Nařízení o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 69/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v intencích zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice upravuje podmínky provádění opatření v odvětví vína. 

Navazuje přitom na přímo použitelné evropské předpisy, a to konkrétně na nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení v přenesené pravomoci 2018/273, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, a doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, nařízení 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), nařízení 2021/2116 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky, či nařízení 2022/126, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES).

V jeho jednotlivých ustanoveních upravuje například žádost o poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic, podmínky pro poskytnutí této dotace, změnu odrůdové skladby vinice a typu opěrné konstrukce, techniku zlepšující obhospodařování vinic, investice, výši dotace, její výplatu, podmínky pro zachování dotace na opatření investice, snížení dotace či její neposkytnutí.

Důvodová zpráva vysvětluje, že nařízení bylo připraveno v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2021-2027, které je realizováno prostřednictvím Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Z důvodu zpoždění příprav legislativního rámce bylo pro roky 2021–2022 stanoveno přechodné období, skutečným termínem pro zahájení nové Společné zemědělské politiky se tak stal rok 2023. Cílem nařízení je v návaznosti na to stanovit konkrétní podmínky opatření v odvětví vína, které si Česká republika zvolila ve svém Strategickém plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027. Nová úprava má přitom fakticky nahradit dosavadní nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019–2023.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články