Novela vyhlášek o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Dne 30. 6. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 246/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka k této novele týkající se informačních povinností bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev a měnící první z uvedených vyhlášek ve třech desítkách změnových bodů a druhou v desítce půl druhé vysvětluje, že byla přijata s cílem nastolit ve vymezených oblastech soulad s požadavky kladenými na úvěrové instituce a zajistit sledování potřebných informací, to vše v návaznosti na změny evropské a národní legislativy.

Důvodová zpráva doplňuje, že jde o důsledek potřeby transpozice evropské směrnice 2019/878, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (tzv. směrnice CRD5), a dále implementace evropského nařízení 2019/876, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací a nařízení (EU) č. 648/2012 (tzv. nařízení CRR2), do českého právního řádu.

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články