináře seznámit správce poplatků s nesprávnými postupy v jejich současné praxi při správě místních poplatků.

Lektor: JUDr. Zdeňka Jirásková

Pořadatelé

6. ročník konference ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – výměna zkušeností, novinky a trendy
18.09.2019 - 18.09.2019 Praha, 8:30 - 15:30 hod.

6. ročník konference ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – výměna zkušeností, novinky a trendy

Letošní ročník konference přináší širokou nabídku poutavých témat a zajímavé řečníky. A budeme se dívat hlavně do budoucnosti. Probereme, jak to bude s elektronizací veřejných zakázek v roce 2020.

Zkusíme si odpovědět na otázku, jaké bude digitální Česko. Podíváme se, jaké jsou plány a realita MMR v oblasti elektronizace veřejných zakázek. Ale také Vám poradíme, jak mít elektronické zakázky právně správně a co znamená kybernetická bezpečnost pro zadavatele. Konference je opět i prostorem pro výměnu zkušeností mezi zadavateli, uživateli elektronických nástrojů.

Pořadatelé

Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
18.09.2019 - 18.09.2019 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 - 16.30 hod.

Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Výklad se soustředí na představení základních skutkových podstat náhrady škody a nemajetkové újmy, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury.

Lektor: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Pořadatelé

Příprava návrhů na povolení oddlužení
24.09.2019 - 24.09.2019 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, 621 00 Brno, 9.00 - 13.00 hod.

Příprava návrhů na povolení oddlužení

Účastníci budou v rámci semináře Příprava návrhů na povolení oddlužení připraveni poskytnout dlužníkům základní informace o oddlužení jako způsobu řešení jejich úpadku, vyžádat si od nich relevantní podklady pro vyhodnocení možnosti jejich oddlužení, sepsat návrh na povolení oddlužení a všechny jeho přílohy a tento řádně podat k insolvenčnímu soudu. Seminářem Vás provede Mgr. Lukáš Pachl. 

Přihlaste se do 3. září 2019 a zajistěte si své místo na semináři za akční cenu!

Pořadatelé

Konference České právo a informační technologie
26.09.2019 - 27.09.2019 Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, 602 00, Brno

Konference České právo a informační technologie

Konference je přístupná všem zájemcům.

Příspěvky lze přihlašovat do některé z šesti odborných sekcí. Pro posouzení pro přijetí je potřeba zaslat rozšířený abstrakt v minimálním rozsahu 4 normostran, který obsahuje stanovená kritéria.

Pořadatelé

Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků
11.10.2019 - 12.10.2019 Pevnost poznání, 17. listopadu 7 779 00 Olomouc

Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků

Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků, jejíž 13. ročník proběhne ve dnech 11. - 12. 10. 2019 v prostorách Pevnosti poznání, představuje jednu z nejvýznamnějších událostí, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Konference klade důraz na vytváření platformy pro setkávání, diskuse a výměny názorů především mladších vědců.

Téma letošního ročníku konference: Výzvy demokracie

Pořadatelé

Odborná konference: Právo ve veřejné správě
05.11.2019 - 05.11.2019 Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, 603 73 Brno

Odborná konference: Právo ve veřejné správě

ATLAS consulting spol. s r.o. pořádá v roce 2019 již osmý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR.

Pořadatelé

Konference Cyberspace 2019
29.11.2019 - 30.11.2019 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Konference Cyberspace 2019

Call for papers is available in .pdf here. 

Abstract submission is opened from April to July 19th 2019 with acceptance announcement deadline in August 2019. Abstract submission is available through a web-based form here.

Written papers are not mandatory, but are welcome by the associated peer-reviewed journals.

Pořadatelé

     

                    

Nejčtenější články