Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o krmivech

Dnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 355/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství přibližuje, že novela byla primárně přijata v rámci adaptace českého vnitrostátního právního řádu na evropské nařízení 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. Navazuje přitom na novelu zákona o krmivech provedenou zákonem č. 314/2022 Sb. Jde tedy o zohlednění změn, jež přináší evropská úprava krmivářské problematiky, a na to navazujících změn v českém právním řádu.

Důvodová zpráva v této souvislosti zmiňuje evropské nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích, jehož deklarovanými cíli bylo snížit administrativní zátěž pro veterinární farmaceutický průmysl, posílit vnitřní trh a zvýšit dostupnost veterinárních léčivých přípravků a současně zajistit nejvyšší úroveň veřejného zdraví, včetně řešení problematiky antimikrobní rezistence, zdraví zvířat a ochrany životního prostředí, a dále již uvedené evropské nařízení 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. To je v řadě podmínek úzce provázáno s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích.

Důvodová zpráva dle popisuje, že i když je hlavním předpisem pro aplikaci nařízení o medikovaných krmivech zákon o krmivech a zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, některá ustanovení tohoto nařízení bylo nutno zohlednit i v novele zákona o léčivech. Šlo zejména o otázky předepisování léčivých přípravků pro účely výroby a uvádění medikovaných krmiv do oběhu, vybrané aspekty používání medikovaných krmiv, podmínky uvádění do oběhu medikovaných krmiv určených pro zvířata v zájmových chovech, zajištění farmakovigilance pro medikovaná krmiva a meziprodukty medikovaných krmiv či problematiku hlášení údajů o prodejích a použití léčivých přípravků uvedených do oběhu nebo použitých jako medikovaná krmiva. Vzhledem k omezením, která Česká republika přijala s ohledem na chov kožešinových zvířat, nejsou ustanovení týkající se tohoto chovu upravená uvedenými přímo použitelnými předpisy Evropské unie do vnitrostátní právní úpravy adaptována.

Adaptace vnitrostátního právního řádu České republiky ve vztahu k oběma uvedeným nařízením vyžadovala změny jak v zákoně o léčivech, tak i v dalších právních předpisech. V návaznosti na to tak bylo potřeba upravit také prováděcí vyhlášku k zákonu o krmivech.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články