Novela trestního řádu, trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 141/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela byla primárně přijata za účelem řádné transpozice evropské směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, směrnice 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, a směrnice 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení do českého právního řádu. Zohledněno je rovněž rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.

Přestože již byla převážná část požadavků z výše uvedených směrnic v českém právním řádu postižena, bylo nutné k dosažení plného souladu přistoupit k několika změnám. A ty v trestním řádu, trestním zákoníku a zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob provádí právě publikovaná novela. Český právní řád totiž, dle důvodové zprávy, neposkytoval dostatečnou ochranu občanů před obchodováním s lidmi a ochranu dětí před sexuálními útoky na takové úrovni, jakou Evropská unie vyžaduje. K dosažení plného souladu s právem EU v této oblasti se v kontextu toho, mimo dalšího, zavádí například některé nové trestné činy, jakými je účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem.  

Pokud jde o směrnici o právu na informace v trestním řízení, ta požaduje, aby bylo osobě zadržené či zatčené bezodkladně předáno písemné poučení obsahující stručný přehled o právu na přístup k právnímu zástupci, právu na bezplatné právní poradenství, právu na to být seznámen s obviněním, právu na tlumočníka, právu nevypovídat, právu na přístup k materiálům případu, právu nechat vyrozumět konzulární úřad a jednu další osobu a právu na naléhavou lékařskou pomoc. Písemné poučení musí obsahovat i základní informace o maximálním počtu hodin, po něž osoba může být zbavena svobody před tím, než bude postavena před justiční orgán, a informace o možnosti podat stížnost proti rozhodnutí o vazbě. Směrnice taktéž požaduje, aby bylo zadržené či zatčené osobě umožněno si výše popsané poučení přečíst a ponechat si jej u sebe po celou dobu, kdy je zbavena svobody. S těmito požadavky doposud nebyl český právní řád v plném souladu.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.8.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu