Novela insolvenčního zákona

Dne 5. 9. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 230/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato krátká novela o jediném změnovém bodu byla přijata na základě poslanecké iniciativy. Důvodová zpráva vysvětluje, že byl návrh zpracován jako snaha o adekvátní reakci na stav, kdy dosavadní právní úprava jednak neumožňuje zohlednit fakt, že tzv. dětští dlužníci zpravidla svou zadluženost nezavinili, příp. se na jejím zavinění pouze částečně podíleli, stejně tak jako neumožňuje zohlednit mimořádný zájem na oddlužení těchto osob na počátku jejich ekonomické aktivity.

Novela tak má být reflexí skutečnosti, že součástí problému zadlužení populace je i nezamýšlený dopad na tzv. dětské dlužníky. To jsou nezletilí nebo ti, kdo nedávno nabyli zletilosti a nesou si z doby, kdy byli nezletilí, dluhy, k jejichž vzniku zpravidla nijak nepřispěli a z jejichž vzniku neměli žádnou výhodu. Ti, kdo jsou dluhy obtíženi, mají proto zpravidla velmi komplikovaný přechod do samostatného života, ve kterém mají buďto dále studovat, nebo již pracovat. Toto břímě, které jim brání v tom nalézt si kvůli exekucím normální zaměstnání, je navíc často spojené s tím, že tyto osoby nemají kde bydlet. Na druhou stranu se však, s ohledem na ústavněprávní limity, navrhovatelům jevilo jako nepřijatelné, aby tyto dluhy byly jednostranně bez dalšího zrušeny bez náhrady. Takový krok by se, dle jejich slov, mohl rovnat faktickému vyvlastnění.

Jako nejvhodnější tak bylo vyhodnoceno řešení spočívající v podřazení režimu takových dluhů zvýhodněnému režimu oddlužení, neboť v takovém případě nejsou zájmy věřitelů omezeny více než v jiném srovnatelném případě, který představuje § 412a odst. 4 insolvenčního zákona. Ten, kdo je takovými dluhy zatížen, má pak možnost se v relativně krátkém období tří let těchto dluhů zbavit, pokud současně bude plnit podmínky oddlužení. Zákonodárce měl dané řešení představované právě publikovaným novelizačním zákonem za jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení vysokého zadlužení tzv. dětských dlužníků, s kterým jsou jinak spojeny významné celospolečenské náklady.

Nemá jít o nový způsob zásahu do ústavně zaručených práv, pouze se rozšíří okruh osob, kterým má být dostupný privilegovaný režim oddlužení. Sice může být dílčím způsobem zasaženo do práva na ochranu vlastnického práva, to je však i tak v insolvenčním řízení, už z charakteru tohoto typu řízení, již aktuálně omezeno. Nyní má přijít dosažitelnější oddlužení pro tzv. dětské dlužníky. Pravda, méně příznivé už může být, z povahy věci, pro věřitele. Příslušným omezením však mají být sledovány sociální a hospodářské dopady na jednotlivce a společnost. Tzv. dětští dlužníci díky tomu už nemají být vytlačováni do šedé ekonomiky, ale naopak podporováni k ekonomické aktivitě, která přetrvá i po skončení oddlužení. Možností oddlužit se má být také významně zjednodušen přechod k samostatnému životu těm mladým lidem, kteří neměli dobré rodinné zázemí. To má sekundárně významně snížit riziko sociálního vyloučení a mít pozitivní dopad rovněž do prevence kriminální činnosti.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 1. 10. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři