Novela chemického zákona

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 61/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V březnu roku 2012 bylo v Úředním věstníku EU publikováno evropské nařízení č. 259/2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele. Záměrem bylo harmonizovat uvádění detergentů na trh a chránit lépe životní prostředí tím, že se sníží eutrofizace způsobená fosforem z detergentů používaných spotřebiteli. Novelizovanému znění příslušného nařízení tak bylo nutné přizpůsobit také vnitrostátní právní řád, v rámci čehož se nyní, právě vydaným zákonem, stanovují nápravná opatření a sankce za porušení povinností dle uvedeného evropského nařízení. V návaznosti na to se ve vodním zákoně zrušují taková ustanovení, která jsou fakticky duplicitní právní úpravě obsažené v přímo použitelném nařízení. Kromě toho jde v novele rovněž o odstranění nepřesnosti po předchozí transpozici evropské směrnice č. 2004/10/ES, o transpozici čl. 30 evropské směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, o odstranění formulačních nepřesností u správních deliktů za porušení povinností stanovených v evropských nařízeních č. 1272/2008 a č. 1907/2006, ale také o zrušení duplicitní procesní právní úpravy výkonu kontroly v chemickém zákoně a v zákoně o prevenci závažných havárií v návaznosti na nový kontrolní řád účinný od 1.1.2014.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 7.4.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články