Brýle a čočky za volantem

Zhoršil se vám v posledních letech zrak a oční vadu je třeba korigovat brýlemi či kontaktními čočkami? Jste-li držitelem řidičského oprávnění, bude pravděpodobně třeba situaci řešit s lékařem a vydavatelem řidičských průkazů.

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

Jednou z podmínek k udělení a držení řidičského oprávnění je zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Ta je podrobně upravena v ust. § 84 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „Zákon“), a rozumí se jí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel. Zdravotní způsobilost přitom musí být deklarována ve zdravotním posudku, který vydává příslušný posuzující lékař, nejčastěji registrující praktický lékař.[1]

V písemném posudku o zdravotní způsobilosti uvádí posuzující lékař jeden ze tří zákonem předpokládaných závěrů, a sice že posuzovaná osoba je

  • zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  • zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou, nebo
  • zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

Tzv. podmíněná zdravotní způsobilost je mimo jiné dána v případě nemocí, vad nebo stavů zraku, které sice samy o sobě ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, avšak při splnění stanovených podmínek je možné žadatele o řidičský průkaz nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla. Podmínka bude v případě zrakových omezení spočívat v používání nezbytného zdravotnického prostředku.[2]

Záznam o podmínění řidičského oprávnění se podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, zapisuje na zadní stranu řidičského průkazu, a to pod tzv. harmonizovaným kódem.[3] Příloha č. 5 této vyhlášky stanoví následující možné podmínky související s ochranou nebo korekcí zraku:

  • 01.01 Brýle;
  • 01.02 Kontaktní čočky;
  • 01.05 Oční kryt;
  • 01.06 Brýle nebo kontaktní čočky;
  • 01.07 Specifické optické pomůcky.

Podmínku zdravotní způsobilosti musí splňovat držitel řidičského oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění. V případě zraku je tak povinen nosit při řízení takový zdravotní prostředek, který má uveden na řidičském oprávnění, jinak se vystavuje riziku postihu za přestupek.

Podle ust. § 86 Zákona, platí, že pokud posuzující lékař zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, musí o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, a zaslat příslušnému úřadu jeho kopii. Notifikační povinnost má však podle ust. § 89a Zákona každý lékař, i když takové zjištění učiní mimo vyšetření prováděné za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Příslušný úřad podle ust. § 93 Zákona řidičské oprávnění podmíní rozhodnutím vydaným ve správním řízení, v němž uvede rozsah podmínění řidičského oprávnění, které musí držitel řidičského oprávnění splňovat. Pokud nebyl dosud vydán posudek, nařídí příslušný úřad řidiči, aby se ve stanovené lhůtě podrobil přezkoumání zdravotní způsobilosti.[4]

Zlepší-li se například v důsledku operativního zákroku zrak řidiče natolik, že již nadále není pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nutné podmiňovat držení řidičského oprávnění brýlemi, čočkami nebo jiným zdravotnickým prostředkem, může řidič zažádat o zrušení podmínění řidičského oprávnění. I v tomto případě je nutné, aby zdravotní způsobilost deklaroval příslušný lékař; posudek v takovém případě nesmí být při podání žádosti starší než 30 dnů.[5]

Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je přitom držitel řidičského průkazu povinen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který mu vydá nový řidičský průkaz.[6] Vydání nového řidičského průkazu bude v takovém případě zpoplatněno částkou ve výši 200,- Kč. V případě, že má žadatel zájem o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je standardních 20 dnů, musí si připravit 700,- Kč. Řidičské oprávnění bude vydáno do 5 pracovních dnů.[7]


[1] Slovy zákona „lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče“. Posoudit zdravotní způsobilost může také lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, a v případ osoby, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb, může zdravotní způsobilost posoudit praktický lékař kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče. Uvedené pravidlo nalezneme v ust. § 84 odst. 4 Zákona.

[2] Viz ust. § 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

[3] Zapisuje se k číselnému znaku 12 na zadní straně řidičského průkazu, viz ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Harmonizovaný kód je blíže upraven v ust. § 11 téže vyhlášky.

[4] Viz ust. § 96 odst. 4 Zákona.

[5] Viz ust. § 98 Zákona.

[6] Viz ust. § 108 odst. 1 a 2 Zákona.

[7] Viz položka 26 písm. h) a i) přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Předmětem poplatku není povinná výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti; jak stanoví též ust. § 110 odst. 4 Zákona.

Hodnocení článku
66%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články