Novela nařízení, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Dne 7.5.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 80/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

K novelizaci nařízení bylo přistoupeno z důvodu nutnosti transponovat do českého právního řádu evropskou směrnici 2013/10/EU ze dne 19.3.2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Evropské nařízení č. 1272/2008 totiž harmonizovalo klasifikaci a označování látek a směsí v rámci EU a zahrnulo kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí stanovená Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek, který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci struktury OSN. Směrnice 75/324/EHS byla tedy, co se týče ustanovení týkajících se označování, svou novelizační směrnicí 2013/10/EU uzpůsobena tak, aby odpovídala danému nařízení. V českém právním řádu tato změna promítnuta nijak nebyla, bylo jí tedy potřeba také na úrovni národního právního řádu reflektovat tak, aby bylo dosaženo souladu s evropskou úpravou. Ve faktické rovině má jít o dosažení souladu značení na aerosolových rozprašovačích vyráběných v České republice či do ní dovážených ze třetích zemí, ale také na aerosolových rozprašovačích v České republice distribuovaných.

Nařízení nabylo účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 7.5.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články