Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o obalech

Dnem 20. 4. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 95/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo životního prostředí ji vydalo v návaznosti na zákon č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, jehož cílem byla transpozice evropské směrnice 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí do českého právního řádu. 

Jak vysvětluje důvodová zpráva, nejobsáhlejší částí zmíněného změnového zákona přitom je novela zákona o obalech, která stanovuje příslušná práva a povinnosti osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu jednorázových plastových výrobků, které jsou obaly či obalovými prostředky (např. nápojové lahve, nádoby na potraviny, nápojové kelímky apod.). Jedná se zejména o cíle pro zpětný odběr odpadních nápojových lahví, povinný obsah recyklovaných plastů v obalu nebo provádění osvětové činnosti.

V návaznosti na to pak výše zmíněná vyhláška upravuje například evidenci autorizované obalové společnosti o množství jednorázových plastových obalových prostředků, které byly uvedeny na trh a k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění, pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů, minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování či druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů, na které se vztahuje pravidlo, že provozovna osoby, která dané vybrané vratné zálohované jednorázové obaly uvádí na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli, není původcem odpadu ve vztahu k převzatým odpadům z těchto vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů a její provozovna nemusí být zařízením určeným pro nakládání s odpady.

Hlavními deklarovanými cíli vyhlášky je získat přesná data o vybraných plastových výrobcích (resp. o odpadu z těchto výrobků), a to za účelem vykazování dat Evropské komisi, a zlepšit nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky. Těchto cílů by mělo být dosaženo zejména získáním dat z evidencí vedených osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu a autorizované obalové společnosti.

Pokud jde o informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování, k tomu mají směřovat ustanovení o minimálním rozsahu a způsobu vedení osvětové činnosti osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu s cílem zajistit dostatečnou informovanost spotřebitelů o vhodných způsobech nakládání s odpady z obalů, o možnostech předcházení vzniku odpadu z obalů, o úloze spotřebitelů při přispívání ke zpětnému odběru, o využívání odpadu z obalů a o negativních dopadech protiprávního zbavování se odpadu z obalů mimo místa určená k jeho odkládání na životní prostředí.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články